chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Medisch pensioen

  Ben je door omstandigheden veel ziek waardoor je ‘ziektecontingent’ is uitgeput? Dan kan een medisch pensioen ter sprake komen. Dit is een vervroegd pensioen om medische redenen voor statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid.  

  Voor wie?

  • Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je ‘ziektecontingent’ van 666 werkdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je meer dan 666 werkdagen ziekteverlof hebt opgenomen.
  • Of je bent 63 jaar en je ‘ziektecontingent’ van 365 kalenderdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je sinds je 63ste meer dan 365 kalenderdagen ziekteverlof hebt opgenomen.
  Welke dagen worden wel/niet aangerekend op je ziektecontingent?

  Wel aangerekend:

  • Alle (halve) dagen ziekteverlof die je als statutair personeelslid nam vanaf 1 januari 1994. Dit geldt ook als je van de federale overheid of een provincie werd overgedragen in het kader van een staatshervorming.
  • Alle dagen arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum door een arbeidsongeval, beroepsziekte of privaat ongeval door derde. De consolidatiedatum is het moment waarop je letsel genezen is of niet meer evolueert.

  Niet aangerekend:

  • De dagen ziekte voor 1 januari 1994. Dit geldt ook als je van de federale overheid of een provincie werd overgedragen in het kader van een staatshervorming.
  • De dagen arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval, beroepsziekte, privaat ongeval door derde, een ongeval op de weg naar of van het werk.
  • De dagen ziekte als contractueel personeelslid.

  Opgelet: ziektedagen als gevolg van deeltijdse afwezigheid wegens ziekte wordt enkel op het contingent van 666 werkdagen aangerekend, niet op het contingent van 365 kalenderdagen.

  Waar kun je het saldo van je ziektecontingent raadplegen?

  Je raadpleegt je ziektetellers in Vlimpers > ‘Overzicht tellers’.

  Wat is medisch pensioen?

  Als je ziektecontingent is uitgeput, kan je lijnmanager Medex vragen om je situatie te beoordelen. Na een onderzoek van een zogenaamde ‘pensioencommissie’ kan Medex je definitief arbeidsongeschikt verklaren. Als dit gebeurt, kom je in ‘medisch pensioen’. Dit is een soort vervroegd pensioen om medische reden.

  Goed om weten: als er zicht is op re-integratie kan je lijnmanager beslissen om dit niet te doen. Contact met je leidinggevende is dan ook belangrijk om een mogelijk perspectief op re-integratie te bespreken. Lees meer op de webpagina ‘Re-integratie’.

  Onderzoek door pensioencommissie

  Is je ziektecontingent van 666 werkdagen uitgeput en heeft je lijnmanager je aangemeld bij Medex? Dan start een onderzoek bij de pensioencommissie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Zij bestuderen je situatie. Een medische kwaliteitsmanager 'Pensioenen' (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing. Dit duurt soms enkele maanden.

  Uitzondering: ben je 63 jaar en is je ziektecontingent van 365 kalenderdagen uitgeput? Dan geldt deze procedure niet en verloopt de pensionering automatisch op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin dit contingent werd overschreden.

  Wat als je ziekteperiode verlengd wordt terwijl de procedure loopt?

  Dan gelden de gewone regels. Je meldt elke verlenging aan je werkgever en je bezorgt het ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan. Je wordt ook vergoed tijdens je ziekteverlof.

  Lees meer op de webpagina ‘ziekte’.

  Wat als je het werk hervat terwijl de procedure loopt?

  Dan kan je werkgever aan Medex vragen om de procedure stop te zetten.

  Wat als je het onderzoek weigert of belemmert?

  Je mag het onderzoek niet weigeren of belemmeren. Doe je dit toch, dan wordt je afwezigheid wegens ziekte, nadat je werd gehoord door de lijnmanager, met non-activiteit gelijkgesteld. Hierdoor heb je niet langer recht op salaris, bouw je geen anciënniteit op en wordt je pensioen negatief beïnvloed.

  Medex verwittigt je werkgever als je:

  • weigert om je door hen te laten onderzoeken
  • een situatie creëert die het onderzoek feitelijk onmogelijk maakt
  • niet opdaagt op een onderzoek zonder een geldige reden.

  Goed om weten: je krijgt 14 dagen om je afwezigheid te motiveren. Je lijnmanager oordeelt of er al dan niet sprake is van een wettige reden van je belemmering.

  Hoe verloopt het onderzoek?

  • 1

   Verwittiging door DCPA

   Als het saldo van je ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je lijnmanager je aanmelden bij Medex. Het DCPA informeert je per brief over de doorverwijzing naar Medex.

   Goed om weten: enkel je werkgever kan het initiatief nemen. Als personeelslid kun je zelf geen medisch pensioen aanvragen.

  • 2

   Oproep voor onderzoek door Medex

   Medex roept je op voor een medisch onderzoek in het medisch centrum van de regio waar je woont.

  • 3

   Onderzoek door de pensioencommissie

   Je gaat naar het medisch onderzoek, vult een medische vragenlijst in en neemt een kopie mee van de meest recente medische verslagen van je behandelende arts(en).

   De ‘pensioencommissie’ onderzoekt je situatie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Een medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing.

  • 4

   Verwittiging van de beslissing door Medex

   Medex informeert je per brief over de beslissing. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing. 

   Medex verwittigt ook het DCPA:

   • nadat je akkoord ging met de beslissing
   • na afloop van de beroepstermijn
   • of na afloop van de beroepsprocedure.

   Het DCPA brengt je leidinggevende en HR-businesspartner op de hoogte.

  Beslissingen van de pensioencommissie

  De pensioencommissie neemt 1 van onderstaande beslissingen:

  Werk hervat voor het onderzoek
  • Vaststelling dat je het werk al hervatte op de datum van het onderzoek.
  • Afronding van procedure zonder verder gevolg.
  Geschikt voor je huidige functie
  • Je voldoet vanuit medisch standpunt momenteel niet aan de voorwaarden om vroegtijdig te worden gepensioneerd, met een aanbeveling voor een re-integratietraject:
   • Een werkhervatting is geen verplichting.
   • De pensioencommissie is namelijk enkel bevoegd om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden om vervroegd te worden gepensioneerd.
  • Ziekteverlof is mogelijk zolang je afwezigheid geattesteerd is door een attest van je behandelend arts. Je werkgever kan een controlearts inschakelen bij twijfel aan de wettigheid van je afwezigheid.

  Goed om weten: als je het werk niet hervat of opnieuw langdurig ziek valt, dan kun je opnieuw doorverwezen worden naar Medex. 

  Niet geschikt voor je huidige functie

  Er zijn 3 mogelijke beslissingen:

  • Tijdelijk geschikt voor aangepast werk
   • De pensioencommissie bepaalt een termijn met het oog op een geleidelijke aanpassing aan het normale werk.
   • Ben je na de voorziene termijn niet in staat om de normale werkzaamheden terug op te nemen? Of kan je werkgever geen aangepast werk voorzien? Dan kan je werkgever een nieuwe aanvraag indienen bij de pensioencommissie.
  • Tijdelijk ongeschikt om te werken, zonder pensionering (beslissing type A2)
   • De pensioencommissie bepaalt een termijn waarop je het werk moet hervatten.
   • Hervat je het werk niet binnen de vooropgestelde termijn? Dan kan je werkgever een nieuwe aanvraag indienen bij de pensioencommissie.
  • Definitief ongeschikt voor de uitoefening van de gewone werkzaamheden, maar geschikt voor specifieke functies die door de pensioencommissie worden bepaald
   • Als deze beslissing niet leidt tot een werkhervatting in een aangepaste functie, word je na 12 maanden (datum van kennisgeving) ‘ambtshalve’ gepensioneerd, zonder een nieuw onderzoek.
  Definitief ongeschikt voor elke functie

  Je medisch pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op het aangetekend schrijven met de beslissing van Medex. Deze datum wordt expliciet in de brief met de beslissing vermeld.  Medex deelt deze beslissing ook mee aan de Federale Pensioendienst, zodat het pensioen sneller uitbetaald wordt.

  Je kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing binnen 30 kalenderdagen:

  • Vul het beroepsformulier (formulier als bijlage bij de beslissing van Medex) in.
  • Laat de arts die je belangen verdedigt het beroepsformulier vervolledigen met zijn identificatiegegevens en een uitgebreid medisch verslag.
  • Stuur deze documenten terug naar Medex.

  Goed om weten: zolang de beroepsprocedure loopt, blijf je je salaris ontvangen. Na afloop van de procedure neemt de pensioencommissie een definitieve beslissing over eventuele pensionering, met mogelijks een terugvordering van het doorbetaald salaris.

  Tijdelijk vroegtijdig pensioen
  • 1ste dag van de maand die volgt op de beslissing van de pensioencommissie
  • voor een periode van 6 tot 18 maanden
  • omzetting in een definitieve pensionering (na 24 maanden) of in werkhervatting na een nieuw (vrijblijvend) onderzoek:
   • aanvragen via werkgever of Federale Pensioendienst
   • ten vroegste 6 maanden na het vorig medisch onderzoek
   • werkhervatting na goedkeuring van Medex

  Lees meer op de webpagina van het Bestuur voor Medische Expertise (Medex) over mogelijke beslissingen.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Als werkgever kun je de ziektetellers opvolgen en eventueel een beoordeling over medisch pensioen aanvragen:

  • 1

   Volg de ziektetellers op

   Je kunt dossiers opvolgen via het rapport ‘opvolging ziekteteller’. In dit rapport krijg je informatie over:

   • tellers van 666 werkdagen ziekte tijdens de volledige statutaire loopbaan
   • tellers van 365 kalenderdagen voltijdse ziekte vanaf 63 jaar
   • status van dossiers bij de pensioencommissie
   • huidige afwezigheden
  • 2

   Ga vooraf na of re-integratie mogelijk is

   Wacht niet tot de uitputting van het ziektecontingent van 666 werkdagen om actie te ondernemen. Ga vooraf na of re-integratie mogelijk is.

  • 3

   Meld de medewerker aan bij Medex

   Als het saldo van het ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je het personeelslid aanmelden bij Medex. Dit gebeurt niet automatisch. In de klantenfiche van je organisatie staan alle details over de afspraken met het Agentschap Overheidspersoneel en hoe je een personeelslid aanmeld.

   Als lijnmanager kun je vrijblijvend een verslag (al dan niet onder gesloten omslag) bezorgen aan Medex. Dit is geen evaluatieverslag, maar zijn elementen die nuttig kunnen zijn voor de arts van Medex. Bijvoorbeeld:

   • welke acties je als werkgever al nam om het personeelslid een aangepaste job te geven
   • elementen rond het functioneren van het personeelslid
   • de definitieve beslissing van de pensioencommissie
  • 4

   Communicatie door DCPA

   Het DCPA verwittigt het personeelslid voor het onderzoek en brengt de leidinggevende en HR-businesspartner op de hoogte van de beslissing van de pensioencommissie.

   Het personeelslid ontvangt die beslissing van Medex zelf.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).