chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reorganisatie tussen entiteiten met rechtspersoonlijkheid aanpakken

  Staat je organisatie voor de uitdaging om een reorganisatie binnen de Vlaamse overheid tot een goed einde te brengen? En zoek je naar elementen waarmee je best rekening houdt tijdens dit traject? Op deze webpagina vind je een handig overzicht van mogelijke stappen voor agentschappen met rechtspersoonlijkheid.

  Voor wie?

  • Je bent HR-businesspartner of stafmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent projectleider of projectmedewerker van een reorganisatietraject.
  • Je wilt weten waarmee je best rekening houdt bij een reorganisatie.

  Wat?

  In het stappenplan ‘reorganisatie tussen entiteiten aanpakken’ staat de algemene aanpak voor reorganisatietrajecten die gevolgen hebben voor meerdere entiteiten. Hieronder vind je aanvullende stappen voor trajecten waarbij een agentschap met rechtspersoonlijkheid betrokken isDit is een globale aanpak. De specifieke elementen en concrete uitwerking moet je steeds per project bekijken. Want elk traject is anders en specifiek.

  Hoe aanpakken?

  • 1

   Afname raamcontracten

   Wat
   Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) heeft enkele raamcontracten op vlak van medische controle, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, ….

   Wie
   De betrokken entiteit moet kiezen of ze al dan niet willen instappen op het aanbod van AgO en dit tijdig signaleren aan AgO. Voorzie hiervoor een doorlooptijd van 8 weken.

  • 2

   HR-toepassingen stopzetten

   Wat
   Bij een reorganisatie is het belangrijk dat de dossiers op een uniforme manier worden afgesloten in het bestaande HR-systeem. Bijvoorbeeld: wijziging RSZ-code, tijdig afhandelen van nog lopende verlofaanvragen, eindejaarstoelage, uitbetaling van vakantiegeld, …

   Wie
   De betrokken entiteit moet het initiatief nemen.

  • 3

   Personeelsadministratie overzetten

   Wat
   Bij een reorganisatie is het belangrijk dat lopende dossiers correct overgezet worden. Bijvoorbeeld: verloven, schulddossiers, …

   Wie
   AgO zorgt voor een vlotte overgang:

   • Lopende verloven in het kader van zorgkrediet en loopbaanonderbrekingen zal AgO in orde brengen zodat ze vlot kunnen verderlopen. AgO stemt hiervoor af met het Departement Werk en Sociale Economie en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen.
   • Openstaande schulddossiers zal AgO overzetten.
   • Dossiers die bijzondere aandacht vereisen worden samen met de betrokken entiteit overlopen.
  • 4

   Financiële aspecten regelen

   Wat
   Het is belangrijk dat het financieel kader van de nieuwe organisatie wordt opgezet.

   Wie
   De (financieel verantwoordelijke van de) betrokken entiteit moet het initiatief nemen. Contacteer bij onduidelijkheden de collega’s van Financiën en Begroting:

   • Aanvraag van een nieuw ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
   • Nieuwe immatriculatie bij de FOD Financiën voor het storten van de bedrijfsvoorheffing.
   • Nieuwe aansluiting bij de RSZ die kan leiden tot een nieuw ‘werkgeverskengetal’ dat afhankelijk is van de aard van de activiteit, de toepasselijke regeling inzake kinderbijslag en arbeidsongevallen, …. Naargelang het werkgeverskengetal kunnen de RSZ-bijdragepercentages verschillen.
  • 5

   Financiering pensioenen

   Een agentschap met rechtspersoonlijkheid staat zelf in voor de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden. Dit is mogelijk:

   • door bij de pool der parastatalen aan te sluiten
   • door zelf een pensioenfonds op te richten of een groepsverzekering te sluiten.

   Indien een aangesloten agentschap met rechtspersoonlijkheid ophoudt te bestaan, komen de verschuldigde pensioenbijdragen ten laste van de rechtsopvolger. Dit principe geldt ook voor statutaire personeelsleden.

   3 situaties moeten onderscheiden worden:

   1. Fusie van 2 agentschappen met rechtspersoonlijkheid
   In geval van een fusie van 2 agentschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan de ene aangesloten is bij de pool der parastatalen en de andere niet, gebeurt ofwel aansluiting van het nieuwe agentschap bij de pool, ofwel een eigen regeling (via de decreetgever).

   2. Integratie van een agentschap met rechtspersoonlijkheid in een Vlaamse ministerie
   De aansluiting van het agentschap bij de pool moet worden stopgezet en de statutaire personeelsleden vallen onder het algemeen stelsel van het ambtenarenpensioen (FPD). De patronale bijdrage aan de pool op de brutosalariskost van de statutairen valt weg (45% in 2020). Bij integratie van statutairen vanuit een entiteit aangesloten bij de Pool in een ministerie is een ‘pensioenboete’ verschuldigd (door het onttrekken van statutairen uit het gesolidariseerd systeem van de Pool). Deze pensioenboete wordt door AgO betaald op basis van facturen van de FPD.

   3. Integratie van een agentschap met rechtspersoonlijkheid in een privaatrechtelijke EVA
   De statutaire personeelsleden moeten eerst worden overgedragen aan hetzij 1 van de 11 Vlaamse ministeries (departement of IVA zonder rechtspersoonlijkheid) of aan een agentschap met rechtspersoonlijkheid. Deze ambtenaren vallen naargelang de situatie dan onder de pensioenregeling van de FPD of de pool der parastatalen. Van daaruit worden zij dan ter beschikking gesteld van de privaatrechtelijke EVA.

  • 6

   Kader arbeidsongevallen regelen

   Wat
   Het is belangrijk dat de nieuw opgerichte entiteit met rechtspersoonlijkheid een vraag richt aan de federale overheid tot opname via een KB onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967 inzake de arbeidsongevallen.

   Wie
   De betrokken entiteit moet het initiatief nemen.

  • 7

   Bij vzw Sociale Dienst aansluiten

   Wat
   Agentschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen aansluiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel. Het protocol van aansluiting wordt, na advies van de raad van bestuur van de erkende vereniging zonder winstoogmerk, aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering voorgelegd. De overeenkomst tussen de instelling en de vzw Sociale Dienst wordt door beide partijen ondertekend.

   Wie
   De betrokken entiteit moet het initiatief nemen om de aansluiting te regelen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel: hrnetwerk@vlaanderen.be.

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).