chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Thuiswerken met kinderen in coronatijden

  In coronatijden werken we momenteel in grote getale onbeperkt thuis. Thuiswerk combineren met je gezin kan een heuse uitdaging zijn. Op deze webpagina vind je praktische tips om efficiënt thuis te werken in aanwezigheid van partner, kinderen en eventuele andere huisgenoten.

  • Je werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je werkt thuis omwille van de coronamaatregelen.
  • Je woont samen met je partner, kinderen en eventuele andere huisgenoten.

  Algemene tips

  Elk agentschap of departement bepaalt autonoom en op maat van de personeelsleden hoe ze haar PTOW-beleid uitrolt in coronatijden. Onderstaande tips kunnen je helpen om verschillende taken en rollen te combineren. 

  • 1

   Ga planmatig te werk

   • Spreek aangepaste werkuren en/of werkdagen af indien nodig
    Zo kun je vroeger beginnen met werken of langer doorwerken. Je kunt ook je werk spreiden in kortere blokken over bijvoorbeeld 6 dagen. Bespreek dit met je leidinggevende als je hier nood aan hebt.
   • Maak afspraken met je partner over jullie werktijden
    Als je een partner hebt, kun jij bijvoorbeeld in de voormiddag werken, en je partner in de namiddag. Jullie wisselen elkaar af en kunnen zo voldoende aandacht aan de kinderen en eventuele andere huisgenoten schenken.
   • Investeer in een werkplanning
    Maak een duidelijke werkplanning op, dat rendeert.
   • Maak ook een algemene dagplanning op voor het gezin
    Die brengt structuur aan op 2 vlakken: plaats en tijd. Waar doen jullie welke activiteit en wanneer? En welke tijd besteed je samen en welke alleen?

   • Noteer in je Outlook-agenda wanneer je effectief wel of niet aan het werk bent
    Geef ook op hoe en wanneer je bereikbaar bent. 

   • Maak duidelijke afspraken met je collega’s
    Spreek af wanneer je met wie waarover overlegt, en via welk communicatiekanaal. Bereid het overleg voor en stuur voorbereidende documenten voor het overlegmoment door. Plan overlegmomenten ook in Outlook in.
   • Doe aan jobcrafting / teamcrafting
    Indien nodig, spreek je met collega’s af dat je bepaalde activiteiten tijdelijk niet doet, of dat je andere taken opneemt. Bijvoorbeeld langdurige Skype- of Teamsinterviews of gesprekken met klanten.
  • 2

   Werk aan je focus

   • Informeer bij HR naar specifieke hulpmiddelen
    Met een headset kun je je beter focussen tijdens overlegmomenten en stoor je je gezinsleden minder. Koop er indien nodig ook 1 voor je kinderen.
   • Maak afspraken over het gebruik van multimedia
    Spreek af wie wanneer de beschikbare laptops, tablets, smartphones, … gebruikt.
   • Voorzie ‘single momenten’
    Tijdens deze momenten focus je je slechts op 1 rol, bijvoorbeeld die van werknemer.
   • Werk in een andere, afgesloten ruimte indien mogelijk
    Zeker als je veel moet bellen of overleggen via Teams, Skype, ...
   • Verwittig je gesprekspartners vooraf dat je thuiswerkt met kinderen
    Geef voor aanvang van het overleg mee dat er mogelijks kindergeluiden te horen zijn of kinderen in beeld lopen.
  • 3

   Zorg voor jezelf en zoek steun

   • Accepteer dat je productiviteit en je dagprestaties iets lager kunnen liggen
    Dit is zeker het geval als je ook je kinderen thuis opvangt. De rol van thuiswerker en die van ouder en leerkracht combineren is nu eenmaal niet vanzelfsprekend.
   • Kun je de vooropgestelde resultaten niet behalen?
    Wees open. Spreek hierover met je leidinggevende en bespreek wat haalbaar is.
   • Wissel tips uit
    Ga in contact met je collega’s en wissel bijvoorbeeld tips uit via Whatsapp. Onderhoud contact met andere ouders die in dezelfde situatie zitten. Dit kan aan de hand van je eigen vriendenkring, of bijvoorbeeld via specifieke Facebookgroepen. Heb je zelf een leuke tip? Toon je collega's hoe jij werkt door een foto of video te delen op Instagram met de hashtag #thuiswerkenvoorvlaanderen. Of bezorg je foto aan nieuws@vlaanderen.be en verschijn op de Instagrampagina van de Vlaamse ambtenaar
   • Durf over negatieve gevoelens te praten
    Signaleer praktische en/of mentale problemen bij je leidinggevende of een HR-medewerker en vraag hulp.
   • Neem af en toe verlof
    Als je af en toe een (halve) verlofdag neemt, kun je even loskoppelen, uitrusten en je beter focussen op je rol van ouder.
   • Werk niet als als je ziek bent
    Je neemt ziekteverlof op om uit te zieken, zodat je sneller opnieuw aan de slag kunt. 

