chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Info federale regelgeving: thematisch register

  Aansprakelijkheid

  1. Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (BS 27.02.2003) 

  naar boven

  Aanwerving

  1. Programmadecreet van 22 december 2000 (begrotingsopmaak 2001)

  naar boven

  Adoptieverlof

  1. Wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (BS 15.09.2001)
  2. Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15.07.2004)

  naar boven

  Alternerende opleidingen

  1. Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (B.S. 17/08/2016)
  2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen (B.S. 01/09/2016)
   zoals gewijzigd

  Modelovereenkomst van alternerende opleiding - zie modeldocumenten

  Arbeidsongeschiktheid

  1. Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers (BS 16.06.2003) - schematische toelichting bij de reïntegratieprocedure
  2. Wet van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen (BS 08.05.2007-ed.3)

  naar boven

  Arbeidsongeval

  1. Wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (BS 30.04.1999)
  2. Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen (BS 26.06.1999) Ministerieel besluit van 22 april 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector (BS 26.06.1999)
  3. Koninklijk Besluit van 19 april 1999 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse instellingen van openbaar nut (BS 26.06.1999)
  4. Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15.07.2004)
  5. Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12.07.2005)
  6. Programmawet van 27 december 2006 (BS 28.12.2006-ed.3)
  7. Wet van 17 mei 2007 tot wijziging van de wet van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 (BS 14.06.2007)
  8. Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot wijziging van het KB van 12.06.1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op weg naar en van het werk (BS 19.06.2007)
  9. Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot wijziging van het KB van 24.01.1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op weg naar en van het werk (BS 19.06.2007)
  10. Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (BS 16.06.2008-ed.2)
  11. Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.3)
  12. KB van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de 'kleine statuten' (B.S. 2 september 2019)

  naar boven

  Arbeidsovereenkomst

  1. Wet van 12 augustus houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (BS 31.08.2000)
  2. Wet van 22 april 2003 tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (BS 13.05.2003)

  naar boven

  Arbeidstijd

  1. Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (BS 05.01.2001)

  naar boven

  Bedrijfsvoorheffing

  1. Koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
   (BS 28.08.2006)
  2. Koninklijk besluit van 8 april 2008 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (BS 15.04.2008)
  3. Programmawet van 8 juni 2008 (BS 16.08.2008-ed.2)
  4. Economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS 07.04.2009)
  5. Koninklijk besluit van 6 april 2009 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (BS 10.04.2009)
  6. Wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.2)
  7. Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (BS 28.06.2013)
  8. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing van 21 februari 2014 (BS 26.02.2014)
  9. Koninklijk besluit van 23 maart 2014 wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 275 (3) , §§ 2 en 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (BS 31.03.2014)

  naar boven 

  Bedrijfswagen

  1. Programmawet van 27 december 2005 (BS 30.12.2005)
  2. Programmawet van 20 juli 2006 (BS 28.07.2006-ed.2)
  3. Koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard (BS 15.01.2010)
  4. Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30.12.2011 – ed.4) 
  5. Programmawet van 29 maart 2012 (BS 06.04.2012 – ed. 3)
  6. Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 21/8/2015 - ed. 2)

  naar boven

  Begrafenisvergoeding

  1. Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 11.01.2019)

  naar boven

  Beslag

  1. Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (BS 28.07.2006)

  naar boven

  Ecocheque

  1. Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot invoering van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 20.05.2009)
  2. Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.2)

  naar boven 

  Eenheidsstatuut

  naar boven

  Elektronische handtekening

  1. Wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 23.07.2007)

  naar boven 

  Eretekens

  1. Wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (BS 24.10.2006)
  2. Koninklijk besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (BS 24.10.2006)
  3. Koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen (BS 22.02.2008)
  4. Koninklijk besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen (BS 30.06.2008)
  5. Reglement van 18 september 2008 inzake burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit
  6. Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot goedkeuring van de reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de provinciegouverneurs van de Vlaamse provincies en aan de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, aan de arrondissementscommissarissen en aan de adjunct-arrondissementscommissarissen binnen de Vlaamse Overheid en aan de bestuursrechters van de Vlaamse administratieve rechtscolleges (B.S. 27.10.2014)

  naar boven

  Fietsvergoeding

  1. Koninklijk besluit van 3 februari 2010 tot wijziging van artikel 19, §2, 16°, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 03.03.2010)
  2. Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 10/11/2017) 

  naar boven

  Generatiepact

  1. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005)

  naar boven

  Inkomstenbelasting

  1. Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (BS 07.08.2008)
  2. Programmawet van 22 december 2008 (BS 29.12.2008-ed.4)
  3. Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (BS 29.12.2008-ed.4)
  4. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)
  5. Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.2)
  6. Programmawet van 23 december 2009 (BS 30.12.2009)
  7. Programmawet van 29 maart 2012 (BS 06.04.2012 – ed. 3)
  8. naar boven

