De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België, ook de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid besteedt daarbij steeds meer aandacht aan het gebruik van elektronische middelen om de opdrachten efficiënt uit te besteden en aan het verduurzamen van haar overheidsopdrachten.

Nieuws

E-invoicing – Vlaamse Regering verplicht de e-factuur vanaf 1 januari 2017

Op 16/12/2016 trof de Vlaamse regering een nieuwe beslissing over e-facturatie. Voor alle nieuwe overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2017 is de leverancier verplicht een volwaardige e-factuur aan te leveren. Voor facturatie van opdrachten onder de € 8.500 kunnen mircro-ondernemingen eventueel een jaar extra tijd krijgen.

Lees meer over deze beslissing van de Vlaamse Regering en over de draagwijdte hiervan voor u als entiteit of leverancier van de Vlaamse overheid.

Thematische netwerksessie sociaal verantwoorde overheidsopdrachten – 14 december 2016

Op woensdag 14 december 2016 om 14u organiseert het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf een thematische netwerksessie over sociaal verantwoorde overheidsopdrachten. Naast een algemeen overzicht van de mogelijkheden om met overheidsopdrachten sociale impact te genereren, zal er dieper ingegaan worden op het voorbehouden van opdrachten aan de sociale economie en het voorkomen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen (bv. het verbod op kinderarbeid).

Handleiding 'Opdrachten voorbehouden aan de sociale economie' geactualiseerd

Aanbestedende overheden kunnen de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader van programma's voor beschermde arbeid. In een recent arrest (nr. 235.605 van 9 augustus 2016) stelt de Raad van State dat de voorwaarde die bepaalt dat de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een handicap moeten zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen ook van toepassing is op opdrachten die voorbehouden worden aan sociale werkplaatsen.

Vlaanderen werkt mee aan slimme technologie voor verkeersproblemen

Zowat elke regio in Europa kampt met verkeersproblemen. We kunnen maar beter samen op zoek gaan naar oplossingen. Het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken is één van de vijf partners die zich binnen het project CHARM-PCP engageert om de verkeersellende in Europa aan te pakken. Samen hopen ze de innovatie op het vlak van verkeersmanagement aan te zwengelen.

Contact

Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 35
1000 Brussel
Telefoon
02 553 76 57
E-mail
Website
View in google maps