chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project Vernieuwing raamcontract ziektecontrole

  Het huidige raamcontract voor ziektecontrole van personeel binnen de Vlaamse overheid loopt af op 31 december 2020. Op deze webpagina kun je als belanghebbende het verloop naar een volgend raamcontract opvolgen.

  Project in het kort

  Het huidige raamcontract met het medisch controleorgaan voor geneeskundige controle op afwezigheden wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval en beroepsziekte van het personeel van de Vlaamse overheid, loopt dit jaar af. Het Facilitair Bedrijf (HFB) en het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) staan in voor de vernieuwing van dit raamcontract. Deze vernieuwing gaat gepaard met een aantal wijzigingen en verbeteringen van het model van arbeidsreglement en van de dienstverlening.

  Raamcontract

   Goed om weten: een opleiding rond ziekteverzuim of managementadvies is niet opgenomen in de raamovereenkomst met Mediwe vzw.

  Wijziging arbeidsreglement

  Sluit je entiteit aan bij het nieuwe raamcontract? Dan moet het arbeidsreglement van je organisatie worden aangepast aan het model van arbeidsreglement:

  • Ga naar de basecamp van de HR-businesspartners voor een versie van het gewijzigde model van arbeidsreglement met ‘wijzigingen bijhouden’. Zo kun je gemakkelijk de wijzigingen over het hele document overnemen.
  • Of Ga naar de webpagina ‘Regelgeving’ voor de officiële versie zonder ‘wijzigingen bijhouden’..

  Goed om weten: het gewijzigde arbeidsreglement moet in werking treden op 1 januari 2021.

  Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen?
  • Personeelsleden moeten vanaf 1 januari 2021 niet langer een attest afleveren wanneer zij 1 dag ziek zijn. In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte, is wel nog een attest vereist met het oog op de erkenning van de afwezigheid als gevolg van het arbeidsongeval of beroepsziekte door Medex (zonder attest kan Medex dit niet doen). AgO stuurt in dit geval ook geen herinneringen meer.
  • Er werd een regeling opgenomen voor de melding van ziekte tijdens jaarlijkse vakantie.
  • De regeling rond deeltijdse prestaties wegens ziekte werd afgestemd op de actuele versie van het Vlaams personeelsstatuut.
  • Naast wijzigingen rond de ziektecontrole is het volgende veranderd:
   • De terechtwijzing als tuchtstraf voor contractuelen is geschrapt.
   • De verwijzing naar de managementcode vervangen door een verwijzing naar de leidraad 'Interne Controle/Organisatiebeheersing', die de managementleidraad omvat.
   • Er werd een voorstel gedaan voor een privacy clausule.

  Richtlijnen voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken

  • Ga aan de slag met de raamovereenkomst via onderstaande ‘Wat te doen-situaties’.

  Wat te doen…

  Ziektecontrole:

  … als je een ziektecontrole wilt aanvragen?

  Wat?

  Je kunt 3 soorten ziektecontroles aanvragen:

  • Controle op basis van een selectie door het controleorgaan
   Je geeft het gewenste aantal per jaar door via (de bijlage van) het instapformulier. het instapformulier (of voor ministeriediensten: via de bijlage bij het instapformulier).
  • Controles op vraag van de entiteit (‘ad hoc’)
   Deze bestellingen plaats je via Vlimpers of, voor niet-Vlimpers.
  • Controles op vraag van het personeelslid (deeltijdse prestaties wegens ziekte)
   Hiervoor contacteert het personeelslid rechtstreeks het controleorgaan.

  Mediwe vzw kan dagelijks personeelsleden selecteren die in aanmerking komen voor controle. Momenteel bekijken we samen met Mediwe hoe deze selectie in de praktijk zal gebeuren.

  Op (de bijlage van) het instapformulier kun je aangeven of je zulke controles wenst en hoeveel. Mediwe verdeelt deze bestelling dan over het ganse jaar. Kies je voor deze mogelijkheid, dan kun je nog altijd bijkomende 'ad hoc' controles aanvragen. Deze 2 vormen van controle staan los van elkaar.

  Hoe aanvragen?

  Je vraagt een controle net als vandaag aan in Vlimpers. Lukt dit niet, dan kan je het DCPA contacteren om je hierin bij te staan.

  Ook in het weekend kun je controles aanvragen via Vlimpers. Als je op dat moment geen toegang hebt tot Vlimpers, kun je de controle ook rechtstreeks telefonisch (03 220 61 00) aanvragen (zaterdag van 9 tot 11 uur, zondag van 10 tot 11 uur).

  … als je een personeelslid wilt uitsluiten van een ziektecontrole?

  Het DCPA registreert dit voor jou in Vlimpers. Vraag het overzicht 'mag controle krijgen' van je entiteit via het Vlimpers-contactformulier aan. 

  … als je spontane controles wilt laten uitvoeren?
  • Wat: dit zijn controles die het ziektecontroleorgaan uitvoert aan de hand van afgesproken criteria. Mediwe selecteert zelf de te controleren personeelsleden in functie van het aantal spontane controles dat je entiteit bestelde. Je hoeft als HR-businesspartner of leidinggevende geen aparte goedkeuring meer te geven voor deze controles.
  • Wanneer: welke criteria het ziektecontroleorgaan moet toepassen, spreek je met hen af. Raadpleeg het overzicht van mogelijke criteria . Mediwe contacteert in de loop van februari alle entiteiten die spontane controles hebben besteld.
  • Hoe instappen:

  Goed om weten: bezorg de personeelsleden van je entiteit die je wilt uitsluiten voor spontane controles via het Vlimpers-contactformulier. AgO registreert dit dan in Vlimpers.

