chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Masterclass netwerkleiderschap 2020

  In 2020 kon je als leidinggevende bij de Vlaamse overheid deelnemen aan de masterclass netwerkleiderschap, een exclusief ontwikkeltraject waarin netwerkmanagement centraal stond. Op deze webpagina lees je alles over de afgelopen editie.

  Wat? 

  De sleutel voor het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen ligt nog maar zelden in de handen van één speler. Veel organisaties zijn op zoek naar optimale modellen om waarde te blijven creëren en distribueren in de netwerksamenleving.

  • Is het werken in netwerken dé nieuwe norm?
  • Wat betekent dat voor de inrichting van mijn eigen organisatie?
  • Welk leiderschap heb ik nodig?
  • Waar moet ik op letten, hoe begin ik eraan en hoe zorg ik ervoor dat dat werkt?

  Met die vragen gingen deelnemers aan de slag in de masterclass netwerkleiderschap, ondersteund door enkele academische coördinatoren van Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Antwerp Management School.

  Wat was het doel van de masterclass?

  De masterclass netwerkleiderschap wilde twee zaken realiseren:

  • De capaciteit verhogen en verbeteren om transversale en horizontale programma’s en projecten te realiseren en om de bijhorende netwerken te managen. Daarbij vormen zowel interne afstemming binnen de Vlaamse overheid als het samenspel met externe actoren een belangrijke focus. 
  • De verbeterde capaciteit verankeren binnen de Vlaamse overheid en versterken. 
  Hoe was de masterclass opgebouwd?

  Opbouw Masterclass

  Module 1: Kiezen voor netwerken?
  Module 1 gaat in op de principiële keuze om netwerken al dan niet in te zetten voor coördinatie en interorganisationele afstemming. We gaan in op de voorbereidingsfase van netwerken, maar we bespreken ook wat netwerken zijn (conceptueel). Daarbij hebben we aandacht voor de verschillende soorten samenwerking en de parameters waarin ze kunnen verschillen. Daarnaast richten we ons op de context, het doel en op de vraag of netwerken nieuw ontwikkeld moeten worden of dat bestaande initiatieven moeten worden gekoppeld. Gastsprekers dagen de deelnemers mee uit tot debat over deze zaken.

  Module 2: Het opzetten en inrichten van netwerken
  Module 2 gaat in op hoe je samenwerking in de steigers zet, via programma’s of projecten. Hoe organiseer je meta-governance (de coördinatie van de coördinatie)? Gastsprekers en de deelnemers bespreken welke conflicten kunnen ontstaan bij het combineren van verschillende coördinatie-typen, en hoe je dat als coördinator kunt oplossen. Aan de hand van een project wordt geïllustreerd hoe belangrijk ‘framing’ is. Daarnaast staan we stil bij het design van het netwerk, de randvoorwaarden, de politieke autoriteit en wie je zeker moet betrekken in het netwerk. De vormgeving van governance structuren van transversale/horizontale projecten en netwerken vervolledigen deze module.

  Module 3: Strategiefase en spelmanagement/creativiteit en innovatie
  Module 3 belicht de strategiefase, of hoe je samen met netwerkpartners tot visievorming en strategische planning kunt komen. Aan bod komt onder andere het idee van doelvervlechting/ontvlechting en hoe je individuele uitgangspunten van organisaties kunt laten samen gaan met gezamenlijke doelstellingen. Het onderliggend mechanisme is hier vertrouwen, dat overigens vele soorten kent. Het motiveren en gemotiveerd houden van stakeholders is een echte uitdaging. Vanuit een prikkelende case gaan we na hoe de dynamiek in netwerken kan worden gemanaged, en hoe collaboratieve innovatieprocessen ruim baan krijgen.

  Module 4: Monitoring, evaluatie en verantwoording in en van netwerken
  Module 4 focust dan weer op een aantal vraagstukken waarmee netwerken te maken krijgen doorheen hun levensloop, zoals de taakverdeling, monitoring, evaluatie en verantwoording. 

  Module 5: Implicaties van netwerken op de eigen organisatie
  Module 5 gaat door middel van praktijkcases en sprekers in op het vraagstuk hoe overheidsorganisaties die in vele samenwerkingsverbanden en netwerken actief zijn zich intern kunnen organiseren. Ook wil deze module de deelnemers bewust maken van de dilemma’s en spanningen die organisaties als lid van een netwerk ervaren bij de koppeling van de netwerkactiviteiten en hun eigen taken. 

  Module 6: Leiderschap in netwerken
  Module 6 focust op wat het functioneren in netwerken betekent voor de invulling van de individuele leiderschapsrol. Hierbij wordt ingezet op het aanscherpen van de juiste mindset en hefboomvaardigheden. Daarnaast is het functionele idee belangrijk: welke leiderschapsrollen zijn er op te nemen en hoe kunnen die opgenomen worden in functie van de context. Tot slot en misschien belangrijker dan het leiderschapsgedrag is de leideridentiteit van de netwerkleider. 

  Hoe werd de masterclass aangepakt?

  De methodiek die centraal stond in het programma is project gebaseerd leren. Concreet betekent dat dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt aan kennis- en competentieontwikkeling vanuit concrete projecten. Project gebaseerd leren speelt zich af op drie manieren:

  • Tijdens de lesdagen werden theoretische onderdelen afgewisseld met concrete projecten. Daarvoor werd een beroep gedaan op experten en de eigenlijke projectleiders of -betrokkenen. Tijdens het studiebezoek aan Rotterdam bezochten we ook enkele projecten. De projecten kwamen uit de Vlaamse, lokale en buitenlandse context. 
  • Tijdens het programma werden deelnemers aangemoedigd om hun eigen ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.
  • Voor de projectcase gingen deelnemers  ‘actief in dialoog’ met trekkers en stakeholders van een project met een ofwel gebiedsgericht ofwel transversaal doel. Ze probeerden te achterhalen hoe één en ander wordt aangepakt en wat zich afspeelt op het programma-niveau, maar ook op het niveau waar de netwerkdynamiek plaatsvindt (in concrete projecten):
   • Deelnemers analyseerden het functioneren van het project qua governance en netwerkdynamiek om zich de analyse-vaardigheden eigen te maken.
   • Daarnaast konden deelnemers op vraag van de projectcoördinator en vanuit hun kennis en inzichten uit de opleiding verbetervoorstellen formuleren voor de werking van het project. Meerwaarde voor de projecten is dat zij inzicht krijgen in het functioneren van de aansturing en netwerkdynamiek van het project en dat ze kunnen rekenen op advies en een extra klankbord om de coördinatie en de interne werking van het project te bespreken.

  Uiteraard werd ook stilgestaan bij belangrijke theoretische concepten en modellen en worden van daaruit kaders aangereikt om aan de slag te gaan. Dat gebeurde via lezingen door gastsprekers. Er was ook een vaardigheidsmeting voorzien die deelnemers toeliet inzicht te krijgen in hun eigen leiderschapsstijl en sterktes en ontwikkelpunten op vlak van netwerkleiderschap.

  Tot slot resulteerde deelname aan het programma niet alleen in betere kennis en kunde om op dit vlak verder aan de slag te gaan, maar kregen deelnemers ook toegang tot een netwerk waarin ze onder meer ervaringen en vragen kunnen delen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel 
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  leiderschap@vlaanderen.be