  Inschakelingsvergoeding

  1. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005)

  naar boven

  Instapstage

  1. Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot wijziging van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering op het stuk van de instapstage (BS 23.11.2012 - ed. 3)

  naar boven

  Interne audit

  1. Decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen (BS 13.01.2001)

  naar boven

  Jobstudent

  1. Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12.07.2005)
  2. Wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 23.07.2007)
  3. Wet van 28 juli 2011 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid (BS 19.08.2011 – ed.2)
  4. Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot wijziging van artikel 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 30.09.2011-ed.2)

  naar boven

  Kinderbijslag

  1. Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (BS 06.02.1999)
  2. Wet van 3 mei houdende budgettaire en diverse bepalingen (BS 04.05.1999)
  3. Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12.07.2005)
  4. Programmawet van 20 juli 2006 (BS 28.07.2006-ed.2)
  5. Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (BS 28.07.2006)
  6. Programmawet van 27 december 2006 (BS 28.12.2006-ed.3)
  7. Programmawet van 27 april 2007 (BS 08.05.2007-ed.3)
  8. Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (BS 07.08.2008)
  9. Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 01.10.2008-ed. 2)
  10. Programmawet van 22 december 2008 (BS 29.12.2008-ed.4)
  11. Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.3)
  12. Wet van 4 april 2014 tot wijzigingvan de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S. 5 mei 2014)
  13. Koninklijk besluit van 3 juli 2014 - financiering gezinsbijslag (B.S. 8 augustus 2014)

  naar boven

  Leeftijdsbijslag

  1. Koninklijk Besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 27.07.2006)
  2. Programmawet van 8 juni 2008 (BS 16.08.2008-ed.2)
  3. Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 01.08.2013 – ed. 2)

  naar boven

  Loonkost

  1. Wet van 28 april 2015 tot insteling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 (B.S. 30/4/2015 - ed. 2)

  Loopbaanonderbreking

  1. Koninklijk besluit van 18 januari 2007 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen (BS 07.02.2007)
  2. Beslissing federale ministerraad van 20 februari 2009 - aanpassing van de reglementering inzake loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
  3. Koninklijk besluit van 4 maart 2010 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan, wat betreft de verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot twaalf jaar (BS 19.03.2010)
  4. Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (BS 10.05.2011)

  naar boven

  Maaltijdcheque

  1. Koninklijk besluit van 13 februari 2009 tot wijziging van artikel 19, artikel 1bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 12.03.2009-ed. 2)
  2. Economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS 07.04.2009)
  3. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)
  4. Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.2)
  5. Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 23.11.2010-ed.3)
  6. Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 23.11.2010-ed.3)
  7. Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, §2, 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, §2, ‘°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 01.08.2013)
  8. Koninklijk besluit van 29 juni 2014 – elektronische maaltijdcheques (B.S. 24 juli 2014)

  naar boven

  Medisch toezicht

  1. Koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten (BS 14 juli 1999)
  2. Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers (BS 16.06.2003) - schematische toelichting bij de reïntegratieprocedure
  3. Koninklijk besluit van 8 mei 2014 houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector (B.S. 06.06.2014)
  4. Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 24/11/2016)

  naar boven

  Minimale rechten

  1. Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten (BS 08.07.2005)

  naar boven

  Mobiliteitsvergoeding

  1. Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (BS 07.05.2018) 

  naar boven

  Moederschapsrust

  1. Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (BS 06.02.1999)
  2. Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15.07.2004)
  3. Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (BS 28.07.2006)
  4. Programmawet van 22 december 2008 (BS 29.12.2008-ed.4)
  5. Economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS 07.04.2009)
  6. Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot uitvoering van artikel 39, derde lid, laatste zin, van de arbeidswet van 16 maart 1971 (BS 21.04.2009)
  7. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)

  naar boven

  Moederschapsuitkering

  1. Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.3)

  naar boven

  Ontslag

  1. Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (BS 06.02.1999)
  2. Wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (BS 30.04.1999)
  3. Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.3)

  naar boven

  PC-privé

  1. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)

  naar boven

  Pensioen

  1. Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (BS 06.02.1999)
  2. Koninklijk Besluit van 28 april 1999 tot wijziging van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector (BS 27.07.1999)
  3. Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12.07.2005)
  4. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005)
  5. Wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector (BS 11.05.2007)
  6. Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot uitvoering van artikel 8, §1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (B.S. 30.01.2008)
  7. Programmawet van 8 juni 2008 (BS 16.08.2008-ed.2)
  8. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)
  9. Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (BS 31.12.2010-ed.3)
  10. Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30.12.2011 – ed.4)
  11. Programmawet van 29 maart 2012 (BS 06.04.2012 – ed. 3)
  12. Programmawet van 28 juni 2013 (BS 01.07.2013 – ed. 2)
  13. Wet van 19 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan (B.S. 7 mei 2014)
  14. Bijzondere wet van 6 januari 2014 (B.S. 31/1/2014) en wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 (B.S. 2/5/2014)
  15. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (B.S. 19 juni 2014)
  16. Koninklijk besluit van 8 juli 2014 - werkloosheidsreglementering - overgangsuitkering overlevingspensioen (B.S. 1 augustus 2014)
  17. Wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13/5/2015)
  18. Wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 22/5/2015 – ed.3)
  19. Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S. 21/8/2015 - ed. 2)
  20. Wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen (B.S. 21/8/2015)
  21. Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
  22. Wet van 27 juni 2016  tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte (B.S. 29 juni 2016)
  23. Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (B.S. 24/10/2017)
  24. 20180103_50567_analyseporgrammawet25122017.docx Programmawet van 25 december 2017  (BS. 29/12/2017)
  25. Wet van 30.03.2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (BS 17/04/2018)
  26. Wet van 6.12.2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen. (BS 27.12.2018)
  27. Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen (BS 30/04/2019)

