chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regering en Parlement

  Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Parlement

  De Vlaamse Regering is vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement om de visie van de Vlaamse Regering uit te dragen. Ook zijn er afspraken over de manier waarop regering en parlement samenwerken en informatie uitwisselen.

  • De minister-president (of bij diens afwezigheid een ander lid van de Vlaamse Regering) vertegenwoordigt de regering in het Uitgebreid Bureau. Het Uitgebreid Bureau staat in voor de zuiver politieke aangelegenheden van het parlement: zo stelt het onder meer de agenda van de plenaire vergadering op en onderzoekt het de ontvankelijkheid van interpellaties. De voorzitter van het  Vlaams Parlement is ook de voorzitter van het Uitgebreid Bureau.
  • De bevoegde ministers volgen de behandeling op van ontwerpen en voorstellen van decreet in de commissies en de plenaire vergadering. Ze wonen ook persoonlijk de commissievergaderingen bij van het Vlaams Parlement, waar zij de visie van de regering duidelijk naar voren brengen.
  • Als er vragen worden gesteld aan meerdere ministers (interpellaties, actuele vragen, schriftelijke vragen…), zal een van hen die beantwoorden in onderling overleg of in samenspraak met de regering. 

   Bij schriftelijke vragen aan meer dan twee ministers of aan alle regeringsleden, wordt in de regering afgesproken welke minister instaat voor een gecoördineerd antwoord. Dat gebeurt gewoonlijk op initiatief van de minister-president. De schriftelijke vraag in kwestie moet daarom gemaild worden naar secretarie@vlaanderen.be, samen met de naam van de voorgestelde coördinerende minister. Meer informatie over het beantwoorden van parlementaire vragen

  Informatie-uitwisseling en samenwerking

  Het protocol van samenwerking regelt de uitwisseling van informatie tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Daarnaast is er ook een protocol over het doorsturen van documenten naar het Vlaams Parlement en een protocol over de rapportering over de kabinetten De omzendbrief Beleids- en regelgevingsprocessen werkt daarover een aantal modaliteiten verder uit, meer bepaald over: 

  • de agenda, notulen, documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering en van het Overlegcomité
  • de agenda’s en notulen van de federale interministeriële conferenties
  • de samenwerkingsakkoorden
  • het indienen van het regeerakkoord, beleidsnota’s, beleids- en begrotingstoelichting en septemberverklaringen
  • het indienen van nota’s van de Vlaamse Regering (witboek, visienota,…)
  • het indienen van de ontwerpen van decreet
  • de standpuntbepaling van de Vlaamse Regering bij de voorstellen van decreet, bij verzoekschriften, moties en resoluties
  • het beantwoorden van schriftelijke vragen

  De regering geeft het parlement de primeur van belangrijke verklaringen en beleidsopties zoals het regeerakkoord, de beleidsnota’s, de septemberverklaring en de beleids- en begrotingstoelichting.

  De secretaris van de Vlaamse Regering bezorgt de voorontwerpen van decreet aan het Vlaams Parlement, nadat de Vlaamse Regering ze principieel heeft goedgekeurd. De Secretarie van de Vlaamse Regering zorgt voor de praktische afwerking.

  Parlementaire vragen

  De Vlaamse volksvertegenwoordigers (de leden van het Vlaams Parlement) kunnen met een parlementaire vraag meer informatie vragen aan de Vlaamse ministers over het beleid dat ze voeren. Zo kunnen de parlementsleden de Vlaamse Regering controleren. Op de website van het Vlaams Parlement staan de verschillende soorten parlementaire vragen.

  Beantwoorden parlementaire vraag

  De bevoegde minister kan vragen aan de administratie om een voorstel van antwoord te formuleren op de vraag. Als je die vraag krijgt,volg je de onderstaande procedure en voorschriften. Het kabinet stuurt de parlementaire vraag per e-mail naar de betrokken leidend ambtenaar en/of naar het e-mailadres van de bevoegde administratie. De administratie stelt een ontwerp van antwoord op en bezorgt het per e-mail aan het kabinet, na akkoord van de leidend ambtenaar of van een daartoe gedelegeerd medewerker. Voor schriftelijke vragen gelden de voorschriften in omzendbrief VR 2019/11 (rubriek 6.4).

  Typografische en redactionele richtlijnen

  Het Vlaams Parlement vraagt om rekening te houden met volgende typografische richtlijnen:

  • Word-sjabloon webtoepassing
  • Paginaformaat: A4
  • Uitlijning: uitvullen
  • Lettertype: Verdana punt 10
  • Regelafstand: enkel
  • Paginamarges: 25 mm rondom
  • Geen paginanummering

  Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk voor documenten die in hun oorspronkelijke vorm toegevoegd worden aan het antwoord: plannen van het Geografisch Informatiesysteem, een ingelaste omzendbrief of wettekst, bestaande tabellen, grafieken of lijsten die in het antwoord worden overgenomen,...

