chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MVOO-criteriatool

  Sinds 2022 werken de Vlaamse overheid en de Nederlandse Rijksoverheid samen aan het ontwikkelen, actualiseren en publiceren van criteria voor maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten (duurzame overheidsopdrachten). De opdracht m.b.t. het beheer van de criteria en de website werd toevertrouwd aan een consortium van Nederlandse en Vlaamse bedrijven. Deze samenwerking moet leiden tot grotendeels gelijklopende criteria voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten en zullen op een dynamische manier op een webplatform (de MVOO-criteriatool) aangeboden worden. Zo zijn ze beschikbaar voor alle aankopers in Vlaanderen en Nederland die de wetgeving overheidsopdrachten, respectievelijk de Nederlandse aanbestedingswet moeten toepassen. De publicatie van de eerste Vlaamse versie van de gezamenlijk ontwikkelde criteria is begin 2024 voorzien. Momenteel kunnen geïnteresseerde stakeholders feedback geven op de criteria voor de clusters ‘Kantoorfaciliteiten en -diensten’, ‘Automatisering en telecommunicatie’ en ‘Energie’. De tool en het proces van feedback werden toegelicht in een infosessie op 17/04/2023. Bekijk deze infosessie hier.

  De Vlaamse overheid gelooft dat deze samenwerking zowel voor de overheid als voor de stakeholders efficiëntieverhogend is, o.a. omdat deze grotendeels gelijklopende duurzaamheidscriteria Nederlandstalige aankopers over de landsgrenzen heen inspireren. Dat moet leiden tot uniformering in bestekken en een groter hefboomeffect op de markt. Ook de markt is er immers bij gebaat om frequent met geüniformeerde criteria geconfronteerd te worden i.p.v. met een allegaartje van verschillende criteria. Bovendien hoeven stakeholders slechts in één proces hun insteek te geven aangezien heel wat productgroepen op de Nederlandse en Vlaamse markt gelijkaardig zijn en veel spelers actief zijn over de landsgrens heen.

  De samenwerking vertrekt o.a. vanaf de in Nederland al bestaande criteria. In de zomer van 2021 onderzocht de Vlaamse overheid via een stakeholderbevraging of deze criteria toepasbaar zijn in de Vlaamse context en welke algemene aandachtspunten de stakeholders voor de samenwerking hebben.
  Lees de samenvatting van de resultaten en de manier waarop de Vlaamse overheid met de aandachtspunten zal omgaan.

  Lager lees je de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het project. Heb je een vraag en vind je het antwoord niet op deze website? Contacteer ons via duurzaamaanbesteden@vlaanderen.be.

  Veelgestelde vragen

  Zullen Vlaamse en Nederlandse aankopers dezelfde criteria zien?

  De Vlaamse en Nederlandse aankopers zullen grotendeels inhoudelijk gelijklopende criteria te zien krijgen. De criteria die de Vlaamse aankopers zien, worden aangepast naar de Vlaamse context, door:

  • Aangepast taalgebruik (bv. Plan van Eisen → Bestek)
  • Aangepaste verwijzingen naar wetgeving en beleid
  • Toevoeging van interessante Vlaamse initiatieven (bv. toevoeging Recupel-systeem voor cluster ‘Automatisering en telecommunicatie’)

  Alhoewel Vlaanderen en Nederland grotendeels inhoudelijk gelijklopende criteria zullen publiceren, kunnen beide landen in beperkte mate ook eigen accenten leggen omwille van landspecifieke instrumenten, een andere marktsituatie … door binnen een criteriaset specifieke criteria niet over te nemen of criteria toe te voegen.
  Bv.:

  • De Nederlandse Rijksoverheid stuurt aan op het gebruik van eenmalige biobased drankbekers. Het Vlarema verbiedt overheden echter om eenmalige drankbekers in te zetten voor hun interne werking en evenementen*. Vlaamse aankopers zullen daarom een ander criterium m.b.t. drankbekers zien dan Nederlandse aankopers.
  • De Vlaamse overheid zal in de productgroep ‘Dienstauto’s’ criteria m.b.t. de Ecoscore voor voertuigen voorzien, terwijl dit instrument in Nederland (nog niet) gebruikt wordt.

   *Zie https://www.ovam.be/wetgeving-drankverpakkingen-2020

  Zal de Vlaamse overheid alle Nederlandse criteria(sets) overnemen?

  De Vlaamse overheid voorziet omwille van significante verschillen tussen Nederland en Vlaanderen op korte termijn geen gezamenlijke criteria voor:

  • De productgroepen ‘Nieuwbouw’, ‘Renovatie’ en ‘Huur en aankoop’ (cluster ‘Kantoorgebouwen’)*
   De Vlaamse overheid zal voor deze productgroepen de ‘duurzaamheidsmeter GRO’ naar voor schuiven.
  • De productgroep ‘Sloop’ (cluster ‘Kantoorgebouwen’)
   Voor de productgroep ‘Sloop’ loopt in Vlaanderen momenteel een project rond de totstandkoming van een standaardbestek en (voorbeeld) gunningscriteria. De mogelijkheden rond de productgroep ‘Sloop’ zullen pas na afloop van dit project onderzocht worden.