  Ziekteattest:

  Het ziekteattest is weldra beschikbaar met een aantal belangrijke wijzigingen (zie verder).

  ... als een personeelslid ziek wordt?

  Als leidinggevende (of gemachtigde) voer je de ziekte in, in Vlimpers. Verblijft het personeelslid tijdens de ziekte niet op zijn domicilieadres, dan geef je het verblijfadres ook mee in. Zo weet Mediwe onmiddellijk waar een eventuele controle moet gebeuren.
  Het personeelslid moet dit adres melden bij de ziektemelding en per e-mail bevestigen als het om een telefonische melding gaat.

  • Tot en met 31 december 2020
   • Controleorgaan: Certimed
   • Personeelslid stuurt bij voorkeur via e-mail het attest naar Certimed, want verzending per post kan enkele dagen in beslag nemen.
  • Vanaf 1 januari 2021
   • Controleorgaan: Mediwe vzw
   • Personeelslid bezorgt binnen 24 uur het attest aan Mediwe, bij voorkeur per e-mail vo@mediwe.be of per post naar Mediwe vzw, Sneeuwbeslaan 20 bus 4 te 2610 Wilrijk).
   • AgO bekijkt nog samen met Mediwe hoe de elektronische bezorging van het ziekteattest op een meer efficiënte manier kan gebeuren. Hierover krijg je in 2021 meer informatie.
  … als je wilt communiceren over de wijzigingen in het ziekteattest?

  Neem zeker volgende informatie mee in je interne communicatie: het ziekteattest is weldra beschikbaar in Vlimpers, maar er zijn enkele wijzigingen:

  • Het ziekteattest vermeldt niet langer de tijdelijke verblijfsplaats. Een correcte invoer in Vlimpers door de leidinggevende is dus heel belangrijk (zie verder).
  • De behandelend arts vult de diagnose verplicht in als het gaat om tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.  Mediwe bezorgt deze attesten aan  Medex die vervolgens oordeelt of de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het arbeidsongeval of de beroepsziekte.
   In alle andere gevallen van arbeidsongeschiktheid is vermelding van de diagnose op het attest facultatief. Het personeelslid beslist of hij aan de behandelend arts de toestemming verleent om de diagnose al dan niet op het attest te noteren. MEDIWE bezorgt geanonimiseerde informatie aan de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid gebruikt deze informatie in het kader van het welzijnsbeleid en omwille van rapporteringsdoeleinden. Het ziekteattest bevat hierover ook informatie.

  Je kunt het personeelslid voorlopig doorverwijzen naar de informatie in het nieuwsbericht op Vlaanderen Intern.

   AgO staat nog in voor:
  • Het uitsturen van een informatiebrief met kopie van nieuw ziekteattest naar personeelsleden die ziek zijn vanaf 11 december (lancering 1ste communicatie) en personeelsleden die hun loonstrook op papier ontvangen.
  • Aanpassing van de geïmpacteerde webpagina’s rond ziekte, deeltijdse prestaties wegens ziekte en medische controle vanaf 1 januari 2021

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte:

  … als een personeelslid een controle voor deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvraagt?

  Het personeelslid vraagt zelf deze controle telefonisch aan bij Mediwe. Je kunt het personeelslid voorlopig doorverwijzen naar de informatie in het nieuwsbericht op Vlaanderen Intern.

  De webpagina over deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt vanaf 1 januari 2021 aangepast.

  Planning en stand van zaken

  Hoe aansluiten?

  Aansluiten op raamcontract: procedure voor entiteiten die aansluiten.

  Goed om weten: je hoeft als entiteit niet te wachten op het bericht van HFB om proactief aan de slag te gaan met je arbeidsreglement. 

  • 1

   Ontvangst e-mail van HFB

   Je ontvangt als HR-verantwoordelijke een e-mail met alle nodige informatie en het instapformulier waarmee je als entiteit kunt intekenen op het raamcontract.

   Vragen? Contacteer HFB via Facilipunt.

  • 2

   Pas het arbeidsreglement van je entiteit aan

   Je past het arbeidsreglement van je entiteit aan en brengt je medewerkers hiervan op de hoogte. De wijzigingen die betrekking hebben op ziektecontrole moeten in werking treden op 1 januari 2021:

   • model van arbeidsreglement (zie boven)
   • vette tekst: verplicht over te nemen in het arbeidsreglement (aangezien op het niveau van Sectorcomité XVIII overeenstemming werd bereikt over de aanpassingen van het model van arbeidsreglement, mogen passages in vette tekst ook geen aanleiding meer geven tot discussies in het entiteitsoverlegcomité.)
   • Niet-vette tekst: facultatief

   Goed om weten: de passage over aanvraag- en opzegtermijnen voor verloven is nog niet door elke entiteit overgenomen. Ga na of ook dit gedeelte in overeenstemming is met alle vette tekst uit het model van arbeidsreglement.

  • 3

   Bezorg het aangepaste arbeidsreglement aan AgO

   Je bezorgt het aangepaste arbeidsreglement aan AgO via het Vlimpers-contactformulier.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  • Vragen over het raamcontract?
   Contacteer HFB via Facilipunt.
  • Vragen over de regelgeving en dienstverlening rond ziekte en ziektecontrole?
   Contacteer AgO via het Vlimpers-contactformulier.