chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werking van de Vlaamse Regering

  De Vlaamse Regering beslist collegiaal (bij consensus)

  De besluitvorming binnen de Vlaamse Regering gebeurt niet bij stemming maar bij consensus: door overleg wordt gestreefd naar een beslissing waarmee elke minister kan instemmen.

  Dit houdt in dat alle ministers zich achter een beslissing moeten scharen. Een regeringslid mag nooit afstand nemen van een door de regering genomen beslissing of er kritiek op uiten.

  Het feit dat de Vlaamse Regering een collegiaal orgaan is, heeft tot gevolg dat elke beslissing in principe door de voltallige regering moet genomen worden.

  Bevoegdheidsverdeling

  De Vlaamse Regering kan wel de bevoegdheden verdelen tussen de leden, met het oog op de voorbereiding en uitvoering van haar beslissingen. BIj het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering wordt deze bevoegdheidsverdeling vastgelegd in het bevoegdheidsbesluit. De toewijzing van bevoegdheden is afgestemd op de indeling van beleidsvelden in het organisatiebesluit.

  De huidige samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de Vlaamse Regering.

  Binnen één regeerperiode is het mogelijk dat de samenstelling en/of de bevoegdheidsverdeling wijzigt.

  Delegatieregelingen

  Aangezien de Vlaamse Regering haar eigen werking kan regelen, kan ze ook delegaties toestaan aan haar leden en aan personeelsleden van de Vlaamse administratie.

  • Delegatie aan leden van de Vlaamse Regering

  De generieke delegatieregeling aan de leden van de Vlaamse Regering is vervat in hoofdstuk 2 van het bevoegdheidsbesluit

  Daarnaast kan de Vlaamse Regering bij besluit specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meerdere van haar leden.

  Delegatie aan een regeringslid om in een bepaalde welomschreven aangelegenheid uitvoeringsbesluiten met reglementair karakter te nemen, kan slechts op voorwaarde dat het gaat om aanvullende detailmaatregelen die uitdrukkelijk opgesomd worden.

  • Delegatie aan hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen

  Er is ook een generieke delegatie voor de hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen, die geregeld wordt in het besluit van 30 oktober 2015. Deze delegaties kunnen door de bevoegde minister, bij wijze van uitzondering, beperkt worden maar er kunnen ook specifieke of aanvullende delegaties toegevoegd worden.

  Vergaderingen van de Vlaamse Regering

  De werking van de Vlaamse Regering is geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering.

  • Wekelijkse vergaderingen

  De Vlaamse Regering vergadert in principe elke vrijdag in het Errerahuis.

  Tweemaal per jaar wordt er een kalender met de wekelijkse vergaderingen meegedeeld om toe te laten de nodige organisatorische maatregelen te nemen om dossiers tijdig aan de Vlaamse Regering ter beraadslaging voor te leggen.

  De Vlaamse ministers zijn persoonlijk aanwezig op de vergaderingen. Indien een minister niet aanwezig kan zijn, wordt hij of zij vervangen door een collega-minister. Een kabinetschef kan dus zijn of haar minister niet vervangen tijdens de vergadering.

  Bij verhindering van de minister-president wordt het voorzitterschap waargenomen door een van de viceministers-presidenten, volgens de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering. Bij verhindering van de minister-president en de viceministers-presidenten wordt het voorzitterschap waargenomen door een andere Vlaamse minister volgens de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering.

  • Bijzondere vergadering en vergaderingen via elektronische procedure

  De minister-president kan de regering steeds in een bijzondere vergadering bijeenroepen.

  De elektronische procedure wordt in principe gebruikt voor zaken waarover dringend beslist moet worden. De ministers komen hierbij niet fysiek bij elkaar maar nemen een beslissing op basis van gemailde teksten.

  Agenda Vlaamse Regering

  De minister-president bepaalt de agenda van de ministerraad.

  • Aanvraag tot inschrijving op de agenda

  Elke Vlaamse minister kan vragen een aangelegenheid waarvoor hij of zij bevoegd is op de agenda van een vergadering van de regering in te schrijven.

  Een aangelegenheid wordt slechts geagendeerd als de nodige documenten aan het secretariaat van de Vlaamse Regering werden bezorgd. De documenten dienen samen met de vraag tot agendering, toe te komen op het secretariaat van de Vlaamse Regering uiterlijk de vierde werkdag vóór de vergadering van de regering, uiterlijk om 14 uur.

