chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reacties op integriteitsschendingen

  Een gepaste reactie geven op een integriteitsschending is niet gemakkelijk. De algemene regel is dat de reactie in verhouding moet zijn met de integriteitsschending die begaan is. De ernst van de integriteitsschending bepaalt dus de reactie. Er zijn verschillende soorten reacties mogelijk van informele (hartig woordje met leidinggevende) tot formele reacties (bv. tucht). De beslissing over een gepaste reactie ligt in handen van de functionele leidinggevende.

  Om welke reactie het gaat, hangt ook af van het rechtspositie van het personeelslid, hetzij statutair hetzij contractueel.

  Reacties voor statutaire medewerkers

  Tucht

  Voor statutaire medewerkers van de Vlaamse overheid geldt het Vlaams Personeelsstatuut. Een personeelslid kan een tuchtstraf opgelegd krijgen wanneer hij  een inbreuk heeft gepleegd op de ambtsplichten of als hij een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen omwille van feiten die verband houden met de uitoefening van het ambt of omwille van feiten in de privé-sfeer die een invloed hebben op het ambt.

  Mogelijke tuchtstraffen zijn:

  • blaam
  • inhouding van salaris
  • tuchtschorsing
  • lagere inschaling
  • terugzetting in graad
  • ontslag van ambtswege
  • afzetting

  In 'deel VIII - Tuchtregeling' van het Vlaams Personeelsstatuut staat onder andere in welke gevallen een tuchtstraf kan worden voorgesteld en uitgesproken door de functionele leidinggevende.

  Een functionele chef kan een statutair personeelslid slechts een tuchtstraf opleggen na het doorlopen van een welomschreven tuchtprocedure, die de rechten van verdediging respecteert en die o.m. bepaalt dat de ambtenaar vooraf moet worden gehoord in zijn verdediging. Na de uitspraak van de tuchtstraf kan de ambtenaar in beroep gaan bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep), die beslissingsbevoegdheid heeft in geval van een eenparige beraadslaging, en adviesbevoegdheid in geval er geen eenparigheid is. In dat laatste geval is het de bevoegde overheid die de definitieve beslissing neemt over de tuchtstraf. Raadpleeg de procedure voor tuchtstraffen.

  Schorsing in het belang van de dienst

  Voor er een tuchtstraf wordt uitgesproken, kan een personeelslid geschorst worden in het belang van de dienst. Dat is de voorlopige verwijdering van het personeelslid uit zijn of haar functie in afwachting van het resultaat van een tucht- en/of strafrechtelijk onderzoek. Het gaat hier om een voorlopige ordemaatregel, in het belang van de dienst, zonder uitspraak over de schuldvraag. Dit wordt geregeld in ‘deel IX – schorsing in het belang van de dienst’ van het Vlaams Personeelsstatuut.

  Het personeelslid moet vooraf gehoord worden over de feiten die hem of haar ten laste worden gelegd. Bovendien moeten de redenen om over te gaan tot schorsing ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan het verhoor schriftelijk meegedeeld worden. Tegen zijn schorsing kan het personeelslid beroep instellen bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep). Behoudens strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging mag de schorsing in het belang van de dienst ten hoogste zes maanden bedragen. Bij strafrechtelijk onderzoek en/of strafrechtelijke vervolging mag de schorsing maximum voor de duur van het onderzoek en/of de vervolging gelden. Raadpleeg de procedure voor een schorsing in het belang van de dienst. 

  Evaluatie

  Behalve een tuchtsanctie, kunnen personeelsleden ook een negatieve evaluatie krijgen.  In ‘deel IV – evaluatie in de loopbaan’ van het Vlaamse Personeelsstatuut  en op webpagina over PLOEG vindt u meer informatie hierover. 

  Statutaire medewerkers kunnen in beroep gaan tegen een negatieve evaluatie bij de raad van beroep.

  Lees meer over het verschil tussen een tuchtsanctie en een negatieve evaluatie.

  Reacties voor contractuelen

  Voor contractuelen geldt het privaat arbeidsrecht, de rechten en plichten van het VPS en de deontologische code  en de sancties  opgenomen in het arbeidsreglement. Raadpleeg een overzicht van de arbeidsreglementen van de Diensten van de Vlaamse overheid. In een groot deel van de arbeidsreglementen gaat het om volgende sancties voor contractuele medewerkers:

  • terechtwijzing
  • blaam
  • ontslag

  Voor contractuele personeelsleden is er geen formele procedure voorzien, maar uiteraard moeten ook hier de rechten van de verdediging gerespecteerd worden. Het contractuele personeel heeft geen mogelijkheid tot het indienen van een beroep bij de interne beroepsinstantie (= raad van beroep).

  naar boven

  Contact

  • Voor vragen met betrekking tot reacties op integriteitsschendingen (tucht, schorsing in het belang van de dienst, evaluatie)
  • Voor vragen met betrekking tot de raad van beroep

  Gerd Vanermen (link sends e-mail)
  (0491-96 86 50)

  Procedures

  Regelgeving

  Veelgestelde vragen

  Hier vindt u een antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot tucht en schorsing in het belang van de dienst.

  Instrumenten

  Een presentatie over tucht, schorsing in het belang van de dienst en de Raad van Beroep.