chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen - Titel 4

  Titel 4. Overgangs- en opheffingsbepalingen

  Art. I 17. - Toelichting

  § 1 - opgeheven[27]

  § 2. De functies vermeld in artikel I 4, § 1, tweede lid, worden ook uitgedrukt in graden in afwachting van de koppeling van functies aan loopbanen en beloning[27].

  Art. I 18. - Toelichting

  - opgeheven[6]

  Art. I 19. - Toelichting

  De gevallen van beroep ingesteld bij een raad van beroep voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verdergezet volgens de op die datum van kracht zijnde reglementering.

  De definitieve uitspraak na beroep gebeurt overeenkomstig dit besluit.

  Art. I 20. - Toelichting

  De aanstellingen in een hoger ambt eindigen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. I 20bis. - Toelichting

  - opgeheven[12]

  Art. I 21. - Toelichting

  § 1.[2] In afwijking van artikel I 16, eerste lid, heeft de ambtenaar die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn functie onderbroken heeft voor het opnemen van een in dit artikel vermelde andere functie of verlof, een recht op terugkeer naar de oorspronkelijke betrekking, tot het tijdstip van verlenging of beëindiging van de afwezigheid voor het opnemen van die welbepaalde functie of van het lopend verlof.

  § 2. - opgeheven[9]

  Art. I 22. - Toelichting

  Opgeheven wordt - onverminderd artikel I 19:

  - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002