chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pensioen voor statutaire personeelsleden

  Wanneer kun je met pensioen en hoe vraag je dit aan? Hoe wordt je pensioen berekend en wat met je gespaarde verlofdagen? Wat is een overlevingspensioen? Hoe kun je een voorschot op je pensioen krijgen? Deze webpagina bundelt alle informatie over het pensioen voor statutaire personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  Je hebt recht op een pensioen van het ambtenarenstelsel als je op het ogenblik van pensionering statutair of ambtenaar op proef bent.

  Goed om weten:

  • Was je voor 1 december 2017 al statutair of ambtenaar op proef? Dan komt de periode die je als contractueel hebt gewerkt binnen de overheidssector ook in aanmerking voor het ambtenarenpensioen.
  • Deze webpagina omschrijft de regeling van de Federale Pensioendienst. Ben je statutair bij de Vlaamse Waterweg nv? Dan val je onder de specifieke procedure van Ethias. Lees meer op het intranet van De Vlaamse Waterweg.

  Wanneer op pensioen?

  Je moet aan een leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voldoen. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar maar wordt vanaf 1 februari 2025 opgetrokken naar 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 naar 67 jaar. Je moet tijdig het pensioen aanvragen.

  Het pensioen kan ingaan op de 1ste dag van de maand die volgt op je verjaardag. Als je na deze leeftijdsgrens wilt blijven werken, dan moet je goedkeuring aan je werkgever vragen. Je leidinggevende kan je toestemming geven om nog maximaal 1 jaar verder te werken. Deze periode is telkens verlengbaar met maximaal 1 jaar. Je moet tijdig het uitstel van je pensioen aanvragen.

  Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de historiek en evolutie van de pensioenwetgeving.

  Vervroegd en medisch pensioen

  Berekening pensioenbedrag

  Het bedrag van je pensioen is het gemiddelde salaris van:

  • je laatste 10 loopbaanjaren
  • of van je hele loopbaan binnen de overheid als die geen 10 jaar telt

  Ben je geboren voor 1962? Dan wordt het pensioenbedrag berekend op basis van je gemiddelde salaris van de laatste 5 dienstjaren van je loopbaan. 

  Goed om wetenWil je graag vooraf weten hoeveel pensioen je gaat krijgen?

  Wat is de overgangsregeling rond de pensioenbonus (uitdovend)?

  De pensioenbonus is een voordeel dat je krijgt bovenop je rustpensioen indien je blijft werken na je vroegst mogelijke pensioendatum.

  Die bonus werd afgeschaft vanaf 1 januari 2015. De maatregelen blijven wel gehandhaafd als je voor 1 december 2014:

  • ofwel aan de voorwaarden voldeed om aanspraak te kunnen maken op het vervroegd rustpensioen (met ingang vanaf op 1 december 2014)
  • ofwel de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt en een loopbaan van ten minste 40 aanneembare dienstjaren telt in het stelsel van de staatsambtenaren

  Lees meer over de pensioenbonus op de webpagina van de Federale Pensioendienst.

  Hoe verhoog je je pensioenbedrag met studiejaren?

  Als je een diploma hoger onderwijs behaald hebt, dan kun je vanaf 1 december 2017 je studieperioden geheel of gedeeltelijk afkopen en laten meetellen voor de berekening van je pensioenbedrag. Het afkopen van studieperioden kun je per blok van 12 maanden. 

  Goed om weten: je kunt enkel valideren in het statuut (werknemer of ambtenaar) waar je op dat moment in zit. Bereken zelf een afkoop op basis van je persoonlijke situatie met de simulatiemodule mypension.be.

  Vastbenoemd voor 1 december 2017? Dan heb je recht op een (gedeeltelijk) gratis validering van je studiejaren door middel van de diplomabonificatie. Raadpleeg mypension.be om na te gaan of je diploma vermeld is. Is dit niet het geval? Contacteer het DCPA.

  Lees meer:

  Niet opgenomen verlofdagen

  Je bent verplicht om je jaarlijkse vakantie (lopend en opgespaard) ten laatste voor je pensionering op te nemen.

  Uitzondering: de niet opgenomen verlofdagen worden enkel uitbetaald als je je jaarlijks verlof niet kon opnemen voorafgaand aan de pensionering door ziekte of ongeval.

  Overlevingspensioen en begrafenisvergoeding

  Na het overlijden van een statutair personeelslid wordt een overlevingspensioen toegekend aan een rechthebbende:

  • de langstlevende echtgeno(o)t(e)
  • de uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)
  • de wees/wezen

  Het overlevingspensioen wordt toegekend bij overlijden tijdens de loopbaan, na al een pensioen te hebben verkregen of na definitief uit dienst te zijn getreden. De rechthebbende dient hiervoor een aanvraag voor een overlevingspensioen in bij de Federale Pensioendienst voor de overheidssector. Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst hoe je dit doet.

  Wat is een begrafenisvergoeding?

  Wanneer het statutair personeelslid tijdens zijn loopbaan overlijdt, betaalt de Vlaamse overheid een begrafenisvergoeding. Wanneer het statutair personeelslid overleden is na pensionering, betaalt de Federale Pensioendienst voor de overheidssector een begrafenisvergoeding.

  Uitbetaling pensioen

  De Federale Pensioendienst betaalt je pensioenuitkering. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de betalingskalender, betalingswijze, …

  Goed om weten: moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je 1ste pensioenuitkering? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit geldt zowel voor rust- als overlevingspensioenen. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent. Klanten van de vzw Sociale Dienst worden in alle vertrouwen verder geholpen.

  Hoe pensioen aanvragen?

  Hoe vervroegd pensioen aanvragen?

  Vervroegd pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe uitstel pensioen aanvragen?

  Uitstel pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Vraag uitstel aan je leidend ambtenaar

   Wil je langer werken na je 65e? Dan vraag je uitstel van je pensioen aan je leidend ambtenaar. Je doet dit schriftelijk en vraagt je leidend ambtenaar om zijn/haar beslissing te ondertekenen.

  • 2

   Bezorg de beslissing aan je HR-verantwoordelijke

   Je bezorgt de ondertekende beslissing van je leidend ambtenaar zo snel mogelijk aan je HR-verantwoordelijke die dit vervolgens doorgeeft aan het DCPA. Het DCPA brengt de Federale Pensioendienst op de hoogte.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).