chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regering en Parlement

  Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Parlement

  • De minister-president (of bij ontstentenis een ander lid van de regering) vertegenwoordigt de Vlaamse Regering in het Uitgebreid Bureau. Dit coördineert de gehele politieke werking van het parlement (plenaire en commissievergaderingen).
  • De bevoegde ministers volgen de behandeling van ontwerpen en voorstellen van decreet in commissies en plenaire vergadering op. 
  • De ministers wonen persoonlijk de commissievergaderingen van het Vlaams Parlement bij.  Het is belangrijk dat in de commissie de visie van de regering duidelijk naar voren wordt gebracht.
  • Vragen gesteld aan meerdere ministers (interpellaties, actuele vragen, schriftelijke vragen, …), worden beantwoord door één van hen in onderling overleg of na afspraak in de regering. Het parlement kan wel de aanwezigheid van een minister vorderen. Als een schriftelijke vraag gesteld wordt aan twee ministers, spreken zij onderling af wie antwoordt. Als schriftelijke vragen gericht worden aan meer dan twee ministers of aan alle regeringsleden, is het gebruikelijk dat op initiatief van de minister-president in de regering wordt afgesproken welke minister instaat voor een gecoördineerd antwoord. Hiertoe wordt de betreffende schriftelijk vraag, met een voorstel tot coördinerende minister, gemaild naar secretarie@vlaanderen.be.

  Informatie-uitwisseling en samenwerking

  Het protocol van samenwerking legt het principe van uitwisseling van informatie tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement vast. Dat bepaalt de samenwerking tussen hun diensten.  De samenwerking is ook vastgelegd in twee protocollen over de overzending van informatie aan het Vlaams Parlement.

  In de omzendbrief Samenwerking met het Vlaams Parlement worden een aantal modaliteiten daarover verder uitgewerkt, meer bepaald over:

  • de agenda, notulen, documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering en van het Overlegcomité; 
  • de agenda’s en notulen van de federale interministeriële conferenties;
  • de samenwerkingsakkoorden;
  • het indienen van het regeerakkoord, beleidsnota’s, beleidsbrieven en septemberverklaringen;
  • het indienen van nota’s van de Vlaamse Regering (groenboek, witboek, conceptnota, …)
  • het indienen van de ontwerpen van decreet;
  • de standpuntbepaling van de Vlaamse Regering bij de voorstellen van decreet, bij verzoekschriften, moties en resoluties;
  • het beantwoorden van schriftelijke vragen.

  De regering heeft ook bepaald dat het parlement de primeur krijgt van belangrijke verklaringen en beleidsopties zoals het regeerakkoord, de beleidsnota’s, de septemberverklaring en de beleidsbrieven.

  Voorontwerpen van decreet worden door de secretaris van de Vlaamse Regering bezorgd aan het Vlaams Parlement nadat ze principieel goedgekeurd zijn door de regering. De Secretarie van de Vlaamse Regering zorgt voor de praktische afwerking hiervoor.

  Het parlement heeft ook een ombudsman, die klachten onderzoekt over de werking van de Vlaamse administratie. De Vlaamse administratie staat, om een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan te kunnen bieden, zelf in voor:

  • een uitgebouwd eerstelijnsklachtenmanagement;
  • integrale kwaliteitszorg en bevraging van klanten. 

  Het behandelen van klachten over het algemeen beleid van de Vlaamse Regering, of over decreten, besluiten en reglementen behoort niet tot de opdracht van de ombudsman.

  Meer informatie

  www.vlaamsparlement.be