chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veel gestelde vragen over tucht en schorsing in het belang van de dienst

  Interpretaties bij het Vlaams Personeelsstatuut

  Andere veel gestelde vragen

  Kan interne communicatie over tuchtmaatregelen?

  In het belang van de dienst kan gecommuniceerd worden over de tuchtmaatregel om zo ook geruchten te stoppen en duidelijkheid te bieden. Belangrijk hierbij is evenwel niets te zeggen over de inhoud van het dossier, omdat er geen fouten mogen gemaakt worden in de procedure die mogelijk gevolgen kan hebben voor het verloop van een eventuele strafrechtelijke procedure of om ook geen privacy-schendingen te plegen. Als algemene regel geldt: zo discreet mogelijk communiceren. Een heel bepalende factor bij hoe het best gecommuniceerd wordt, is natuurlijk de mate waarin de andere personeelsleden op de hoogte zijn van de feiten.

  Op de integriteitswebsite vindt u een handleiding crisiscommunicatie bij integriteitsschendingen, die ook een aantal nuttige tips biedt.

   

  Schorst een strafrechtelijke procedure de tuchtprocedure?

  Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 23/5/2014 is de bepaling in artikel VIII 20 en VIII 22 VPS dat de strafvordering de tuchtprocedure en de tuchtuitspraak schorst, opgeheven zodat voortaan de strafvordering niet meer automatisch de tuchtprocedure en de tuchtuitspraak schorst. Bijgevolg beschikt de tuchtoverheid voortaan over een discretionaire bevoegdheid: zij kan in beginsel zelf beslissen of zij al dan niet wacht op het resultaat van de strafrechtelijke procedure. Bij het nemen van deze beslissing is de tuchtoverheid gebonden door het beginsel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid en kan ze bijgevolg slechts een tuchtstraf opleggen voor feiten die afdoende bewezen zijn. Deze wijziging heeft voor gevolg dat wanneer er duidelijke aanwijzingen van schuld zijn (bijvoorbeeld omwille van betrapping op heterdaad, getuigenverklaringen of

  bekentenissen door de ambtenaar), de tuchtoverheid kan beslissen niet langer de strafrechtelijke uitspraak af te wachten en toch reeds een tuchtstraf kan uitspreken.

  Dit artikel is niet van toepassing op tuchtprocedures, die opgestart zijn vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

   

  Gebeurt de doorhaling van een tuchtstraf automatisch of moet het personeelslid hierom vragen?

  De doorhaling van de tuchtstraf gebeurt van rechtswege dus automatisch door het verstrijken van de doorhalingstermijn, zonder dat de ambtenaar hiertoe een verzoek moet indienen.

   

  Verschil tussen schorsing in het belang van de dienst en tuchtschorsing?

  Tuchtschorsing is een tuchtstraf die de ambtenaar tijdelijk verbiedt te komen werken. De maximum duur van deze tuchtstraf is beperkt tot een periode van 3 maanden. De tuchtoverheid kan de tuchtstraf tuchtschorsing opleggen voor elke duur die korter is dan het maximum. Naast het opleggen van de tuchtschorsing kan de tuchtoverheid daarbij aansluitend bepalen dat het salaris van de tuchtrechtelijk geschorste ambtenaar wordt ingehouden. Dit is een mogelijkheid, geen verplichting. Deze mogelijkheid tot inhouding van salaris is beperkt tot één vijfde van de netto-bezoldiging. Een ander gevolg van deze tuchtstraf is dat de ambtenaar ambtshalve in de stand non-activiteit wordt geplaatst. Gedurende de periode van de tuchtschorsing kan het personeelslid geen aanspraken laten gelden op bevordering, en op bevordering in salarisschaal respectievelijk op bevordering in graad en op verhoging in salaris en salarisschaal.

  De schorsing in het belang van de dienst is geen tuchtstraf maar een tijdelijke bewarende ordemaatregel in het belang van de dienst, die de ambtenaar tijdelijk uit de dienst verwijdert. Deze ordemaatregel houdt geen oordeel in over de schuld van het personeelslid maar beoogt enkel de goede werking van de dienst veilig te stellen, doorgaans in afwachting van het resultaat van het tuchtrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek. Het uitspreken van een schorsing in het belang van de dienst is een mogelijkheid, geen verplichting. De duur van de schorsing in het belang van de dienst mag ten hoogste zes maanden bedragen, behoudens strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging (maximaal voor de duur van het onderzoek en/of de vervolging)

  Naast de mogelijkheid tot schorsing in het belang van de dienst heeft de tuchtoverheid ook de mogelijkheid tot:

  1) inhouding van een deel van het salaris ;

  2) ontzegging van de aanspraken op bevordering en op verhoging in salaris en salarisschaal

  in volgende gevallen:

  • Als de ambtenaar strafrechtelijk wordt vervolgd;
  • Als de ambtenaar tuchtrechtelijk wordt vervolgd wegens een ernstig vergrijp waarbij de ambtenaar op heterdaad is betrapt of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn.

  De inhouding van salaris mag niet meer bedragen dan één vijfde van de nettobezoldiging