chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  PLOEG-TOP

  Ook voor het topkader wordt het PLOEG-systeem gehanteerd voor jaarlijkse planning, opvolging, evaluatie en waardering. Het ondernemingsplan vormt de basis voor de planning en de evaluatie van de leidend-ambtenaar of mandaathouder.

  Voor wie?

  PLOEG-topkader is er voor:

  • de topambtenaren van de Vlaamse overheid: de houders van management- of projectleiderfuncties van N-niveau en de houders van de functie van algemeen directeur waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van toepassing is. Het gaat om de leidend ambtenaren van departementen, intern verzelfstandigde agentschappen en publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen.
  • de hoofden van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden.

  Evaluatie

  Topambtenaren worden, naast de evaluatie van de proeftijd, ook jaarlijks geëvalueerd over de prestaties en de wijze van functie-uitoefening. Zij worden als mandaathouders (mandaat voor maximum 6 jaar, 2 maal hernieuwbaar) ook meerjaarlijks geëvalueerd.

  Evaluatie proeftijd

  Alle geselecteerde kandidaten voor:

  • de managementfuncties van N-niveau
  • de projectleidersfuncties van N-niveau en
  • de functies van algemeen directeur

  moeten een proeftijd doorlopen -minimaal 6 maanden- maximaal 1 jaar.

  Voor de functie van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad bepaalt de opdrachtgever de modaliteiten en evalueert die ook de proeftijd.

  Jaarlijkse evaluaties

  Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) bepaalt dat de jaarlijkse evaluatie gebeurt door de 'opdrachtgever'. De opdrachtgever is voor de meeste topambtenaren de functioneel bevoegde Vlaamse minister(s), maar hierop zijn enkele uitzonderingen (zie artikel I 2, 13° VPS):

  • voor de topambtenaren bij de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem en het Gemeenschapsonderwijs (Go!) is de opdrachtgever de raad van bestuur.
  • voor de topambtenaar van het agentschap Audit Vlaanderen zijn dit de auditcomités.

  de opdrachtgever wordt bijgestaan door het Agentschap Overheidspersoneel en een externe instantie. Die laatste leidt de informatieverzameling over de prestaties, zowel inhoudelijk als technisch, in goede banen. De externe instantie zorgt er ook voor dat de evaluatieverslagen een volledig en genuanceerd beeld geven van de totale invulling van de functie. Sinds 2013 bezorgt Audit Vlaanderen de beleidsgerichte rapporten van de entiteiten aan de externe ondersteuner, zodat de wijze waarop is omgegaan met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audt Vlaanderen mee kan worden opgenomen in de evaluatie.

  Volgende elementen komen aan bod bij de jaarlijkse evaluatie:

  • Doelstellingen
  • Resultaatgebieden
  • Gedragsindicatoren
  • De 4 waarden van de Vlaamse overheid (openheid, wendbaarheid, daadkracht en vertrouwen)
  • De leiderschapsrollen (leider, manager, ondernemer, coach en strategisch beleidsadviseur)

