chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Generieke personeelsregelgeving

  Zoek je meer informatie over generieke regelgeving? Op deze webpagina vind je een overzicht per thema.

  Algemeen en specifiek personeelsbeleid

  Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid

  Alternerende opleidingen

  • Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen (B.S.17/08/2016)
  • Analyse van het Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen (B.S. 01/09/2016)
  • Analyse van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding
  • Wijziging vakantieregeling vanaf 01/09/2019 - Analyse van het Besluit van 3 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens vakantie en de modelovereenkomsten
  • Modelovereenkomst alternerende opleiding

  Onderstaande regelgeving blijft van toepassing op de beroepsinlevingsovereenkomsten die voor 1 september 2016 zijn gesloten en dit tot hun einddatum:

  APKB

  APKB - Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en GewestRegeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (B.S. 09.01.2001
  gewijzigd bij

  • Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (B.S. 01.07.2010)

  Bedienaars der erediensten

  • Decreet van 15 december 2006 betreffende de aanstelling van bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige rechtspersonen (B.S. 12.01.2007)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 tot regeling van de aanstelling van de bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 28.06.2005) 
   gewijzigd bij meerdere besluiten

  Bijkomende of specifieke opdrachten

  Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008
  gewijzigd bij

  • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
  • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid ()
  • Ministerieel besluit van 22 mei 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende de vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid.(B.S. 09.03.2017(externe link) )
  • Ministerieel besluit van 23 oktober 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid. (B.S. 09.03.2017(externe link))
  • Ministereel besluit van 10 februari 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid. (B.S. 09.03.2017)(externe link)
  •  Ministerieel besluit van 1 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies "back-up chef catering kleine keuken" en "back-up chef catering middelgrote keuken" bij het Agentschap Facilitair Bedrijf (B.S. 20.07.2017(externe link))

  • Ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid ( B.S. 24.05.2019 )

  Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid

  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S. 13.04.2005) 
  gewijzigd bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewijzigde taakstelling van de Vlaamse Diversiteitsambtenaar (B.S. 11.02.2014)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het BVR van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S. 08.09.2016)

  Eretekens

  • Koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan mandaathouders van het top- en middenkader bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2012)

  Herplaatsingsregeling

  • Mededeling betreffende de leidinggevenden die in aanmerking komen voor herplaatsing bij toepassing van artikel 39 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid (herplaatsingsregeling) (B.S. 29.07.2005)
  • Mededeling betreffende de leidinggevenden die in aanmerking komen voor herplaatsing bij toepassing van artikel 39 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (herplaatsingsregeling) (B.S. 24.01.2006)
  • Mededeling betreffende de management- en projectleidersfuncties van N-niveau - Vacante betrekkingen in het kader van artikel 41 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (herplaatsingsregeling) (B.S. 24.01.2006)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 houdende aanstelling van de houders van de management- en pojectleiderfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse Overheid (B.S. 09.02.2006) Dit besluit werd opgeheven voor wat de heer Jan Van Rensbergen betreft bij BVR van 24 maart 2006 (B.S. 15.06.2006)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de aanstelling van de houders van de functies van algemeen directeur en van managementfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse overheid ter uitvoering van artikelen 39, §3, en 41 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en de toekenning van gelijkwaardige en passende functies ter uitvoering van artikel 40 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (B.S. 05.05.2006)

  Knelpuntfuncties

  Legitimatiekaarten

  Loonbeschermingswet

  • Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (B.S. 30.04.1965) 
   gewijzigd bij verscheidene wetten

  Migratiebesluiten

  N-besluit (rechtspositie topkader)

  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.07.2005
  gewijzigd bij

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 02.12.2005) 
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 31.07.2007)

  opgeheven door art. V 57 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid voor de entiteiten, raden en instellingen die ressorteren onder het besluit van 13 januari 2006 (zie art. I 2, 1°);
  dit besluit wordt niet opgeheven voor VVM-De Lijn.

  Overdracht personeel

  • Decreet van 28 november 2008 tot regeling van overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden (B.S. 14.01.2009)

  Aansluiting bij pool der parastatalen

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende machtiging van agentschappen en van de Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 (B.S. 09.02.2007)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende machtiging van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden (B.S. 25.07.2008)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009 houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden (B.S. 24.11.2009)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 houdende machtiging van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden (B.S. 13.01.2011)

  Bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen

  Uitzendarbeid

  • Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen (B.S. 16.05.2018)