   * Zie ook ‘Wat met Vlaamse instrumenten voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten?’

  Wat met Vlaamse instrumenten voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten?

  De samenwerking vertrekt in een eerste werkjaar van de bestaande Nederlandse criteria omdat deze criteria door het proces met periodieke actualisatie erg up to date zijn. De Vlaamse overheid en Nederlandse Rijksoverheid zullen echter ook bekijken waar Vlaamse criteria en instrumenten de samenwerking kunnen versterken. Denk bv. aan de Vlaamse voorbeeldcriteria m.b.t. F-gassen in koelapparatuur, airco's en warmtepompen, de ‘duurzaamheidsmeter GRO’ of de Ecoscore voor voertuigen.

  Wordt van de aankopers verwacht dat ze criteriasets letterlijk en volledig overnemen?

  De criteria die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, zijn bedoeld als inspiratie. Het is belangrijk dat aanbestedende overheden op een doordachte manier omgaan met deze criteria. Daarvoor zijn een goede voorafgaande analyse van de situatie, noden en wensen van de aanbestedende overheid en een sterke marktverkenning cruciaal. Op die basis kan de aanbestedende overheid criteria, en daarmee samenhangende bewijsmiddelen, selecteren en indien nodig verder op maat van de specifieke situatie vorm geven. Zo zorgt de aanbestedende overheid er o.a. voor dat de criteria voldoende verband houden met de opdracht en in verhouding staan tot (de omvang van) de opdracht, dat kleinere (lokale) spelers niet onbedoeld uit de boot vallen, de kosten correct geraamd zijn, …

  De Vlaamse overheid voorziet bij de lancering van de tool een communicatiecampagne, met o.a. mondelinge toelichtingen over hoe je als aanbestedende overheid maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten op een professionele manier aanpakt, hoe je voor de situatie gepaste criteria kiest en verder op maat vorm geeft. Hiermee draagt de Vlaamse overheid bij aan de verdere professionalisering van aanbestedende overheden en maakt ze hen er op attent dat ze bewust en weloverwogen met de criteria aan de slag moeten gaan.

  In de tool zelf wordt per criterium ook een zo volledig mogelijk overzicht gevoegd van nuttige, objectieve bewijsmiddelen.

  Hoe worden Vlaamse stakeholders bij het proces betrokken?

  De stakeholderbevraging, die liep in het derde kwartaal van 2021, vormde voor de Vlaamse   stakeholders een eerste kans om hun feedback te geven op de bestaande Nederlandse criteria. Op 17 april startte de feedbackronde voor de eerste drie specifieke clusters: 'Kantoorfaciliteiten en -diensten', 'Automatisering en telecommunicatie’ en 'Energie'. Feedback op deze criteria kan gegeven worden via de feedbackknop in de criteriatool, De verzamelde feedback zal op 12 juni 2023 worden gepresenteerd en besproken tijdens een dialoog met de betrokken stakeholders. Voor meer informatie, kan je hier de infosessie van 17/04 bekijken.

  De start van nieuwe feedbackrondes voor de andere clusters wordt via verschillende kanalen (website, nieuwsbrieven, mailing) aangekondigd. Daarnaast toetst de opdrachtnemer eventuele wijzigingen met kleinere focusgroepen van Vlaamse en Nederlandse stakeholders af. Tot slot kunnen er ook criteria voor volledig nieuwe productgroepen ontwikkeld worden. Ook hierbij zal een gewogen selectie van Vlaamse en Nederlands stakeholders (o.a. via hun federaties) de kans krijgen om in enkele feedbackrondes opmerkingen te geven.

  De opmerkingen die voortkomen uit deze feedback, worden meegenomen in de periodieke actualisatie of kunnen aanleiding geven tot een grootschalige wijziging. De Vlaamse overheid en Nederlandse Rijksoverheid beslissen elk jaar samen over de productgroepen en criteria die grondig herzien zullen worden.

  Hoe vaak worden de criteria geactualiseerd?

  Alle criteria worden periodiek (beperkt) geactualiseerd. Dat betekent dat er nagegaan wordt of bv. linken of verwijzingen naar wetgeving en beleidsinitiatieven geactualiseerd moeten worden, criteria die steunen op achterliggende bronnen (bv. de GPP-criteria van de Europese Commissie) aangepast moeten worden …

  Daarnaast worden periodiek enkele productgroepen of specifieke criteria grondig geactualiseerd. Welke dit zijn wordt ook periodiek vastgelegd, o.a. op basis van de opmerkingen van stakeholders, grote wijzigingen in achterliggende kennis of beleid … Er is geen vaste frequentie voor een grondige herziening per productgroep.

  Hoe zal het webplatform met criteria eruitzien?

  De bestaande Nederlandse MVI-criteriatool geeft je een goed beeld over hoe het Vlaamse webplatform met duurzaamheidscriteria eruit zal zien en werken. De Nederlandse MVI-criteriatool en het Vlaamse webplatform zullen immers dezelfde systematiek en techniek hanteren, waarbij het uitzicht, de productgroepen en de criteria op basis van je landkeuze verschillen. Een Vlaamse aankoper zal dan ook het vertrouwde logo en huisstijl kleurschema van de Vlaamse overheid zien.