  De aanvragen tot inschrijving op de agenda zijn slechts ontvankelijk als ze aan de volgende vormelijke voorschriften voldoen:

  1. De aanvraag per mail tot inschrijving op de agenda vermelden:
   1. De naam, het telefoonnummer en e-mailadres van het kabinetslid dat inlichtingen kan verstrekken over het ingediende dossier.
   2. Op welke wijze de perscommunicatie moet gebeuren (geen persmededeling of opname in het kort bestek).
   3. Met het oog op de toepassing van artikel II.2, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, verzoeken de Vlaamse ministers bij de agendering uitdrukkelijk om documenten (nota’s, mededelingen, bijlagen) die vertrouwelijke gegevens bevatten, vertrouwelijk te behandelen.
  2. Elk voorstel van beslissing moet het voorwerp uitmaken van een “Nota aan de Vlaamse Regering”. Een nota aan de Vlaamse Regering is slechts ontvankelijk als:
   1. Ze volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het e-platform geplaatst is.
   2. Ze voldoet aan het sjabloon op basis van de voorschriften van punt 3.2.2. van de omzendbrief VR 2019/11 betreffende beleids- en regelgevingsprocessen.
   3. De nodige bijlagen zijn bijgevoegd:
    • De door de regering (principieel) goed te keuren akte zoals het besluit van de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet, het protocol, de overeenkomst, het plan, ….
    • De adviezen en akkoorden die verplicht moeten gevraagd worden, onder meer de adviezen van de inspectie van financiën, van de strategische adviesraden, van de Raad van State, de akkoorden van de Vlaamse ministers, bevoegd voor het budgettair beleid of voor hr, de protocollen en adviezen van onderhandelings- of overlegcomités, … Deze adviezen en akkoorden moeten niet opnieuw bijgevoegd worden als ze al eerder gevoegd werden bij een nota die ter beraadslaging aan de Vlaamse Regering werd voorgelegd. De repliek op deze adviezen en akkoorden moet wel opgenomen in blijven in de nota

    • Bij elke nota die tot doel heeft een benoeming, een aanwijzing of een voordracht als vertegenwoordiger of afgevaardigde goed te keuren, moet het curriculum vitae van de kandidaten gevoegd worden. Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid volstaat de vermelding van naam, voornaam en graad met opgave van beleidsdomein, departement of agentschap en afdeling waartoe zij behoren. Het curriculum vitae moet niet opnieuw bijgevoegd worden bij de verlenging of herbevestiging van een mandaat.

   4. Voor de goedkeuring van regelgeving geldt dat een afzonderlijk dossier ingediend moet worden per akte die ter goedkeuring voorgelegd wordt
  3. Bijlagen die om praktische redenen niet digitaal ter beschikking kunnen gesteld worden, zoals grafische plannen, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota’s bij RUP’s, …,  worden in één papieren exemplaar bezorgd aan het secretariaat van de Vlaamse Regering. Bij deze documenten moet in de nota of mededeling uitdrukkelijk worden vermeld dat het document vanaf de indiening ter inzage ligt van de Vlaamse ministers en hun kabinetten bij het secretariaat van de Vlaamse Regering en dat het document tijdens de desbetreffende ministerraad ter beschikking zal zijn van de Vlaamse ministers in de vergaderzaal van de regering.
  • Opmaak (ontwerp)agenda

  Het secretariaat van de Vlaamse Regering stelt de ontwerpagenda op en controleert de dossiers op volledigheid en ontvankelijkheid. In principe worden enkel nota's die formeel in orde zijn geagendeerd.

  De volgende agendapunten worden automatisch geagendeerd:

  • goedkeuring notulen vorige vergadering;
  • bekrachtiging en afkondiging decreten na ontvangst van het perkament van het Vlaams Parlement;
  • tot de volgende vergadering verdaagde punten.

  De nota's aan de regering krijgen van het secretariaat een documentnummer. De agenda en de bijbehorende nota's worden aan de kabinetten bezorgd 3 werkdagen voor de vergadering. Zij worden volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  Documenten die om praktische redenen niet digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld, worden ter inzage gelegd van de Vlaamse ministers en hun kabinetten op het secretariaat van de Vlaamse Regering. Ze worden ook ter inzage gelegd in de vergaderzaal van de regering tijdens de vergadering.

  • Agendering bij hoogdringendheid

  Indien om spoedbehandeling wordt verzocht moet de mail met het verzoek tot agendering de volgende informatie bevatten:

  1. de reden van hoogdringendheid;
  2. de mogelijke gevolgen van het uitstellen van de bespreking van de nota met 1 week.
  • Agendering bij evocatie

  Elke minister kan de inschrijving op de agenda vragen van een aangelegenheid die niet tot zijn/haar bevoegdheid behoort. In dit geval dienen de volgende regels te worden nageleefd:

  1. het al dan niet met redenen omkleed verzoek doet uitdrukkelijk een beroep op het evocatierecht, maar bevat geen voorstel van beslissing;
  2. het verzoek moet uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering van de regering, op zijn laatst om 15 uur, bij de minister-president toekomen;
  3. in uitzonderlijke gevallen kan een verzoek tot evocatie bij urgentie aan de minister-president worden bezorgd. In dit verzoek dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat een wachttijd van een week ernstige problemen tot gevolg kan hebben. De bespreking van de geëvoceerde aangelegenheid op de eerstvolgende vergadering is dan afhankelijk van de instemming van de regering;
  4. de minister-president bezorgt onverwijld een afschrift van het verzoek aan de bevoegde Vlaamse minister (ministers) en plaatst de aangelegenheid op de agenda van de eerstvolgende vergadering;
  5. de bevoegde Vlaamse minister (ministers) stelt (stellen) hieromtrent een nota op waarover de regering beraadslaagt. Aan deze nota wordt het voormeld verzoek als bijlage toegevoegd. Indien de bevoegde minister (ministers) in de materiële onmogelijkheid is (zijn) om tijdig een voorstel van beslissing over de geëvoceerde aangelegenheid te formuleren, verstrekt (verstrekken) deze minister (ministers), in afwachting van een beraadslaging in de daaropvolgende vergadering van de regering, de nodige toelichtingen over de stand van zaken.

