chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

  Entiteiten die personen met een handicap of chronische ziekte tewerkstellen, kunnen op financiële en inhoudelijke ondersteuning rekenen.

  HERVORMING: WAT VERANDERT?
  Op 18 december 2015 heeft de Vlaamse Regering besloten om de vroegere maatregel "rendementsondersteuning" te hervormen. De nieuwe maatregel werkt niet langer met forfaitaire bedragen die entiteiten jaarlijks ontvangen als ze bepaalde persoon met een handicap of chronische ziekte tewerkstellen. Ook de voorwaarde om over een ticket voor de Vlaamse Inschakelingspremie (VIP), CAO 26 of de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) te beschikken, vervalt. De hervorming was nodig door de plafonnering van het budget voor rendementsondersteuning, die de maatregel dreigde uit te hollen en door een aantal andere knelpunten.

  Wie komt in aanmerking?

  De tewerkstellingsondersteuning staat open voor alle personeelsleden die aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. Tewerkgesteld zijn in een entiteit die onder het toepassingsgebied van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid valt. Klik hier voor een overzicht van de entiteiten .
  2. Onder de definitie van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte vallen.
  3. In het betreffende personeelssysteem geregistreerd zijn als persoon met een handicap of chronische ziekte.
  4. Een integratieprotocol opgemaakt hebben waaruit een ondersteuningsnood blijkt die toegang geeft tot de ondersteunende maatregelen.

  Financiële en inhoudelijke ondersteuning

  De dienst Diversiteitsbeleid beheert het centrale budget voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Voor aanwijsbare kosten die uit het integratieprotocol blijken, kunnen entiteiten via een derdebetalerssysteem beroep doen op dat budget. Mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld:

  • hulpmiddelen in het kader van de aanpassing van de arbeidspost
  • gespecialiseerde jobcoaching voor een personeelslid en/of de leidinggevende of team
  • gedeeltelijke tussenkomst voor aangepast vervoer zoals bijvoorbeeld de opslag voor een treinticket 1e klas of woon-werkverkeer met de wagen
  • een vorming of opleiding toegankelijk maken
  • een gespecialiseerde vorming of opleiding voor leidinggevenden of collega’s van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte met betrekking tot handicap of chronische ziekte

  Maar financiële tussenkomst voor materiële hulpmiddelen en dienstverleningen staat nooit los van de bredere context waarin iemand werkt. Daarom wordt bij de start van de maatregel altijd een integratieprotocol opgemaakt. In het integratieprotocol spreken de medewerker met een handicap of chronische ziekte en de leidinggevende, samen met een HR-medewerker en een centrale expert arbeidshandicap van Agentschap Overheidspersoneel maatregelen af om de betrokkene in de beste omstandigheden te laten werken. Er worden alleen middelen toegekend voor maatregelen die opgenomen zijn in het integratieprotocol. Meer info over het integratieprotocol vind je hier.

  Welke aanpassing in welke situatie?

  De zoektocht naar de meest geschikte aanpassing is altijd maatwerk. Personeelsleden, leidinggevenden of HR-medewerkers met vragen over mogelijke aanpassingen in het kader van handicap of chronische ziekte, kunnen contact opnemen met dienst Diversiteitsbeleid via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be. De dienst analyseert de situatie samen met de betrokkenen, stelt oplossingen voor en voorziet desgevallend financiële tussenkomst. Aan de hand van de checklist redelijke aanpassingen kan je zelf of met ondersteuning van de dienst Diversiteitsbeleid aan de slag met vraagstukken omtrent redelijke aanpassingen.

  Herziening integratieprotocollen

  De dienst Diversiteitsbeleid herziet alle bestaande integratieprotocollen die nog in het kader van de voormalige maatregel rendementsondersteuning opgemaakt werden. Dit gebeurt in samenspraak met de medewerker, de leidinggevende en de HR van de entiteit. Eventueel gewijzigde afspraken worden opgenomen in een bijlage bij het integratieprotocol.

  Rendementsverlies

  De nieuwe maatregel TOM biedt op dit moment geen mogelijkheid om rendementsverlies financieel te compenseren. Toch is het aangeraden om blijvend een objectief zicht te houden op het mogelijke rendementsverlies. Deze informatie is een belangrijke basis voor het verdere beleid. Om mogelijk rendementsverlies in kaart te brengen, kunnen personeelsleden met een handicap of chronische ziekte en leidinggevenden beroep doen op de professionele ondersteuning van de provinciaal deskundigen arbeidshandicap van VDAB. Dit kan op twee manieren. Om een afspraak te maken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met dienst Diversiteitsbeleid.

  Contact

  Voor de aanvraag van tussenkomst voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voor een afspraak voor de opmaak van het integratieprotocol kan je contact opnemen via mail: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be

  Documenten