chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Spreekplicht

  Melden van onregelmatigheden

  Het Vlaams Personeelsstatuut (artikel II 2, paragraaf 2) stelt: “Het personeelslid dat in de uitoefening van zijn functie onregelmatigheden vaststelt, brengt een functionele chef hiervan onmiddellijk op de hoogte. Hij kan ook rechtstreeks de Interne Audit van de Vlaamse administratie op de hoogte brengen overeenkomstig artikel 34, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003[...].” 

  Melden aan Audit Vlaanderen bij ernstige indicaties van onregelmatigheden

  Audit Vlaanderen kan bij ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden (of strafrechtelijke inbreuken) een forensische audit doen. Hierdoor wordt vermeden dat bij twijfel:

  • onmiddellijk gerechtelijke instanties worden ingeschakeld
  • er geen onderzoek wordt ingesteld
  • een onderzoek wordt gevoerd door personen die niet over de nodige deskundigheid, knowhow, onafhankelijkheid of onpartijdigheid beschikken.

  Als een forensische audit uitwijst dat er mogelijke misdrijven zijn gepleegd, licht de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie in (zie Auditcharter van het Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie, “Taakstelling” – “Forensische audit”).

  Melden van misdaden en wanbedrijven

  Medewerkers van de Vlaamse overheid zijn volgens artikel 29 van het wetboek van strafvordering verplicht misdaden en wanbedrijven aan de bevoegde procureur des Konings te melden: “Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen”.

  Voorbeelden van misdaden of wanbedrijven zijn:

  • aanranding van de eer of de goede naam van personen
  • corruptie
  • knevelarij (afpersing door ambtenaren)
  • belangenneming en verduistering
  • subsidiefraude en fraude bij overheidsopdrachten
  • schenden van beroepsgeheim
  • misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat

  Melding van misdaden of wanbedrijven aan het gerecht kan gebeuren: