chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principe 5 - zorgvuldig beheer van middelen

  Zorgvuldig en zuinig

  spaarvarkenHet is evident dat u als personeelslid van de Vlaamse overheid altijd waakt over het zorgvuldig, en dus ook het zuinige beheer van de middelen die de overheid, onder meer door middel van belastingsgeld, ter beschikking heeft voor de uitvoering van haar diensten.

  De middelen die u tijdens u werk gebruikt, zijn publieke middelen. U gaat er niet alleen mee om als een goed huisvader, maar bent ook bereid om verantwoording af te leggen over het gebruik van die middelen.

   

  Omdat de middelen dienen om het algemeen belang na te streven, gebruikt u ze met oog voor:

  • zuinigheid
  • efficiëntie
  • effectiviteit

  Wat zijn overheidsmiddelen?

  We bekijken middelen in de ruime zin: alles wat eigendom is van de overheid of betaald wordt door de overheid. Voorbeelden zijn:

  • gelden
  • telefoon
  • gsm
  • internet
  • e-mail
  • kantoorbenodigdheden
  • gereedschappen
  • voertuigen
  • uw werktijd

  Privégebruik van overheidsmiddelen?

  Als personeelslid gebruikt u de tijd en de middelen van de overheid waarvoor ze bedoeld zijn. Dat wil zeggen dat u niet ongeoorloofd gebruik van middelen voor privédoeleinden. In zeer beperkte mate en in uitzonderlijke situaties kan het occasionele gebruik van middelen voor privégebruik gerechtvaardigd zijn. Dat kan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van uw leidinggevende. 

  Soberheid bij organiseren van activiteiten

  Het is moeilijk om een algemene grens te trekken. Daarom zijn goede afspraken in uw eigen dienst belangrijk: een goede dialoog leidt tot het efficiënte en effectieve gebruik van de middelen.

  Als u in opdracht van de Vlaamse overheid activiteiten organiseert, streeft u soberheid na en zoekt u actief naar de optie met de beste prijs-kwaliteitverhouding. U denkt daarbij ook aan de dienstverlening die de Vlaamse overheid zelf kan bieden bijvoorbeeld voor:

  • vorming
  • catering
  • gebruik van vergaderzalen
  • locaties voor seminaries en bijeenkomsten

  ICT-middelen

  De Vlaamse overheid biedt haar personeelsleden, en bepaalde werknemers van andere organisaties die bij de Vlaamse overheid een opdracht uitvoeren een aantal informatie- en communicatie technologieinstrumenten (ICT-instrumenten) voor de uitoefening van hun taken.

  ICT-instrumenten zijn bijvoorbeeld:

  • computer
  • laptop
  • printer
  • toegang tot het internet
  • toegang tot toepassingen
  • opslagcapaciteit op servers
  • telefoon
  • fax
  • gsm
  • kopieertoestel

  Hoe omgaan met ICT-middelen?

  Die ICT-middelen zijn erg belangrijk voor de werking van de Vlaamse overheid. Het ongeoorloofde gebruik van de middelen kan leiden tot hogere kosten en vertragingen, en brengt soms het behalen van organisatiedoelen in gevaar. Daarom gelden er specifieke afspraken voor het omgaan met ICT-instrumenten:

  • Gebruik ICT-middelen waarvoor de werkgever ze u aanbiedt
  • Ga kostenbewust om met ICT-middelen. Voor toestellen zoals gsm’s, pda’s (personal digital assistant) en smart phones houdt u zich aan de gemaakte afspraken bij uw entiteit
  • Occasioneel gebruik van de middelen voor privédoeleinden is alleen mogelijk als dat de uitvoering van uw taken en uw productiviteit en die van uw collega’s niet in het gedrang brengt. Voor bepaalde middelen is privégebruik toegestaan als sociaal voordeel.
  • Gebruik de middelen op een wettelijke manier met respect voor auteursrecht (wet betreffende het auteursrecht) en privacy en niet voor discriminatie, pesten, stalking, spamming …
  • Blijf beleefd en professioneel in uw online communicatie, voer geen verhitte discussies (flaming) en pas op met cynisme en sarcasme. Geschreven berichten komen soms anders over dan bedoeld.
  • Bezoek geen sites die zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren, die kwetsend of beledigend zijn, die in strijd zijn met de goede zeden of die een gevaar voor verslaving vormen.
  • Verstuur geen kettingbrieven, virussen of valse virusmeldingen. Als u een virus of valse virusmelding ontvangt, verwittig dan de servicedesk (tel. 39000) en het virusmeldpunt (antivirus@vlaanderen.be)
  • Spring voorzichtig om met uw wachtwoorden. Log niet aan via de account van collega’s. Op de ICT-website van de Vlaamse overheid (ict.vlaanderen.be) vindt u informatie over hoe u uw wachtwoord kan aanpassen en de wachtwoordenpolitiek van de Vlaamse overheid (richtlijnen wachtwoordenbeleid en toegangscontrole)
  • Op de meeste softwareproducten rusten auteursrechten. Voor het installeren van nieuwe software, neemt u contact op met uw ICT-contactpunt of met de servicedesk.
  • Beveilig de informatie die u zelf via ICT gebruikt en deel de informatie met anderen volgens de afspraken die gelden in uw entiteit.

