chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sleutelproject Modern HR-beleid

  In het najaar 2010 werd het sleutelproject Modern HR-beleid als onderdeel van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid opgestart vanuit het College van Ambtenaren-generaal (CAG). Het project heeft als ambitie het HR-beleid van de Vlaamse overheid verder te moderniseren.

  Een visie op HR-beleid

  In 2009 formuleerden de leidend ambtenaren de organisatiebrede visie op het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid als volgt:

  “De Vlaamse overheid voert een geïntegreerd en duurzaam HR-beleid dat gericht is op de realisatie van haar strategische doelstellingen en waarin het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het (schaarse) talent centraal staat. Hierbij wordt aandacht geschonken aan sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook kostenbewustzijn en inzetbaarheid (Alden Biesen, 2009)”.

  Vijf strategische doelstellingen

  De Vlaamse overheid wil de gemeenschappelijke visie op het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid realiseren met vijf strategische HR-doelstellingen:

  Daarbij worden een aantal belangrijke uitgangspunten genomen:

  • het 'meer en beter met minder' principe (beleidsruimte creëren voor nieuwe activiteiten en diensten met minder middelen, maar blijven investeren in medewerkers);
  • het maximaal inzetten op de kerntaken van de Vlaamse overheid en het reduceren van de managementondersteunende functies ;
  • het koesteren van talent;
  • de cultuuromslag van een regelgeoriënteerde cultuur naar een cultuur waarin samenwerking en personeelsmanagement in combinatie met resultaat- en oplossingsgerichtheid centraal staan.

  Fasen

  Binnen het sleutelproject Modern HR-beleid werden drie fasen afgebakend om - vanuit een geïntegreerde visie op het HR-beleid van de Vlaamse overheid met focus 2020 - te komen tot een hervorming van het HR-instrumentarium, de regelgeving, procedures en IT-ondersteuning.

  Fase 1

  Het bepalen van een visie op het HR-beleid van de Vlaamse overheid.

  Status: afgerond

  Fase 2

  De samenstelling van een HR-projectportfolio (Lees meer)

  Status: afgerond

  Fase 3

  De uitvoering van het HR-projectportfolio

  Status: lopend

  Projectstructuur: top-down en bottom-up

  Een stuurgroep waakt over de realisatie van elke mijlpaal van het Modern HR-beleid. Het creëren van voldoende draagvlak zowel binnen de administratie als met betrokken partners is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

  Naast het top-down bepalen van de visie en de gemeenschappelijke doelstellingen door leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid, wordt in het project zeer veel aandacht besteed aan vormen van co-creatie en bottom-up participatie. Meer dan 200 projectmedewerkers van binnen en buiten de Vlaamse overheid worden ingezet in één of meerdere projecten ter realisatie van de strategische HR-visie, waarbij elk project gesponsord wordt door een leidend ambtenaar van de Vlaamse overheid.

  Meer informatie

  De Vlaamse Regering heeft op 11 januari 2013 akte genomen van de mededeling ‘Een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid ’. De mededeling geeft de nood weer aan een organisatiebrede visie op HR, detailleert de HR-visie en de vijf strategische doelstellingen, omschrijft de ondersteunende waarden en sluit af met een aantal concrete inhoudelijke acties. Dit vormt het sluitstuk van het sleutelproject Modern HR-beleid als onderdeel van het meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid. Het beleidsdomein Bestuurszaken volgt de verdere uitvoering op.

  Het voorstel werd reeds op 13 december 2012 door het CAG principieel goedgekeurd en werkt de oorspronkelijke visietekst die door het CAG op 7 april 2011 principieel werd goedgekeurd, verder uit.

  Meer weten over de andere sleutelprojecten in het kader van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid ?

  Contact

  Agentschap Overheidspersoneel

  overheidspersoneel@vlaanderen.be