chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsbeleid voor uw entiteit

  Om de professionaliteit en maturiteit op het vlak van integriteit van de organisatie en haar medewerkers te vergroten, is het voeren van een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid noodzakelijk. Een beleid rond integriteit is op zich niets nieuws: elke organisatie kent diverse regels, procedures, … die elk een klein deeltje van een integriteitsbeleid invullen. Zaak is deze deeltjes samen te voegen, op elkaar af te stemmen en waar nodig aan te vullen. 

  Hoe begint u aan een integriteitsbeleid?

  Start met het opstellen van een aantal integriteitsdoelstellingen op lange en korte termijn, gebaseerd op een integriteitsrisicoanalyse.  

  Integriteitsdoelstellingen:

  • leggen de (veelal meerjarige) ambitie, visie en doelen van de organisatie vast voor het te voeren integriteitsbeleid;
  • bepalen de beleidsmaatregelen, instrumenten en procedures waarmee dit gerealiseerd kan worden;
  • beschrijven concrete activiteiten en resultaten;
  • benoemen de rollen en taken van de verschillende actoren die binnen de organisatie een functionele verantwoordelijkheid dragen voor het integriteitsbeleid;
  • voorzien een heldere planning en monitoring en zorgt voor samenhang in het beleid;
  • vermelden de middelen (zoals tijd en budget) die voor de uitvoering van de integriteitsdoelstellingen worden ingezet.

  Deze doelstellingen kunnen geïntegreerd worden in een integriteitsplan of, nog beter, kunnen ondergebracht worden in bestaande plannen van de organisatie bv. ondernemingsplan, personeelsplan, bedrijfscontinuïteitsmanagementplan.

  Waarom integriteitsdoelstellingen?

  • Borging van het integriteitsbeleid: integriteitsdoelstellingen borgen de permanente aandacht voor integriteit, die aandacht is dan niet meer vrijblijvend. Integriteitsdoelstellingen verzekeren de opvolging ervan en zo wordt voorkomen dat wanneer andere thema’s of belangen om meer inspanning vragen, het belang van het thema integriteit terugvalt. Integer handelen is immers altijd van belang is en het risico op integriteitsschendingen is steeds aanwezig.
  • Samenhang: de zorg voor integriteit zit vaak bij verschillende disciplines, afdelingen en functies. Dat is op zich niet erg, zolang er gewerkt wordt vanuit een eenduidige visie en gedeelde doelstellingen. Integriteitsdoelstellingen kunnen zorgen voor de samenhang rond integriteit in de organisatie.
  • Lerend vermogen en verantwoording: de missie, doelen, activiteiten en te bereiken resultaten van de organisatie rond integriteit worden benoemd, waarvan ook de voortgang gemonitord wordt. Zo wordt er niet alleen verantwoordingsinformatie gegenereerd die input levert voor de (jaarlijkse) rapportageverplichting, maar krijgt de organisatie ook zicht op de voortgang en het effect van het ingezette integriteitsbeleid. Op basis van die informatie kan de organisatie lessen trekken en haar integriteitsbeleid eventueel bijsturen of andere accenten leggen om de doelen te bereiken.
  • Invulling geven aan de waarden van de Vlaamse overheid: integriteit vormt de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid. De Vlaamse overheid streeft dit vertrouwen na, naast haar andere waarden: openheid, daadkracht en wendbaarheid. Meer informatie over de waarden van de Vlaamse overheid.

  Succesfactoren voor de implementatie van integriteitsdoelstellingen

  • Coördinatie: het is aangeraden om iemand in de organisatie aan te stellen voor de coördinatie van de integriteitsdoelstellingen. Die persoon moet ervoor te zorgen dat het integriteitsbeleid en de uitvoering ervan niet te gefragmenteerd worden, aangezien er verschillende actoren betrokken zijn bij de realisatie van de integriteitsdoelstellingen (HR, welzijn, interne controle, diversiteit, ICT…). De coördinator kan de samenhang tussen de verschillende activiteiten bewaken en de voortgang monitoren.
  • Lijnmanagement als eindverantwoordelijke: de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en realiseren van de integriteitsdoelstellingen ligt bij het lijnmanagement. Dat is belangrijk omdat draagvlak van de top essentieel is voor de implementatie van het plan. Zij hebben een belangrijke voorbeeldrol op vlak van integriteit.
  • Betrokkenheid: betrek verschillende actoren en delen van de organisatie bij de opmaak van de integriteitsdoelstellingen om draagvlak te creëren en daarmee de implementatie te bevorderen.
  • Verankering: idealiter zijn de integriteitsdoelstellingen geïntegreerd in andere plannen van de organisatie en verankerd in de beleids-, beheers- en begrotings- en HRM-cyclus. De organisatie geeft een sterk signaal wanneer integriteit bijvoorbeeld een onderdeel wordt van de managementafspraken, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
  • Opvolging en evaluatie van de integriteitsdoelstellingen in de plannen is daarbij noodzakelijk. 

  Methodieken voor het opstellen van integriteitsdoelstellingen 

  Er zijn verschillende methodieken om een integriteitsrisicoanalyse uit te voeren met een reeks integriteitsdoelstellingen als resultaat.

  Meer informatie over de methodes van een integriteitsrisicoanalyse

  Bron

  Handreiking BIOS ‘het integriteitsbeleidsplan’