  Stappenplan jaarlijkse evaluatie

  1. Informatieverzameling (niet noodzakelijk in deze volgorde):
   • Zelfevaluatie: door de functiehouder
   • Bottom-up evaluatie: alle afdelingshoofden van het departement of agentschap en (in voorkomende gevallen) de algemeen directeur. De externe ondersteuner bevraagt steekproefsgewijs ook andere personeeleden die onder de topambtenaren ressorteren (bijvoorbeeld stafleden, lager middenkader,...). Als een algemeen directeur of een N-projectleider geen afdeling leidt, en bijgevolg geen leiding geeft, moet het middenkader niet bevraagd worden in het kader van de bottom-up evaluatie. In dat geval moeten de andere personeelsleden die onder de algemeen directeur of de N-projectleider ressorteren bevraagd worden
   • Ook de raad van beroep (RvB) moet worden bevraagd (voor topambtenaren bij een publiekrechtele extern verzelfstandgde agentschappen (EVA's) waar de RvB niet zelf de evaluator is)
   • Top-down evaluatie: de externe ondersteuner bevraagt de hoofdverantwoordelijke minister en in voorkomend geval ook de medeverantwoordelijke mnister en de raad van bestuur/Strategsche adviesraad (SAR). Voor de evaluatie van de algemeen directeur wordt ook de topambtenaar bevraagd
   • Gesprek tussen de externe ondersteuner en de functiehouder
   • Gesprek tussen de externe ondersteuner en de bevoegde minister(s) of voorzitter RvB of voorzitter SAR
  2. Evaluatiegesprek: gesprek tussen de functiehouder en de minister/voorzitter RvB/SAR
  3. Evaluatieverslag: door externe ondersteuner
  4. Bekrachtiging van de evaluaties door de Vlaamse Regering (uiterlijk eind maart 2018)
  5. Mogelijkheid tot ontwikkelingsgesprek tussen de functiehouder en coach Vlaamse overheid

  Mandaatevaluatie

  Vlaamse topambtenaren - management- of projectleidersfuncties van N-niveau en algemeen directeurs - worden aangesteld in een mandaatfunctie. Het mandaat heeft een looptijd van maximaal 6 jaar. De mandaatevaluatie van de topambtenaren wordt geregeld in artikel V13, §2 van het VPS.

  De topambtenaren en de enteiten - waarvoor het VPS van toepassing is - worden geëvalueerd volgens de basisprincipes van de mandaatevaluaties. De basisprincipes van de mandaatevaluaties voor de Vlaamse topambtenaren worden door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 1 april 2011.

  De mandaatevaluatie moet ten laatste 6 maanden voor het einde van het mandaat gebeuren. De procedure verloopt in verschillende stappen, met ondersteuning door een externe instantie, en leidt tot de beslissing of de mandaathouder een nieuwe mandaatperiode kan opnemen.

  Daar waar de jaarlijkse evaluatie een bevoegdheid is van de functioneel bevoegde Vlaamse minister (behoudens enkele uitzonderingen), wordt de mandaatevaluatie volgens artikel V 13, §2 VPS uitvoerd door de voltallige Vlaamse Regering, op voorstel van de opdrachtgever.

  Stappenplan mandaatevaluatie (niet noodzakelijk in deze volgorde):

  1. Consolidatie historische informatie
  2. Top-down evaluatie door hoofdverantwoordelijke en eventuele medeverantwoordelijke minister/RvB/SAR
  3. Zelfevaluatie
  4. Gesprek tussen externe ondersteuner en functiehouder
  5. Gesprek tussen externe ondersteuner en bevoegde minister/voorzitter RvB/SAR
  6. Gesprek tussen functiehouder en minister/voorzitter RvB/SAR
  7. Evaluatieverslag

  Planning

  Bij de start van elk jaar dienen de leidend ambtenaren een voorstel van planning in bij de bevoegde minister(s). Na overleg worden in de planning afspraken gemaakt over de entiteitspecifieke jaardoelstellingen die voortvloeien uit de beheersovereenkomst, het jaarlijks ondernemingsplan, de managementovereenkomst en/of andere afspraken. De beheers- en managementovereenkomsten worden vanaf 2015 echter afgeschaft (behalve voor VRT en VMM De Lijn) en vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarig aspect.

  Jaarlijkse planning 

  In het planningsgesprek worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de functiehouder en de bevoegde minister(s). De doelstellingen in de planning moeten selectief en ambitieus zijn en scherp worden afgebakend zodat voldoende duidelijk is wat de verwachtingen zijn. Bij de formulering van de doelstellingen moetrn ook de leerpunten uit de evaluatie aan bod komen.

  Het uitgangspunt voor de doelstellingen zijn de beleidsnota en beleidsbrieven van de bevoegde minister(s) en het ondernemingsplan.

  Lees meer in het ondernemingsplan.

  Regelgeving en documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het team managementjobs via managementjobs@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail).