chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Andere personeelsstatuten

  Zoek je meer informatie over andere personeelsstatuten? Op deze webpagina vind je verschillende personeelsstatuten opgesomd.

  Provinciegouverneurs en (adjunct-)arrondissementscommissarissen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de verlofregeling en andere bepalingen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (B.S. 26.03.2004), zoals gewijzigd

  Laatste statuutswijziging

  Volgende maatregelen zijn aangepast door de laatste statuutswijziging:

  selectieprocedure
  • Schrapping van het voldoen aan de dienstplichtwetten als toelatingsvoorwaarde voor de selectieprocedure door opschorting van de legerdienst sinds 1994
  • Aankondiging van de selectieprocedure op de website van de VDAB of de website Werken voor Vlaanderen in plaats van het Belgisch Staatsblad
  verloven
  • voor beide
   • palliatief verlof en medisch bijstandsverlof: naast een voltijdse of halftijdse onderbreking, ook een vermindering met een vijfde van de arbeidsprestaties vanaf 30 augustus 2019
   • palliatief verlof: kan vanaf nu tot 2 keer toe verlengd worden met 1 maand
   • pleegzorgverlof: nieuw verlof van 6 dagen per kalenderjaar
   • pleegouderverlof: nieuw verlof van 6 weken voor wie een langdurige pleegzorg opneemt, vanaf 1 januari 2019 wordt het stelselmatig opgetrokken
   • jaarlijks verlof: geen evenredige vermindering bij opname van pleegzorg- of pleegouderverlof
   • opvangverlof: uitbreiding van de leeftijd van het kind naar 18 jaar en vanaf 1 januari 2019 wordt het opvangverlof ook stelselmatig opgetrokken.
   • omstandigheidsverlof: uitbreiding wanneer het kind van de arrondissementscommissaris of gouverneur, of een bloed- of aanverwant tot de 2de graad wettelijk gaat samenwonen
   • geboorteverlof (10 dagen naar aanleiding van de geboorte van een kind) :uitbreiding van recht: ook voor wie een kind krijgt buiten de samenlevingsband
  • enkel voor arrondissementscommissarissen
   • vaderschapsverlof: uitbreiding van het verlof tot meemoeders bij het overlijden of hospitalisatie van de biologische moeder van het kind
   • jaarlijks verlof: evenredige vermindering met het aantal onbezoldigde verlofdagen tijdens het lopende jaar en als dat niet meer mogelijk is tijdens het daarop volgende jaar
   • ambtshalve verlof voor opdracht: uitbreiding van het verlof voor de uitoefening van een opdracht binnen of buiten de diensten van de Vlaamse overheid op grond van een beslissing van de Vlaamse Regering
   • politiek verlof: aanpassing aan het decreet lokaal bestuur vanaf 1 januari 2019 waardoor de rol van sommige politieke mandaten binnen de gemeente en OCMW verandert
  regeling van overuren
  • Geen recht meer op toelagen of inhaalrust voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling naar analogie met de regeling in het Vlaams personeelsstatuut voor ambtenaren van rang A2 en hoger
  rechtsbijstand voor arrondissementscommissarissen

  Het statuut van de arrondissementscommissarissen bepaalt dat de arrondissementscommissarissen die door derden gerechtelijk vervolgd worden, daarvoor rechtsbijstand krijgen onder de voorwaarden, vermeld in een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Aan deze bepaling werd geen uitvoering gegeven.

  Dit juridisch hiaat is weggewerkt doordat de formulering uit het statuut van de provinciegouverneurs (art. 61/1) overgenomen is en verwezen wordt naar de voorwaarden die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/21). 

  waarneming van het ambt
  • De waarnemer geniet hetzelfde geldelijk statuut als de arrondissementscommissaris en gouverneur.
  • voor nieuwe aanstellingen vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit
  beveiligde zending
  • vervanging van de term aangetekende brief, in afwachting van een verdere digitalisering (ofwel via een aangetekende brief, ofwel via een afgifte tegen ontvangstbewijs)

  Kabinetsmedewerkers

  Informatie over de werking en de organisatie van de Vlaamse overheid voor de Vlaamse ministers en hun kabinetsmedewerkers

  Informatie over de taken, het statuut en de deontologie van de kabinetsmedewerkers.

  Agentschapsspecifieke besluiten

  Ter informatie: Procedure voor het vaststellen van een ASB

   • AGIOn - Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (B.S. 02.10.2009)
   • BLOSO (sinds 2016: Sport Vlaanderen) - Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het BLOSO (B.S. 14.05.2008) 
   • De Vlaamse WaterwegBesluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2020 over de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap van publiek recht (B.S. 07.04.2020)
   • FIT - Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (B.S. 12/05/2014)
   • Kind en Gezin (sinds 2019: het agentschap Opgroeien regie) - Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin (B.S. 05.05.2009), zoals gewijzigd
   • VAPH - Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 08.04.2010), zoals gewijzigd
   • VDAB - Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (B.S.27/08/2014), zoals gewijzigd
   • VLM - Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij (B.S. 12.06.2015)
   • VLOR - Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende de specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad (B.S. 10.09.2009)
   • VMM - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij (B.S. 17.12.2008), zoals gewijzigd
   • VREG - Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2019 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (B.S. 23.09.2019)

   Administratieve rechtscolleges

   De huidige Vlaamse administratieve rechtscolleges zijn samengesteld uit een aantal bestuursrechters (raadsleden: voorzitter, bijzitters enz.) met een eigen rechtspositieregeling. Verder hebben zij hetzij eigen personeelsleden met een eigen rechtspositieregeling, hetzij personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die hen ter beschikking worden gesteld.

   Milieuhandhavingscollege

   De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van het Milieuhandhavingscollege (MHHC) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

   Het Milieuhandhavingscollege benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC).

   Raad voor Vergunningsbetwistingen

   De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

   De Raad voor Vergunningsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst voor de bestuursrechtscolleges (DBRC).

   Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

   De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bestaat uit negen door de Vlaamse Regering benoemde raadsleden (een werkend en twee plaatsvervangende voorzitters, twee werkende en vier plaatsvervangende bijzitters). De raadsleden hebben een eigen rechtspositieregeling:

   • Art. 2.17, 2.18 en 2.19 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de [medezeggenschap] in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 10.06.2004)
   • Art. 2 en 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 inzake sommige werkingsregelingen betreffende de raad voor [betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen] bevoegd voor het hoger onderwijs (B.S. 21.09.2004)

   De Raad benoemt geen eigen personeel, maar krijgt een secretaris en secretariaat ter beschikking (personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming).

   Raden voor Verkiezingsbetwistingen

   De rechtspositieregeling van de bestuursrechters van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvV) kan u terugvinden op htp://www.bestuurszaken.be/Vlaamse-bestuusrechtscolleges.

   De Raad voor Verkiezingsbetwistingen benoemt geen eigen personeel, maar wordt ondersteund door de griffiers, referendarissen en het ondersteunend personeel van de Dienst van de bestuursrechtscolleges (DBRC).

   Opgeheven personeelsstatuten