  Kinderen onder 2 jaar

  • Pas je werkuren aan en werk op momenten dat je kind(eren) slapen. Je kunt bijvoorbeeld langer ’s avonds werken als dat uitzonderlijk nodig is.
  • Vraag advies aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of je personeelsdienst over andere, al dan niet bezoldigde verlofmogelijkheden om je kinderen op te vangen.

  Kleuters

  • Installeer een speelplekje in de buurt van je werkplek.
  • Spreek een signaal af wanneer je kinderen je niet mogen storen, dit kan bijvoorbeeld met een brandend lampje. Of laat je kinderen zelf leuke ideeën bedenken.
  • Werk als je kinderen zelf ook geconcentreerd bezig zijn, bijvoorbeeld wanneer ze tv kijken.
  • Neem geregeld pauzes samen met je kinderen.
  • Leer je kinderen om zich een uurtje alleen bezig te houden en laat hen ontdekken op een veilige manier.

  Belangrijk: maak gedurende de werkweek ook een dagplanning op samen met je kinderen. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: tv kijken, fruit eten, knutselactiviteit, wandeling maken, samen eten, een gezelschapsspel spelen, berenjacht, enzovoort). Maak die planning in het weekend niet, zodat de structuur van de week en het weekend behouden blijven.

  Lagere schoolkinderen en tieners

  • Werk als je kinderen voor school werken.
  • Zorg voor spelletjes die je kinderen makkelijk en graag alleen doen.
  • Stimuleer je kinderen om autonoom te leren, bijvoorbeeld blind typen.
  • Voorzie gezamenlijke pauzes en laat je kinderen die voorbereiden: denk aan fruit eten, wandel- en beweegmomenten, ...

  Belangrijk: maak gedurende de werkweek een dagplanning op samen met je kinderen. Mogelijke activiteiten kunnen zijn: werk voor school, huishoudelijke taken, pauzes waarin ruimte is voor beweging en ontspanning, spelletjes, ….

  Op zoek naar tips voor het opmaken van een planning?
  • Heb je geen tijd om een eigen planning op te maken? Hou je dan vast aan de schoolplanning.  
  • Pas indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken:
   • voormiddag deel 1
   • voormiddag pauze
   • voormiddag deel 2
   • middag
   • namiddag deel 1
   • namiddag pauze
   • namiddag deel 2.
  • Betrek je kinderen bij het invullen van de weekplanning. Waar willen ze graag mee beginnen? Beginnen met lievelingsvakken kan bijvoorbeeld de motivatie verhogen.
  • Beloon je kind(eren) na hun taken met een 10- of 4-uurtje.
  • Maak gebruik van de structuurkaarten van Klasse.
  • Hang de planning op waar iedereen die kan zien, bijvoorbeeld in de keuken of living.
  • Werk met voldoende kleuren, dit valt op.

   

  Informatie voor HR-medewerkers

  Informatie voor leidinggevenden

  • 1

   Wees op de hoogte van de laatste afspraken

   Informeer bij HR welke aangepaste afspraken van kracht zijn in het kader van thuiswerk, zodat je je mensen goed kan inlichten.

  • 2

   Evalueer de afspraken rond ergonomische middelen

   Evalueer de huidige toekenning van ergonomische arbeidsmiddelen en de toekenning ervan in de toekomst.

  • 3

   Laat thuiswerk registreren

   Vraag personeelsleden om thuiswerken te (blijven) registreren. Dit zorgt voor een kwaliteitsvollere rapportering over thuiswerken binnen de Vlaamse overheid voor verder onderzoek. Thuiswerkdagen kunnen voor een langere periode tegelijk worden aangevraagd in Vlimpers. Dit hoeft niet dag per dag.