  Sinds maart 2014 heeft de Vlaamse overheid een nieuwe ICT-code 'integer omgaan met ICT-middelen', die ingaat op de waarden en normen waarmee personeelsleden van de Vlaamse overheid moeten omgaan met ICT-middelen.

  Gebruik van internet

  Voor veel personeelsleden van de Vlaamse overheid is het internet een belangrijke bron van informatie bij de ondersteuning en uitvoering van hun werk. De Vlaamse overheid verwacht van haar medewerkers de discipline en verantwoordelijkheid om het internet correct en efficiënt als werkinstrument te gebruiken.

  Gebruik ICT-middelen met zorg, als een goed huisvader, en beveilig zowel de toestellen, de toepassingen als de informatie die u bewaart op die middelen. (ICT-veiligheidbeleid van de Vlaamse overheid).

  Luisteren naar de radio of tv-kijken via livestreaming neemt veel bandbreedte in. Dat vertraagt het netwerk en heeft dus gevolgen voor het werk van collega’s. Zorg daarom voor een redelijk, professioneel en zinvol gebruik van het internet tijdens het werk. Zie ook verder: Deelname aan sociale media.

  Bedrijfsinformatie

  Een speciale vorm van bedrijfsmiddelen is de informatie waar u toegang toe hebt bij de uitoefening van uw werk. U springt met die informatie zorgvuldig om zodat we als Vlaams overheid:

  • de juiste informatie bieden die de buitenwereld van ons verwacht
  • de vertrouwelijke informatie voldoende beschermen

  De Vlaamse overheid beschikt over een schat aan informatie. Veel van die informatie stellen we ter beschikking van de burger, andere informatie delen we mee in het kader van de openbaarheid van bestuur. Daarnaast is een groot deel van de informatie vertrouwelijk:

  • informatie waarover de eindbeslissing nog niet gevallen is
  • informatie over offertes in het kader van overheidsopdrachten
  • persoonsgerelateerde gegevens

  U denkt na over het soort van informatie waarover u beschikt en u verspreidt de informatie alleen als u er zeker van bent dat niet over vertrouwelijke gegevens gaat. U waakt erover dat vertrouwelijke informatie niet in verkeerde handen valt. Bij twijfel neemt u onmiddellijk contact op met uw leidinggevende.

  Geclassificeerde informatie

  Geclassificeerde informatie mag alleen worden behandeld door en meegedeeld worden aan personen die een veiligheidmachtiging hebben. Geclassificeerde informatie is informatie die bij verkeerd gebruik, onder meer:

  • de veiligheid
  • het wetenschappelijk en economisch potentieel
  • de werking van de besluitvormingsorganen
  • en ieder ander fundamenteel belang

  van ons land in gevaar kan brengen.

  Meer informatie over geclassificeerde informatie vindt u in de wet van 11 december 1998 over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

  Telewerken

  Door telewerken en de moderne informaticamogelijkheden zijn de grenzen tussen privé en werk vaak minder duidelijk. Als u documenten mee naar huis neemt, treft u de nodige maatregelen om die informatie te beschermen, zowel thuis als onderweg. Respecteer de bestaande afspraken over telewerk, zowel in de algemene afspraken als de afspraken binnen uw entiteit.

  Het zorgvuldig gebruik van debet- en kredietkaarten bij de Vlaamse Gemeenschap

  Sinds mei en september 2012 kunnen leidend ambtenaren aan hun medewerkers die vaak kleine uitgaven of aankopen moeten doen voor hun werk of die regelmatig reservaties in het buitenland of op internet doen, een debet- of kredietkaart toekennen. Deze kaarten zijn werkinstrumenten die personeelsleden, zoals andere overheidsmiddelen, zorgvuldig moeten gebruiken.

  Meer informatie over het zorgvuldig gebruik van de kaarten

  In de praktijk

  Raadpleeg enkele dilemma's over dit principe.