chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Outplacement - informatie voor leidinggevenden

  Soms kan het zijn dat de afstand tot de werkvloer helemaal onoverbrugbaar is geworden. Toch kan je als leidinggevende zorgen dat er op een rechtvaardige en mensvriendelijke manier afscheid genomen wordt van elkaar. Je kan medewerkers die hun job verliezen in groep of individueel laten begeleiden naar een nieuwe betrekking die bij hun talenten past, binnen of buiten de Vlaamse overheid.

  Wat is outplacement?

  “Outplacement” of “outplacementbegeleiding” staat voor het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever door een derde, de dienstverlener genaamd, individueel of in groep worden verleend aan een ontslagen werknemer om deze in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien.

  Een outplacementtraject bestaat uit zowel theoretische begeleiding als concrete praktijkoefeningen. Afhankelijk van de persoonlijke sterktes en zwaktes van de ontslagen werknemer kunnen verschillende modules aan bod komen:

  • psychologische begeleiding;
  • het opmaken van een persoonlijke balans;
  • hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar jobs;
  • begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
  • logistieke en administratieve steun;
  • etc.
  Welke personeelsleden komen in aanmerking voor een outplacementbegeleiding?

  Bij opeenvolgende regeringsbeslissingen werd outplacement toegankelijk gemaakt voor bepaalde statutaire en contractuele personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan personeelsleden moeten voldoen om in aanmerking te komen:

  Personen die in aanmerking komen voor outplacement

  Personen die NIET in aanmerking komen voor outplacement
  Statutaire personeelsleden:
  • Ambtshalve ontslag na twee evaluaties “onvoldoende”
  Statutaire personeelsleden:
  • Vrijwillig ontslag
  • Ontslag van ambtswege om andere redenen dan twee "onvoldoendes" 
  • Afzetting
  Contractuelen:
  • Ambtshalve ontslag (om organisatorisch of functionele redenen) en minstens 2 jaar onafgebroken in dienst is.
  Contractuelen:
  • Vrijwillig ontslag
  • Ambtshalve ontslag met minder dan twee jaar onafgebroken in dienst;
  • Ontslag om dwingende of dringende redenen

  Voor contractuele personeelsleden is daarnaast sinds 1 januari 2014 ook het nieuwe eenheidsstatuut van kracht dat de outplacementregeling gelijkschakelt aan die van de private sector. Hierdoor is het aanbieden van outplacement door de werkgever verplicht voor bepaalde categorieën van personeelsleden:

  • contractuele personeelsleden die in geval van ontslag recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken;
  • contractuele personeelsleden die in geval van ontslag recht hebben op een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van een opzegtermijn van minstens 30 weken.

  Het staat elk personeelslid volledig vrij om al dan niet in te gaan op een aanbod tot outplacement.

  Waarom outplacement aanbieden aan een ontslagen werknemer?
  • Verplichtingen eenheidsstatuut voor contractuelen

  Wanneer het gaat om een contractueel personeelslid dat valt onder het toepassingsgebied van het eenheidsstatuut is de werkgever verplicht om een outplacementbegeleiding aan te bieden. Hierbij gelden een aantal voorwaarden waaraan het aanbod moet voldoen.

  Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding die een periode van minstens 30 weken dekt of het resterende gedeelte van die termijn, heeft de werknemer recht op een ontslagpakket dat bestaat uit:   

  • een outplacementbegeleiding van 60 uren (verdeeld over 3 fases) ter waarde van één twaalfde van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 1.800 euro en een maximumwaarde van 5.500 euro. Werkt de werknemer halftijds, dan worden deze bedragen herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk;
  • een opzegvergoeding die met 4 weken loon wordt ingekort, ook al weigert de werknemer het outplacementaanbod (sinds 1 januari 2016).

   Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een te presteren opzegtermijn van minstens 30 weken, maakt de werknemer aanspraak op een ontslagpakket dat bestaat uit:   

   • een outplacementbegeleiding van 60 uren. De tijd die wordt besteed aan deze outplacementbegeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof;
   • de basisopzegtermijn wordt niet ingekort.
    • Overige contractuele personeelsleden en statutairen

    Wanneer het gaat om contractuele personeelsleden die niet onder het toepassingsgebied van het eenheidsstatuut vallen of om statutaire ambtenaren, voorzien de beslissingen van de Vlaamse Regering in de mogelijkheid om outplacement aan te bieden aan die personeelsleden die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieruit volgt dat een lijnmanager die een personeelslid ontslaat dat aan deze voorwaarden voldoet, outplacementbegeleiding moet aanbieden aan deze persoon.

    Hoe outplacement aanbieden en begeleiding aanvragen?

    Zodra de beslissing valt om effectief over te gaan tot het aanbieden van outplacementbegeleiding aan een werknemer, kan je via het Agentschap Overheidspersoneel een beroep doen op een extern outplacementkantoor. Lees meer

    Heb je een concrete aanvraag tot outplacement? Vul dan dit aanvraagformulier

    in en mail dit vervolgens naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be. Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen om een vlotte verwerking van de aanvraag te kunnen garanderen.

    In het kader van het eenheidsstatuut moeten alle kennisgevingen over outplacement, uitgaande van de werkgever, aangetekend verzonden worden aan het adres van de (ex-)werknemer.

    De werkgever moet het aanbod schriftelijk formuleren:

    • uiterlijk 4 weken na aanvang van de opzegtermijn;
    • uiterlijk 15 dagen na het effectieve einde van de arbeidsrelatie (in geval van verbrekingsvergoeding).

    De werknemer dient het aanbod te aanvaarden binnen de 4 weken hierop volgend. Gebeurt dat niet, dan zijn er geen verdere verplichtingen voor de werkgever.

    Er zijn een aantal voorbeeldbrieven en -bijlagen beschikbaar die je samen met het outplacementvoorstel kan bezorgen aan de werknemer:

    Zie ook veelgestelde vragen over outplacement n.a.v. het eenheidsstatuut.

    Meer informatie

    Bij vragen of nood aan advies kan je terecht bij de Dienst Rekrutering en Selectie – Team Mobiliteit van het Agentschap Overheidspersoneel (personeelsmobiliteit@vlaanderen.be).