chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie personeelsstatuut PG: afzetting gouverneur (art. 8)

  Vraag:

  Onder welke voorwaarde en door wie kan de gouverneur afgezet worden?

  Antwoord:

  De gouverneur kan om functionele redenen worden afgezet door de Vlaamse Regering.

  Motivering:

  De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 6, §1, VIII, 1°) bepaalt dat de gouverneur wordt benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de federale Ministerraad.

  In het provinciedecreet van 9 december 2005 (artikel 59) wordt bepaald: de gouverneur is commissaris van de Vlaamse Regering in de provincie. Hij wordt, overeenkomstig artikel 6, §1, VIII, eerste lid, 1°, BWHI benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de ministerraad. Afzetting (een vorm van sanctionering), dient te worden onderscheiden van het vrijwillig ontslag. De gouverneur kan vrijwillig ontslag indienen. Het ontslag wordt definitief zodra de Vlaamse Regering het aanvaard heeft.

  Afzetting kan gebeuren om functionele redenen (bijvoorbeeld wegens slecht presteren).

  De Raad van State heeft geoordeeld dat de gouverneurs niet de vastheid van betrekking hebben die voor het vast personeel is bepaald. Zij kunnen uit hun ambt verwijderd worden wanneer zij ernstig in hun ambtsverplichtingen te kort schieten als wanneer zij in een zodanige toestand komen of geplaatst worden dat zij de hun opgedragen bevoegdheden niet langer met gezag en op doeltreffende wijze kunnen uitoefenen. De Vlaamse Regering beschikt in dit laatste opzicht over een ruime beoordelingsbevoegdheid, die echter niet in willekeur mag ontaarden.

  naar boven