  • 4

   Focus niet op de dagprestaties

   Focus op de week- en maandprestaties (38 uren) en op de te behalen en behaalde resultaten. Toon begrip voor medewerkers die er niet altijd in slagen om de vooropgestelde prestaties te halen en ga het gesprek aan.

  • 5

   Pas de principes van prestatiemanagement (PLOEG) toe

   Doe dit ook als er tot nu toe niet op die manier werd gewerkt. 

   • P: maak een duidelijke planning van wat het personeelslid doet in de thuiswerkperiode en leg die ook vast, afgestemd op het jaaractieplan van de entiteit. Let op: pas de SMART-principes toe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. Heb er vertrouwen in dat je medewerkers aan het werk zijn, en overlaad hen niet met extra opdrachten.
   • L: neem een coachende rol op, afhankelijk van het soort ondersteuning die het personeelslid wil.
   • O: spreek af hoe de werkzaamheden worden opgevolgd, en in team. Maak hiervoor gebruik van de voorziene digitale hulpmiddelen (Teams, Skype). Plan geregeld kort overleg in met het team en met medewerkers individueel.
   • E: evalueer niet enkel op jaarbasis, of prestaties op dagbasis, maar ook de kwaliteit van de afgesproken opdrachten. Dat geldt ook voor personeelsleden van wie het werk niet kwantitatief meetbaar is.
   • G: spreek je waardering uit voor het verrichte werk tijdens de thuiswerkdagen. Je doet dit best persoonlijk. Thuiswerken in coronatijden vraagt zowel om een mentale switch, als om een andere manier van werken, zeker in combinatie met een soms moeilijke privé-omgeving. Je medewerkers leveren dus uitzonderlijk werk.

   Lees meer over PLOEG.

  • 6

   Pas de ABC-principes toe van intrinsieke motivatie

   Intrinsieke motivatie gaat uit van Autonomie, Betrokkenheid en het inzetten van Competenties door de medewerker. Dit is zeker nodig bij thuiswerken.  Pas de ABC-principes van intrinsieke motivatie toe (aangepast voor leidinggevenden)

  • 7

   Maak afspraken over de communicatiekanalen die je gebruikt

   Teams of Skype gebruik je best voor formeel overleg. Voorzie ook informele momenten. Zo kun je samen met je team aan de dag beginnen, samen lunchen of samen een koffiepauze houden.

  • 8

   Let op het welbevinden van je medewerkers

   Kunnen zij de thuiswerksituatie aan (denk bijvoorbeeld aan zieken, huisvesting, …)? Hoe gaat het met hun mentaal welzijn? Communiceer dat je er bent voor hen en verwijs door naar gepaste hulp.

  • 9

   Ziekte?

   Wie ziek is of zich echt niet in staat voelt om te werken moet rusten, ziekteverlof opnemen en mag tijdelijk niet meer werken of andere activiteiten opnemen (dit met het oog op specifieke Covid-risico’s).

  Veelgestelde vragen

  Wat als het vooropgestelde aantal werkuren niet gehaald wordt omwille van de gezinssituatie?

  Het is de entiteit zelf die bepaalt hoe hiermee wordt omgegaan, en dit op maat van de specifieke situatie van de personeelsleden.

  Belangrijk is dat er transparante afspraken worden gemaakt, op basis van wederzijds vertrouwen en flexibiliteit, en gefocust op het resultaat.

  Personeelsleden en leidinggevenden kunnen hierover open in gesprek gaan en samen bepalen wat belangrijk en dringend is. Ook spreken ze af tegen wanneer de taak dient gerealiseerd te worden. Dit geeft het personeelslid de mogelijkheid om hieraan te werken wanneer dat het best lukt.

  Als dit niet lukt kunnen ze samen, ook in overleg met HR, op zoek gaan naar andere oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een verschuiving van taken of een aangepast werkregime aan de hand van corona-ouderschapsverlof. Ook gezonde grootouders onder de 65 jaar kunnen kleinkinderen opvangen. Lees hier meer over op de website van Opgroeien

  Contact

  Heb je vragen over dit thema? Neem contact op met een HR-medewerker van je agentschap of departement.