chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Herplaatsing - informatie voor leidinggevenden

  Soms past een medewerker niet meer binnen de organisatiecontext, bijvoorbeeld door een reorganisatie of een verregaande wijziging van het functieprofiel. Het gebeurt ook dat een werknemer zijn job niet (goed) meer kan uitoefenen omwille van persoonlijke of functionele redenen.

   Om elk talent optimaal te benutten, helpt een trajectbegeleider van het Agentschap Overheidspersoneel een medewerker bij de zoektocht naar een nieuwe, passende job binnen de eigen organisatie. Het uiteindelijke doel is om voor elke persoon de juiste plaats binnen de organisatie te zoeken.

   Personen in herplaatsing krijgen voorrang bij nieuwe vacatures. Elke nieuwe vacature wordt steeds eerst voorgelegd aan het herplaatsingsbureau, zodat zij kan onderzoeken of er geschikte werknemers in de database zitten.

   Voor wie?

   Elk agentschap of departement van de Vlaamse overheid kan gebruikmaken van de herplaatsingsdienst van het Agentschap Overheidspersoneel.

   naar boven

   Welke personeelsleden komen in aanmerking?

   Bij de Vlaamse overheid kunnen zowel statutaire (rang A2E en rang A2 en lager) als contractuele personeelsleden begeleid worden naar een nieuwe job binnen de Vlaamse overheid. Contractuele personeelsleden kunnen worden herplaatst op voorwaarde dat zij werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en zich bevinden in een re-integratietraject in de zin van de Codex over het welzijn op het werk. Als zij zich niet bevinden in een re-integratietraject, komen contractuele personeelsleden enkel in aanmerking op voorwaarde dat zij werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en niet geworven zijn in het kader van een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of in het kader van een vervangingsopdracht.

   Het gaat hier om personen:

   • van wie de functie werd geschrapt of opgeheven door een reorganisatie of proceshertekening;
   • die hun functie niet meer kunnen of mogen uitoefenen omwille van medische redenen;
   • waarvoor er geen goede match (meer) is met de functie;
   • die na een langdurige gelegitimeerde afwezigheid terugkeren.

   naar boven

   Hoe verloopt een herplaatsing?

   De leidinggevende (afdelingshoofd of leidend ambtenaar) meldt de medewerker aan bij het herplaatsingsbureau via het aanmeldingsformulier dat volledig ingevuld en ondertekend bezorgd moet worden aan personeelsmobiliteit@vlaanderen.be.

   Daarna volgt een ontvankelijkheidstoets die als doel heeft de mogelijkheden van het personeelslid in kaart te brengen en de herplaatsbaarheid te beoordelen.

   Deze toets kan bestaan uit

   • een aanmeldingsgesprek (met leidinggevende en P&O-verantwoordelijke);
   • een intakegesprek (eerste kennismaking met de persoon in herplaatsing);
   • een competentiescreening bestaande uit enkele psychotechnische proeven en een interview;
   • één à twee opvolggesprekken.

   Indien uit de ontvankelijkheidstoets een realistische kans op herplaatsing blijkt, wordt een trajectbegeleiding opgestart, aangepast aan het profiel en de verwachtingen van de persoon in herplaatsing.

   Indien uit de ontvankelijkheidstoets echter een ernstige achterliggende problematiek van medische, sociale of psychische aard blijkt die maakt dat de persoon niet herplaatsbaar is met de courante HR-tools (bepalen jobdoelwit, zelfanalyse, sollicitatietraining, …). dan dient de uitsturende entiteit zelf een gepast traject voor het personeelslid op te zetten en wordt er geen trajectbegeleiding opgestart. Er kan wel advies worden verleend door een multidisciplinair team.

   Uit de ontvankelijkheidstoets kan blijken dat het personeelslid niet langer een functie in de huidige rang kan invullen. Mits het akkoord van het personeelslid, kan hij/zij herplaatst worden in een functie van een lager(e) niveau/graad/ rang. Dit is ook nog steeds mogelijk om medische redenen.

   naar boven

   De trajectbegeleiding

   Na de ontvankelijkheidstoets begint de trajectbegeleiding.

   stap 1: vacatures in kaart brengen

   De trajectbegeleider stelt samen met de persoon in herplaatsing ‘een jobdoelwit’ op. Daarin zitten zowel ervaring als kennis en verwachtingen van de persoon vervat. Op basis daarvan worden gewenste functies en doelentiteiten – de entiteiten waar het personeelslid wil werken of die overeenkomen met zijn kennis, interesses, enz. - in kaart gebracht.
   De trajectbegeleider toetst aangemelde vacatures af aan dit jobdoelwit en brengt de persoon op de hoogte van passende vacatures. Personen in herplaatsing krijgen immers voorrang bij nieuwe vacatures. De persoon in herplaatsing wordt ook aangespoord zelf actief op zoek te gaan naar opportuniteiten.

   stap 2: persoonlijke ontwikkeling

   Indien uit de competentiescreening blijkt dat de juiste competenties voor doelfuncties momenteel niet of te weinig aanwezig zijn, wordt een individueel ontwikkelingsplan opgesteld.
   Indien hiervoor vanuit de afdeling tijd en/of middelen moeten worden vrijgemaakt, wordt dit eerst voorgelegd aan de leidinggevende. Personen worden ook aangemoedigd om aan zelfstudie te doen.

   stap 3: ervaringsstages

   Via ervaringsstages binnen een andere entiteit krijgt de persoon in herplaatsing de kans om ervaring op te doen in een nieuwe functie of binnen een nieuwe materie. Het doel van een ervaringsstage is de kans op herplaatsing van deze persoon – in een gelijkaardige functie of binnen dezelfde thematiek - te verhogen. Het profiel van de persoon in herplaatsing wordt aan enkele doelentiteiten voorgesteld met de vraag om actief de mogelijkheden voor een ervaringsstage te bekijken. Ervaringsstages lopen gemiddeld 6 maanden. Gedurende deze periode blijft de persoon in herplaatsing betaald door de uitsturende entiteit.

   stap 4: sollicitatietraining

   Afhankelijk van het aantal nieuwe kandidaten in herplaatsing en hun profielen, wordt er een groeps- of individuele training opgezet. In een zestal halve dagen worden de verschillende stappen van het sollicitatieproces belicht. De trajectbegeleider zorgt ook voor tips and tricks waarmee de cursisten aan de slag kunnen.

   stap 5: sollicitatie

   Personen in herplaatsing krijgen voorrang: alle vacatures die binnen de diensten van de Vlaamse overheid worden opengesteld, worden eerst bekendgemaakt bij het herplaatsingsbureau. Indien een kandidaat wordt voorgesteld, kan deze via een versneld sollicitatieproces worden aangeworven. Men kan immers een beroep doen op de resultaten van de competentiescreening, waardoor enkel een eventuele case en een interview/jurygesprek al tot een herplaatsing kunnen leiden. 

   stap 6: opvolging en begeleiding op maat

   De persoon in herplaatsing krijgt een trajectbegeleider toegewezen die het hele proces opvolgt en begeleidt. De trajectbegeleider is vlot bereikbaar voor vragen en ondersteunt actief bij sollicitaties en het zoeken naar opportuniteiten. De trajectbegeleider verzorgt ook de communicatie naar de uitsturende entiteit. Bij de aanmelding worden hierrond afspraken gemaakt.

   stap 7: herplaatsing en nazorg

   Na de start in de nieuwe functie neemt de trajectbegeleider regelmatig nog contact op om te zien of alles volgens plan verloopt. Bij moeilijkheden zoekt de trajectbegeleider samen met de kandidaat en de leidinggevende naar een oplossing.

   naar boven

   Criteria voor herplaatsing

   De trajectbegeleider toetst de geschiktheid van vacatures via vastgelegde criteria af. Deze worden bij de start van de trajectbegeleiding met het personeelslid in herplaatsing besproken. Deze criteria zijn:

   • de standplaats is binnen een tijdspanne van 4 uur  (totaal heen en terug) bereikbaar met het openbaar vervoer of bevindt zich binnen een straal van 60 km van de woonplaats;
   • de kandidaat voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden;
   • de vacature ligt in lijn van de ervaring van de kandidaat;
   • de vacature ligt in lijn van het jobdoelwit van de kandidaat;
   • de functie kan ofwel onmiddellijk statutair ingevuld worden ofwel na een positief geëvalueerde stage met zicht op herplaatsing;
   • eventuele fysieke belemmeringen bij de kandidaat staan, mits eventuele aanpassingen van de werkplek, de uitoefening van deze functie niet in de weg;
   • het arbeidsregime komt overeen met hetgeen waarin de kandidaat wil werken;
   • er is een voldoende overlap tussen het competentieprofiel van de persoon in herplaatsing, zoals getest tijdens de ontvankelijkheidstoets, en het functieprofiel.

    Wanneer deze match minstens 6/8 bedraagt, wordt de functie als een passende betrekking aanzien.

    naar boven

    Actieve medewerking

    Van de persoon in herplaatsing wordt een actieve medewerking verwacht aan het verbeteren van de eigen situatie om zo snel mogelijk tot de best mogelijke oplossing voor alle partijen te komen.

    Aan het begin van de trajectbegeleiding wordt dit met de persoon in herplaatsing besproken. De trajectbegeleider en de persoon in herplaatsing ondertekenen aan de start van de begeleiding een engagementsverbintenis.

    Onvoldoende medewerking kan meegenomen worden in de jaarlijkse evaluatie:

    • twee keer niet komen opdagen of een afspraak annuleren zonder geldige reden (die per e-mail wordt gecommuniceerd);
    • binnen de zeven kalenderdagen niet reageren op telefonisch contact of mailverkeer van de trajectbegeleider (dit geldt niet wanneer afwezigheid vooraf duidelijk en expliciet via mail gemeld werd aan de trajectbegeleider);
    • opdrachten worden twee keer niet binnen de gevraagde termijn uitgevoerd (bijvoorbeeld opmaken/wijzigen cv, invullen vragenlijst,…);
    • opdrachten om proactief zelf mee te werken aan de trajectbegeleiding (bijvoorbeeld het opmaken van een lijst met doelentiteiten, het zoeken naar vacatures,…) worden niet uitgevoerd.

    Indien één van bovenstaande situaties zich voordoet, meldt de trajectbegeleider dit aan de uitsturende entiteit.

    naar boven

    Ambtshalve herplaatsing

    Voor personen in herplaatsing die 2 keer een passende betrekking weigeren, volgt bij een derde passende functie een ambtshalve herplaatsing. De weigering betreft zowel een passende vacature die door de trajectbegeleider wordt voorgesteld als een weigering door het personeelslid in herplaatsing na het sollicitatiegesprek bij de potentiële nieuwe entiteit.

    naar boven

    Financiële rugzak

    Een financiële incentive is mogelijk om herplaatsing te faciliteren. Entiteiten maken hierover onderling afspraken.

    naar boven

    Meer informatie?

    Agentschap Overheidspersoneel

    Dienstencentrum Talent - Loopbaancentrum

    personeelsmobiliteit@vlaanderen.be