  Verslag, notificatie en bekendmaking van de beslissingen van de regering

  Verslag van de vergadering

  Met het oog op de uitvoering van de beslissingen van de regering stelt de secretaris van de regering een verslag op van elke vergadering (notulen) en een notificatie van elke beslissing. De notulen en de notificaties worden door het secretariaat van de Vlaamse Regering voorbereid op basis van het voorstel van beslissing.

  Het verslag vermeldt welke beslissing werd genomen over de behandelde agendapunten en van welke mededelingen akte werd genomen. De secretaris ondertekent het verslag, dat  binnen de 24 uur na ondertekening aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, alle kabinetten, departementen en de Inspectie van Financiën wordt bezorgd.

  Notificaties van de beslissingen (beslissingsfiches) en opdracht tot uitvoering

  De secretaris van de regering stelt van elke beslissing een afzonderlijke notificatie op. De notificaties worden door het secretariaat van de Vlaamse Regering voorbereid op basis van het voorstel van beslissing.

  De secretaris ondertekent de notificaties, die daarna binnen de 24 uur na ondertekening aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, alle kabinetten, departementen en de Inspectie van Financiën worden bezorgd.

  De ontvangst van de notificaties is voor de betrokken departementen een opdracht tot uitvoering van de beslissing van de regering.

  Bekendmaking van de beslissingen van de Vlaamse Regering

  Overeenkomstig artikel II.9, §1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018  worden de beslissingen van de Vlaamse Regering gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid, samen met de bijbehorende documenten, namelijk:

  • de nota’s aan de Vlaamse Regering en de documenten die de Vlaamse Regering goedgekeurd heeft (ontwerpbesluit, (voor)ontwerpdecreet, visienota, …);
  • de mededelingen aan de Vlaamse Regering samen met de documenten die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden;
  • de adviezen van adviesorganen.

   De volgende documenten worden niet gepubliceerd:

  • interne adviezen en akkoorden (advies van de Inspectie van Financiën, begrotingsakkoord, akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken);
  • vertrouwelijke documenten, onder andere cv’s;
  • voorgaande versies als er bis-, ter-, …versies zijn;
  • documenten bij agendapunten die uitgesteld of ingetrokken zijn;
  • te omvangrijke documenten, kaarten, …

  De documenten die niet worden gepubliceerd kunnen opgevraagd worden overeenkomstig titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018. Personeelsleden die in het bezit zijn van documenten waarvan de indienende minister, met toepassing van artikel 11, §3, eerste lid, 2°, van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering, heeft geoordeeld dat ze onder een van de uitzonderingen op het principe van openbaarheid vallen, mogen die documenten niet openbaar maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van die minister. Ze moeten bovendien de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter ervan te waarborgen. 

  Specifieke agendapunten ter beslissing of ter kennisgeving

  Stopzetting besluitvorming

  Als een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering of een voorontwerp van decreet principieel goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, en de bevoegde minister verkiest om de goedkeuringsprocedure niet verder te zetten, legt hij dit voorstel bij nota ter beslissing voor aan de Vlaamse Regering.

  Voorstel van decreet: standpuntbepaling

  Het Vlaams Parlement bezorgt de ontvankelijke voorstellen van decreet aan de Vlaamse Regering.

  De inhoudelijk bevoegde minister kan, conform het huishoudelijk reglement, een nota voorleggen aan de Vlaamse Regering met het oog op een standpuntbepaling.

  De bevoegde minister deelt het door de Vlaamse Regering ingenomen standpunt mee aan de betrokken parlementaire commissie.

  Nota VR voorafgaand aan indiening in het Vlaams Parlement

  De volgende documenten worden bij nota ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering vóór ze worden ingediend in het Vlaams Parlement:

  • witboeken
  • visienota’s

  Mededeling VR voorafgaand aan indiening in het Vlaams Parlement

  De volgende documenten worden bij mededeling ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering”, vóór ze worden ingediend in het Vlaams Parlement:

  Mededeling VR omzendbrieven

  De volgende documenten worden bij mededeling ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering:

  • een omzendbrief gericht aan lokale besturen, eventueel in hun hoedanigheid van inrichtende macht;
  • een omzendbrief gericht aan lokale besturen die een indicatieve norm stelt, voortvloeiend uit een discretionaire bevoegdheid, inzonderheid het administratieve toezicht;
  • een omzendbrief die de werking van de Vlaamse Regering betreft, de zogenaamde VR-omzendbrieven.