chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principe 4 - objectiviteit

  Gelijkheidsprincipe

  Het gelijkheidsprincipe vormt een centraal element in de opdracht van de Vlaamse administratie: klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld.

  Daarom moeten personeelsleden:

  • op ieder moment hun objectiviteit bewaren,
  • steeds hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen,
  • ervoor zorgen dat ze in de omgang met interne en externe klanten geen persoonlijke voorkeuren laten meespelen,
  • ernaar streven om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.

  Geen discriminatie

  Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. U laat zich bij de uitoefening van uw functie niet beïnvloeden door:

  • filosofische, politieke of religieuze overtuigingen
  • seksuele geaardheid
  • geslacht
  • ras
  • herkomst

  Decreet Vlaams Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli 2008

  Persoonlijke voorkeur en belangenvermenging

  Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of uw engagement in een vereniging mogen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent.

  U probeert zo veel mogelijk te voorkomen dat privé-belangen de objectiviteit van uw taakuitoefening kunnen beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld het geval als u zelf of via een tussenpersoon belangen hebt in bedrijven of organisaties die u in uw functie moet beoordelen bij een administratieve procedure. Als zo’n situatie zich voordoet, brengt u uw chef op de hoogte en geeft u het dossier door aan een collega.

  Draaideurconstructies

  U voorkomt draaideurconstructies bij overheidsopdrachten die gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bij die procedure bepaalt u welke firma’s u uitnodigt om een offerte in te dienen. Om elke schijn van partijdigheid en belangenvermenging te vermijden, nodigt u daarom bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking geen firma’s uit waarvan u weet dat ex-medewerkers van uw entiteit bestuurder of werknemer zijn, tot twee jaar na het vertrek van de medewerker uit uw entiteit.

  Betaald advies geven

  Buiten de uitoefening van uw functie mag u geen betaald advies verlenen in dossiers waarbij u zelf professioneel betrokken kunt zijn. Als u buiten de uitoefening van uw functie betaald advies verleent, zorgt u er voor dat uw adviespraktijk op geen enkele manier verband houdt met de dossiers waar u als personeelslid bij betrokken bent, of onder de bevoegdheid van de dienst waaraan u verbonden bent.

  Cumulatie

  U moet toestemming vragen aan uw lijnmanager voor de cumulatie van activiteiten tijdens uw diensturen. Dat geldt ook voor beroepsactiviteiten tijdens een verlof. U zorgt ervoor dat de cumulatie van activiteiten geen belangenvermenging met zich meebrengt of in strijd is met andere deontologische regels. Bespreek uw cumulaties openlijk met uw leidinggevende en kijk na of u de cumulatie niet formeel hoeft aan te vragen. In deel II, hoofdstuk 4 van het Vlaams Personeelsstatuut vindt u de afspraken over cumulatie van beroepsactiviteiten.

  Giften en geschenken

  integriteitU mag van andere personeelsleden of van derden geen enkele gift en geen enkel voordeel vragen of aanvaarden dat met uw ambt verband houdt:

  • als wederdienst in het kader van de behandeling van een dossier
  • het verstrekken van informatie
  • of een andere dienstverlening

  Als algemene regel geldt: u aanvaardt geen relatiegeschenken en neemt niet deel aan activiteiten die door privé-personen worden betaald.

  Uitzonderingen op die regel zijn alleen toegestaan als:

  • het geschenk of de uitnodiging in het teken staat van uw beroep bij de Vlaamse overheid
  • in het belang is van onze organisatie
  • een geringe materiële waarde heeft

  U vermijdt elke vorm van partijdigheid. Daarom houdt u bij het aanvaarden van een geschenk of uitnodiging rekening met volgende factoren:

  • Om welke reden wordt iets gegeven?
  • Op welk moment en in welke situatie wordt iets aangeboden?
  • Bestaat het risico dat er een tegenprestatie van u wordt verlangd?
  • Past het aanvaarden van het geschenk of de uitnodiging in het kader van een normale professionele relatie?
  • Schendt het aanvaarden van het geschenk of de uitnodiging het principe van het algemeen belang van de overheidsdienst?
  • Is het een alleenstaand geval of ontvangt u geregeld een geschenk of uitnodiging van dezelfde persoon of organisatie?
  • Spreekt u openlijk over het aangeboden geschenk of de gekregen uitnodiging?

  Elk personeelslid dat een relatiegeschenk aanvaardt of op een uitnodiging van een derde wil ingaan, meldt dat aan zijn hiërarchisch overste binnen een open en volwassen relatie.
  Geschenken die personeelsleden ten onrechte hebben aanvaard, worden teruggestuurd naar de afzender.
  Goede afspraken maken goede vrienden. Het is nuttig om derden op de hoogte brengen van de deontologische regels die bij de Vlaamse overheid gelden. Zo vermijdt u dat derden u in een lastig parket brengen door u bijvoorbeeld geschenken of uitnodigingen aan te bieden. Het kan gaan om:

  • leveranciers
  • consultants die een tijd binnen de Vlaamse overheid werken
  • onderzoekers met wie we samenwerken

  Een voorbeeld.

  Een leverancier nodigt u uit voor een conferentie over uw vakgebied in het buitenland. De leverancier biedt u zowel de toegangskaarten tot het congres, als de verplaatsing en het verblijf in het hotel aan.

  De uitnodiging voor de conferentie over uw vakgebied staat in teken van uw functie en het aanvaarden van de uitnodiging zou in het belang van de Vlaamse overheid kunnen zijn omdat u dan vorming kan volgen op kosten van de leverancier. Anderzijds moet u zorgen dat door in te gaan op de uitnodiging u geen schijn van partijdigheid wekt. Derden zouden kunnen vermoeden dat u de leverancier bevoordeelt omdat u op zijn kosten naar het congres gaat. Ten slotte heeft de uitnodiging geen kleine waarde omdat ook de verplaatsingskosten en het hotelverblijf worden aangeboden door de leverancier.

  Dit voorbeeld geeft aan dat er verschillende factoren een rol spelen en dat verschillende belangen moeten worden afgewogen. Hier kunt u het analayseschema downloaden dat u helpt bij het in kaart brengen van de verschillende betrokken partijen, hun belangen en de waarden die een rol spelen. Het analyseschema kan u helpen om de belangen af te wegen en een gefundeerde keuze te maken. Opgelet: u moet eerst registreren om toegang te krijgen tot het AgO-webatelier.

  Tussenkomsten van volksvertegenwoordigers

  Bij tussenkomsten van volksvertegenwoordigers behoudt u uw objectiviteit en onbevangenheid: u volgt de normale administratieve procedures en u noteert elke tussenkomst in het administratieve dossier. Mondelinge tussenkomsten bevestigt u schriftelijk en u voegt een kopie van de brief bij het dossier.

  Als u geconfronteerd wordt met een inmenging van een volksvertegenwoordiger die is strijd is met de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking (goedgekeurd op 22 oktober 1997 door het Vlaams Parlement), moet u dat binnen tien dagen melden aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

  De verplichting om tussenkomsten op te nemen in het dossier, geldt ook voor tussenkomsten van politieke mandatarissen en partijfunctionarissen van alle niveaus, vertegenwoordigers van drukkingsgroepen en publieke, semi-publieke en particuliere hulpverleners; (zie ook het charter politiek-ambtelijke samenwerking).

  In de praktijk

  Raadpleeg enkele dilemma's over dit principe.