chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evaluatie/tucht/raad van beroep – corona

  Op deze pagina vind je een overzicht van de aanpassingen wegens het coronavirus aan de procedures rond evaluatie, tucht en de raad van beroep.

  Blijven de termijnen van de evaluatieprocedure gelden?

  Het Agentschap Overheidspersoneel adviseert om zo weinig mogelijk af te wijken van de termijnen zoals bepaald in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (VPS). Zeker als een evaluatie resulteert in een “onvoldoende” of “loopbaanvertraging” adviseert AgO om de statutaire termijnen te respecteren.

  • De jaarlijkse evaluatiegesprekken mogen via Skype, Teams of een ander elektronisch hulpmiddel plaatsvinden.
  • Ook een schriftelijke evaluatieprocedure is mogelijk (geëvalueerde ontvangt een ontwerp evaluatieverslag waarop men opmerkingen geeft; de evaluatoren stellen op basis van het ontwerp en de opmerkingen een definitief verslag op).

  Als praktische tegemoetkoming aan de vraag van entiteiten om evaluaties (met resultaat 'voldoende') zo nodig af te werken in april (of mei) zal de PLOEG-module via Vlimpers pas op 30 juni 2020 afgesloten worden. Tot die datum is de aanpassing van een evaluatietaak mogelijk.

  De evaluatie ‘voldoende’ gaat noodzakelijkerwijze vooraf aan de eventuele toekenning van een functioneringstoelage. In die optiek is het ook voor de voldoende evaluaties aangeraden om deze op zo kort mogelijke termijn af te handelen.

  Op dit moment hebben we nog geen zicht op hoelang de coronacrisis gaat aanslepen. Hou er rekening mee dat bij een uitstel van evaluatie de tijdspanne tussen twee jaarlijkse evaluatiegesprekken minstens 10 kalendermaanden moet bedragen. Mogelijk brengt een al te lang uitstel de evaluatie van volgend jaar in het gedrang.

  Blijven de termijnen om beroep in te stellen gelden?

  Ja, deze termijnen blijven gelden. Ambtenaren moeten hun beroep instellen binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het evaluatieverslag of binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de beveiligde zending met de uitspraak van de tuchtstraf.

  Het indienen van het beroepsschrift gebeurt elektronisch (raadvanberoep@vlaanderen.be). Is een elektronische indiening niet mogelijk dan gebruikt de ambtenaar een aangetekend schrijven.

  Gaan de zittingen van de raad van beroep door?

  De raad van beroep doet in de regel uitspraak binnen de 30 kalenderdagen na indiening van het beroep. Inzake tuchtzaken beraadslaagt de raad van beroep ook binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het beroep.

  Dit zijn in beide gevallen termijnen van orde.

  De raad van beroep zal geen zittingen houden tot en met 19 april. Deze periode kan langer duren, in functie van de maatregelen tegen het coronavirus. Met deze beslissing willen wij ieders gezondheid en veiligheid zo veel als mogelijk garanderen. Wij volgen dit van dag tot dag op.

  De partijen kunnen vragen of bezorgdheden bespreken met de betrokken secretaris van de raad van beroep.

  In de lopende dossiers zal het secretariaat van de Raad van Beroep de partijen en de leden van de raad van beroep verwittigen en verder op de hoogte houden.

  Wat doen we met de verhoortermijnen in tuchtdossiers?

  De tuchtoverheid respecteert de termijn voor oproeping voor verhoor van 15 kalenderdagen volgend op de datum van het tuchtvoorstel.

  Voor de datum van het verhoor zelf voorziet het VPS geen termijn. In de oproeping voor verhoor houdt de tuchtoverheid rekening met de maatregelen tegen corona, die gekend zijn op het ogenblik dat de oproeping wordt verstuurd.

  Het personeelslid en/of zijn raadsman hebben ten minste 15 kalenderdagen na ontvangst van de oproepingsbrief de tijd om het dossier in te kijken. Het verhoor kan ten vroegste na deze termijn ingepland worden. Het dossier wordt meestal digitaal bezorgd en deze praktijk wordt in de gegeven omstandigheden aangemoedigd. Wanneer het niet mogelijk is om het dossier digitaal te bezorgen, dan wordt in overleg met het personeelslid op een andere manier verzekerd dat het over een kopie van het dossier kan beschikken (bijvoorbeeld per post).

  De tuchtoverheid die bevoegd is om de tuchtstraf uit te spreken en die het verhoor doet, kan voorstellen om dit te organiseren via Skype. Als de betrokken ambtenaar of zijn raadgever echter vraagt om het verhoor uit te stellen, is het aangewezen dat de tuchtoverheid hierop ingaat en het verhoor verplaatst naar een latere datum. In deze uitzonderlijke omstandigheden verdient het de voorkeur om het verhoor te organiseren in overleg met het personeelslid of zijn raadsman. Voor een eventueel uitstel is het steeds aangeraden om de uitdrukkelijke goedkeuring te vragen aan het personeelslid.

  Het VPS voorziet dat een ziek personeelslid zich geldig kan laten vertegenwoordigen door een raadsman. Dit voorschrift blijft uiteraard gehandhaafd.

  De tuchtoverheid moet steeds een redelijke termijn in acht nemen. Zij moet erop toezien dat het verhoor niet verder wordt uitgesteld dan noodzakelijk. Het personeelslid heeft het recht om in een tuchtdossier binnen een redelijke termijn een uitspraak te krijgen, zodat het niet onnodig lang in onzekerheid blijft over de eventuele sanctie die het zal krijgen. Ook voor de entiteit zelf en de organisatie van de dienst is het belangrijk om de tuchtprocedure te kunnen afronden binnen een redelijke termijn, rekening houdende met alle omstandigheden.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Loopbaancentrum van het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier.