chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overlegorganen

  Rationalisatie van de overlegstructuren

  De invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) in 2006 ging gepaard met een aanpassing van de syndicale overlegstructuren aan de toenmalige organisatiestructuur. Na BBB werden er nieuwe tussenoverlegcomités (1 BDOC per beleidsdomein) en basisoverlegcomités (1 EOC per entiteit) opgericht. Daarnaast werden ook nog voor territoriale of functionele onderdelen van een entiteit onderafdelingen van basisoverlegcomités (SEOC’s, bv. per provincie, gemeenschapsinstelling, DAB) gecreëerd. Tenslotte werden voor de grote gebouwen 11 werkgroepen Welzijn op het Werk opgericht of behouden. Een deel van de 25 werkgroepen van vóór BBB zijn opgegaan in de werkgroepen Welzijn op het Werk, een ander deel van de werkgroepen gingen op in de SEOC’s. 

  De veelheid aan overlegstructuren heeft op sommige plaatsen tot gevolg dat men dezelfde thema’s soms meermaals behandelt en dat dezelfde personen meermaals moeten zetelen voor dezelfde onderwerpen. In het kader van een efficiënte en effectieve overheid laat de omzendbrief BZ/2014/4 van 16 mei 2014 daarom een vereenvoudiging van de overlegstructuren toe zodat zowel de overheid als de vakorganisaties en de preventieadviseurs hun personeelsmiddelen en tijd efficiënter kunnen inzetten.

  De beleidsdomeinen kunnen hun aantal overlegorganen verminderen in die zin dat de overlegstructuren BDOC en SEOC’s een optie zijn, maar geen verplichting en dat de EOC’s per entiteit of enkele entiteiten een verplichting blijven. De omzendbrief bevat geen exhaustieve lijst meer met alle overlegorganen bij de Vlaamse overheid. Beleidsdomeinen moeten de oprichting of afschaffing van overlegorganen melden bij het agentschap Overheidspersoneel met het oog op een geactualiseerd overzicht ervan op de website.

  Beleidsdomeinen die hun BDOC afschaffen of wijzigingen aan de overlegorganen willen doorvoeren naar aanleiding van een herstructurering moeten een nieuw MB maken (zie model MB overlegcomités). Het akkoord van de Inspectie van Financiën is nodig bij elk ontwerp van ministerieel besluit met een financiële weerslag. De functionele minister is bevoegd voor de oprichting van een overlegcomité voor een entiteit onder zijn bevoegdheid. Uiteraard mag de functioneel bevoegde minister alleen overlegorganen oprichten binnen de contouren van het wettelijk kader en de principes van de omzendbrief. Na afstemming met de functioneel bevoegde minister moet het ontwerp van ministerieel besluit voor advies voorgelegd worden aan het Hoog Overlegcomité (zie model nota aan het HOC). De nota aan het HOC en het ontwerp van ministerieel besluit worden voor agendering doorgemaild aan de voorzitter (lieven.vanwichelen@vlaanderen.be) en de secretaris (marie-paule.deleye@vlaanderen.be) van het HOC.
  Beleidsdomeinen die hun SEOC’s willen afschaffen of verminderen in aantal moeten hun reglement van orde van het EOC aanpassen. 

  Reglement van orde BDOC/EOC

  Model MB overlegcomités

  Model nota aan het HOC