  • Redactionele aanbevelingen
  • Herhaal de titel van de vraag niet boven het antwoord. Het is ook niet nodig de subvragen systematisch in het antwoord te herhalen: vraag en antwoord worden toch samen gepubliceerd. Als het om genummerde subvragen gaat, volstaat het dus om het antwoord op dezelfde manier in te delen en te nummeren. Tussentitels bij gecoördineerde antwoorden, met afgescheiden delen per minister, worden getypt conform model 2 .
  • In een antwoord is het de minister zelf die aan het woord is, niet de administratie. Gebruik voor de minister dus altijd de ik-vorm en voor de vraagsteller de uitdrukking: 'de Vlaamse volksvertegenwoordiger’. Bijvoorbeeld: 'Mag ik de Vlaamse volksvertegenwoordiger erop wijzen dat...’. Uitdrukkingen zoals 'het geachte lid' worden niet meer gebruikt.
  • De tekst van het antwoord wordt gepubliceerd: vermeld dus geen namen van privépersonen om problemen op het vlak van privacywetgeving of recht van antwoord te vermijden. Personen die een publiek mandaat bekleden zoals een minister, burgemeester of parlementslid, kan je natuurlijk wel bij naam noemen op voorwaarde dat het alleen om hun hun publieke functie gaat. Ook bijvoorbeeld auteurs, kunstenaars, professoren, journalisten mag je bij naam noemen, als het gaat over hun werk of hun publieke optreden.
  • Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen, zeker als het om administratief jargon gaat. Schrijf de term de eerste keer voluit en voeg de afkorting tussen haakjes toe. Verder in de tekst kan je dan de afkorting wel gebruiken.
  • Onderteken de antwoorden niet en zet er de naam van de minister niet onder.
  Schriftelijke parlementaire vragen aan meerdere ministers

  Wanneer een schriftelijke parlementaire vraag aan meerdere ministers is gesteld, kunnen de betrokken ministers overeenkomen dat een van hen een antwoord zal indienen, ook namens zijn collega-ministers. Het wordt dan een gecoördineerd antwoord. De andere ministers beperken zich dan tot een verwijzend antwoord. Die beslissing nemen de betrokken kabinetten onderling. Wanneer meer twee ministers betrokken zijn, informeert het kabinet van de coördinerende minister zo snel mogelijk per e-mail het kabinet van de minister-president en de secretarie van de Vlaamse Regering, dat er een 'Mededeling aan de Vlaamse Regering’ geagendeerd zal worden. De coördinerende minister (of de administratie die hij daartoe aanstelt) zorgt zo snel mogelijk voor een afsprakenkader om het gecoördineerde antwoord op te stellen. Dat afsprakenkader bepaalt onderstaande punten:

  • welke input vereist is van de andere ministers en hun diensten;
  • inhoudelijke afspraken, bijvoorbeeld de afbakening van de scope van de vraag, interpretatie van bepaalde termen die in de vraag aan bod komen, of bepaalde delen van de vraag generiek zullen beantwoord worden en zo meer;
  • vormelijke afspraken zoals bijvoorbeeld een bepaald sjabloon gebruiken;
  • afspraken over de validering door de functioneel bevoegde minister(s) van de elementen van antwoord die administratieve entiteiten hebben voorbereid;
  • aan welke entiteit de gevalideerde elementen van antwoord moeten bezorgd worden;
  • afspraken over de timing, om de coördinerende minister toe te laten het gecoördineerde antwoord binnen de gestelde termijn in te dienen bij het Vlaams Parlement.

  Contactpersonen voor parlementaire vragen aan meerdere ministers

  De onderstaande contactpersonen zorgen voor de coördinatie bij schriftelijke vragen die aan meerdere ministers gesteld zijn en die gecoördineerd beantwoord zullen worden.

  De ombudsman

  Het Vlaams Parlement heeft een ombudsman: die onderzoekt de klachten over de werking van de Vlaamse administratie. Om een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan te kunnen bieden, staat de Vlaamse administratie zelf in voor:

  • een uitgebreid eerstelijnsklachtenmanagement
  • integrale kwaliteitszorg en bevraging van klanten

  Behoort niet tot de opdracht van de ombudsman: behandelen van klachten over het algemeen beleid van de Vlaamse Regering of over decreten, besluiten en reglementen.

  Meer informatie

  Website Vlaams Parlement