  naar boven

  Pleegzorg

  1. Programmawet van 27 april 2007 (BS 08.05.2007-ed.3)
  2. Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorg (BS 13.11.2008)

  naar boven

  Politiek verlof

  1. Wet van 12 augustus houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (BS 31.08.2000)
  2. Wet van 4 februari 2003 tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (BS 19.02.2003)

  naar boven

  Prestatietoelagen

  1. Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (BS 31.12.2007)

  naar boven

  RSZ-reglementering

  1. Koninklijk besluit van 30 juni 2006 tot invoering van een artikel 19ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 30.07.2006)
  2. Koninklijk besluit van 13 februari 2009 tot wijziging van artikel 19, artikel 1bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 12.03.2009-ed. 2)
  3. Economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS 07.04.2009)
  4. Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot invoering van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 20.05.2009)
  5. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)
  6. Koninklijk besluit van 3 februari 2010 tot wijziging van artikel 19, §2, 16°, van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 03.03.2010)
  7. Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 23.11.2010-ed.3)
  8. Wet van 28 juli 2011 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van de sociale zekerheid (BS 19.08.2011 – ed.2)
  9. Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot wijziging van artikel 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 30.09.2011-ed.2)
  10. Wet van 24 oktober 2013 betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen (BS 20.11.2013)
  11. Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels (B.S. 10 juni 2014)
  12. Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (structurele RSZ-vermindering - Verhoging fiscale werkbonus) (BS 22.05.2014)
  13. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 – verhoging vermindering werkgeversbijdragen sociale maribel (B.S. 6 juni 2014)
  14. Wet van 24 april 2014 houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6de staatshervorming – omzetting SZ-verminderingen naar doelgroepverminderingen (B.S. 23 mei 2014)
  15. Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (B.S. 6 juni 2014)
  16. Koninklijk besluit van 22 mei 2014 – verhoging vermindering werkgeversbijdragen sociale maribel (B.S. 6 juni 2014)
  17. Programmawet (BS 25 december 2016)
  18. Analyse van het KB van 7 februari 2018 - Bepalen waarde voordelen alle aard (BS. 27/02/2018)

  naar boven 

  Rijgeschiktheidsattest

  1. Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS 10.11.2008-ed.1)

  naar boven

  Sport- en cultuurcheque

  1. Koninklijk besluit van 30 juni 2006 tot invoering van een artikel 19ter in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 30.07.2006)
  2. Wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31.12.2009-ed.2)

  naar boven

  Start- en stagebonus

  1. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005)
  2. Koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus (BS 07.09.2006)

  naar boven

  Startbanen

  1. Programmawet van 2 januari 2001 (BS 13.01.2001)
  2. Programmawet 30 december 2001 (BS 31.12.2001)
  3. Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15.07.2004)
  4. Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005)
  5. Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (BS 16.06.2008-ed.2)

  naar boven

  Telewerk

  1. Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (BS 28.07.2006)
  2. Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (BS 19.05.2009)

  naar boven

  Vaderschapsverlof

  1. Wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (BS 15.09.2001)
  2. Programmawet van 22 december 2008 (BS 29.12.2008-ed.4)

  naar boven

  Vakantie

  1. Koninklijk besluit van 19 juni 2012 tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 (BS 28.06.2012)

  naar boven

  Vakbondsstatuut

  1. Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (BS 23.01.2008)
  2. Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (BS 29.01.2008)

  naar boven

  Welzijn

  1. Analyse van het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (B.S. 23.05.2014)
  2. Analyse van de KB's van 28 april 2017 - Invoering van de Codex over welzijn op het werk

  naar boven 

  Werkbonus

  1. Programmawet van 11 juli 2005 (BS 12.07.2005)
  2. Koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de werkbonus
   (BS 08.09.2006)
  3. Koninklijk besluit van 24 januari 2013 tot uitvoering van artikel 2, §2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van de sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 (BS 07.02.2013)
  4. Wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan (BS 31.12.2012 - ed. 2)
  5. Koninklijk besluit van 8 mei 2014 – betaalde sportbeoefenaars en werkbonus (B.S. 26 mei 2014 – 2de ed.)
  6. Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (structurele RSZ-vermindering - Verhoging fiscale werkbonus) (BS 22.05.2014)
  7. Programmawet van 10 augustus 2015 (B.S. 18/8/2015 - ed. 2)
  8. Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (B.S. 30/12/2015 – Ed.2.)

  Werkgelegenheid

  1. Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (B.S. 27/4/2015)

  naar boven