chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie personeelsstatuut PG: benoeming gouverneur (art. 8)

  Vraag:

  Hoe kan bezwaar worden aangetekend tegen de benoeming van een gouverneur?

  Antwoord:

  Men kan een verzoekschrift tot nietigverklaring indienen als er niet voldaan werd aan de voorwaarden die de wet bepaalt voor de uitoefening van de functie van de gouverneur.

  Motivering:

  De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 6, §1, VIII, eerste lid, 1°) bepaalt dat de gouverneur wordt benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de federale Ministerraad.

  In het provinciedecreet van 9 december 2005 (artikel 59) wordt bepaald: "de gouverneur is commissaris van de Vlaamse Regering in de provincie. Hij wordt, overeenkomstig artikel 6, §1, VIII, eerste lid, 1°, BWHI benoemd en afgezet door de Vlaamse Regering, op eensluidend advies van de ministerraad."

  Wat de benoeming betreft, wordt geen selectieprocedure voorzien in het personeelsstatuut. De benoeming gebeurt op grond van vrije keuze.

  Uit een arrest van de Raad van State van 10 juni 2002 blijkt het volgende:
  "De benoeming van een gouverneur is gebaseerd op een bijzondere band van vertrouwen die, onder voorbehoud van de kennelijke onredelijkheid of machtsafwending als zodanig de keuze van de benoemende overheid rechtvaardigt; de niet-gekozen kandidaat, die zich 'proprio motu' kandidaat heeft gesteld, kan niet beweren zich te bevinden in dezelfde situatie als degene die gekozen is 'intuitu personae'; de motivering moet niet laten blijken dat een vergelijking van de titels en verdiensten is gebeurd. Het volstaat dat de vermelde motieven om de benoemde persoon te kiezen juist zijn en dat zij regelmatig zijn beoordeeld".

  Men kan bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging en/of een verzoek tot nietigverklaring van een beslissing vragen. Dit dient te gebeuren binnen de zestig dagen na de bekendmaking van deze beslissing, met een aangetekend schrijven.

  De benoeming van de gouverneur is een akte van de administratieve overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Een verzoeker - die het vereiste belang nog zou aantonen - kan echter slechts een verzoekschrift tot nietigverklaring indienen als er niet voldaan was aan de voorwaarden die de wet (het decreet) bepaalt voor de uitoefening van de functie van gouverneur, zoals de verplichting van verblijfplaats (artikel 59 provinciedecreet) en de onverenigbaarheden (artikel 60 provinciedecreet).

  Rekening houdend met de benoemingswijze die in dit geval van toepassing is, zal bovendien aan de vereiste van een formele motivatie, waaronder een positieve motivatie verstaan wordt, voldaan worden door het opgeven van de redenen die de benoeming rechtvaardigen, zonder dat men daarvoor een beroep heeft moeten doen op om het even welke vergelijking van de verdiensten en aanspraken.

  naar boven