chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Klokkenluidersregeling

  Als personeelslid van de Vlaamse overheid kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen wanneer u een melding maakt van onregelmatigheden (art.II 3 VPS) en als u vreest voor represailles.

  De Vlaamse ombudsman kan beslissen bij deze procedure opgenomen in het ombudsdecreet om het personeelslid (art.2bis,2°)  in bescherming te nemen. Zo'n bescherming loopt door tot twee jaar na het einde van het onderzoek van de melding. Tijdens de beschermingsperiode kan de bevoegde overheid ten aanzien van de klokkenluider slechts tuchtstraffen of andere maatregelen nemen, voor zover deze tuchtstraffen of maatregelen geen verband houden met de melding van de onregelmatigheid. Reeds lopende tuchtprocedures worden opgeschort, en kunnen slechts verder gezet worden indien onderzoek van de ombudsman uitwijst dat er geen verband is met de melding van de onregelmatigheid.

  Historiek

  De Vlaamse overheid heeft sinds 2004 een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is bepaald in het Ombudsdecreet en in de protocollen die de Vlaamse Ombudsman afsloot met de Vlaamse Regering en Audit Vlaanderen (voorheen IAVA, Interne Auditdienst van de Vlaamse Administratie).

  Om klokkenluiders nog beter te beschermen werd de regeling herzien en werd het Ombudsdecreet aangepast. De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 6 december 2013 de vernieuwde regeling voor de bescherming van klokkenluiders goed en sloot op 9 mei 2014 een nieuw protocol met de Vlaamse Ombudsman.

  Wat is nieuw?

  Nieuw in de klokkenluidersregeling is dat:

  • de Ombudsman niet meer gebonden is aan vooraf bepaalde termijnen om gemelde onregelmatigheden te onderzoeken en om formeel te beslissen om een personeelslid al dan niet onder klokkenluidersbescherming te plaatsen;
  • de Ombudsman de naam van het personeelslid dat hij in bescherming neemt niet meer onmiddellijk bij de start van het onderzoek moet bekend maken aan de leidend ambtenaar van de betrokken overheidsdienst;
  • de betrokken overheidsdienst moet aantonen dat een bepaalde maatregel of tuchtstraf tegen een beschermd personeelslid geen verband houdt met het klokkenluiden;
  • vrijwillige herplaatsing van het personeelslid nu expliciet tot de mogelijkheden behoort.

  Voor meer informatie over de  klokkenluidersregeling kunt u contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst.

  Ombudsman in tweede lijn bevoegd voor klachten over personeelsaangelegenheden

  Met de aanpassing van het Ombudsdecreet kreeg de Vlaamse Ombudsman er een extra bevoegdheid bij: hij behandelt ook in tweede lijn klachten van personeelsleden van de Vlaamse overheid over personeelsaangelegenheden zoals arbeidsbetrekkingen, de werkomstandigheden of de toepassing van de rechtspositieregeling in de overheidsdienst waar zij werken. Voorheen stelde het Ombudsdecreet expliciet dat de Ombudsman niet bevoegd was voor dergelijke klachten.

  Conform de principes van het klachtenmanagement neemt de Ombudsman klachten in behandeling in tweede lijn. Dat betekent dat de verzoeker eerst zijn vraag of klacht moet richten tot de betrokken instantie. Welke dat is, hangt af van de inhoud van de vraag of klacht. Veelal zijn de leidinggevende, de personeelsdienst, de HR-verantwoordelijke of de afdeling Regelgeving de eerste aanspreekpunten voor vragen en klachten over deze materies. Bij welzijns- en integriteitskwesties  kunnen personeelsleden terecht bij Spreekbuis en de verschillende welzijns- en integriteitsactoren in de eigen entiteit en op Vlaamse overheidsoverkoepelend niveau (preventieadviseurs psychosociaal welzijn, coördinator integriteitszorg...).

  Pas als daar alle mogelijkheden zijn uitgeput en niet leiden tot een bevredigend resultaat, kan de verzoeker zich wenden tot de Ombudsman.  

  Meer informatie over het klachtenmanagement bij de Vlaamse overheid.