chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen alle aard telecommunicatie en uitrustingen

  Praktische werkwijze toepassing fiscale en sociale zekerheidswetgeving voordelen alle aard telecommunicatie en uitrustingen

  1. reglementering

  Vanaf 1 januari 2018 hebben zowel de FOD Financiën ([1]) als de RSZ ([2]) de bedragen van het voordeel van alle aard (VAA) voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde  PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement als volgt aangepast:

  Aard van het voordeel

  Waarde VAA per maand vóór 1/1/2018

  Waarde VAA per maand vanaf 1/1/2018

  PC (vast / laptop)

  € 15

  € 6

  tablet

  € 15

  € 3

  Internet (vast of mobiel)

  € 5

  € 5

  GSM/smartphone

  € 12,5

  Abonnement: € 4

   

  Toestel: € 3

   

  Mobiel internet: € 5

  Een analyse van beide Koninklijke besluiten is terug te vinden op de website van het Juridisch Kenniscentrum onder volgende linken:
   https://overheid.vlaanderen.be/analyse-van-het-koninklijk-besluit-van-2-november-2017-tot-wijziging-van-het-kbwib-92-op-het-stuk

  https://overheid.vlaanderen.be/KB-20180207

  1. praktische toepassing van de reglementering
   • Circulaire van 13 december 2017.

  De FOD Financiën heeft voornoemde reglementering verduidelijkt met een circulaire van 13 december 2017 ([3]).

  Deze Circulaire verduidelijkt dat geen voordeel van alle aard moet worden aangerekend wanneer de bedoelde telecommunicatie en uitrustingen occasioneel in de beroepslokalen van de werkgever voor privédoeleinden mag gebruikt worden.

  Daarnaast moet op grond van deze circulaire ook geen enkel voordeel worden aangerekend wanneer het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

  2.2. antwoord minister van Financiën Johan Van Overtveldt op een vraag van Johan Klaps ([4])  - waarde voordeel alle aard smartphones

  Volgens Johan Klaps is de regelgeving duidelijk voor personeelsleden die een smartphone met een abonnement voor telefonie en data voor onbeperkt gebruik van de werkgever ter beschikking hebben.

  De regelgeving is echter onduidelijk wanneer een abonnement niet onbeperkt ten laste van de werkgever valt, met andere woorden wanneer het privégebruik via een afzonderlijke en rechtstreekse facturatie ten laste van de werknemer valt, de zogenaamde “split billing”.

  Johan Klaps stelde aan de minister de vraag of de reglementering naar “de geest van de wet” zal worden toegepast. Met andere woorden, in geval van rechtstreekse facturatie door de provider aan de werknemer (split billing)  is er geen belastbaar voordeel.

  Als voorbeeld wordt in de vraag aangehaald dat het personeelslid een “realistische” belwaarde ter beschikking van € 6,5/maand en voor mobiel internet standaard 1,5 gigabyte/maand.

  De minister van Financiën is er in zijn antwoord mee akkoord gegaan dat er in geval van split billing geen belastbaar voordeel voor dat toestel moet worden weerhouden. Als voorwaarde stelt de minister wel dat het gehanteerde grensbedrag overeenstemt met de “werkelijkheid”.

  1. Toepassing binnen de diensten van de Vlaamse overheid

  3 .1. PC /laptop  
  Personeelsleden ontvangen een PC/laptop van de werkgever als “werkinstrument”. In principe wordt deze PC gebruikt in de “beroepslokalen” van de werkgever. Enkel in geval van PTOW wordt van de personeelsleden uiteraard verwacht dat zij de laptop met het oog op het verrichten van het beroepsbezigheid mee naar huis nemen.

  Een “occasioneel” privégebruik is daarbij niet uit te sluiten. Om dit in de mate van het mogelijke te beperken heeft de Vlaamse overheid “technische maatregelen” genomen. Het is voor personeelsleden onmogelijk om eigen software op de laptop te installeren.

  In dit kader wordt enkel een voordeel van alle aard aangerekend voor de personeelsleden die een tweede PC/laptop van de werkgever “permanent” op het thuisadres hebben staan. Voor deze personeelsleden kan immers niet meer worden verantwoord dat zij deze tweede laptop slechts “sporadisch” voor privédoeleinden zullen gebruiken.

  Deze personeelsleden hebben wel nog de mogelijkheid te verklaren dat zij de (tweede) PC/laptop niet voor privédoeleinden gebruiken, omdat zij bijvoorbeeld een eigen PC/laptop (of van een gezinslid) voor privédoeleinden gebruiken.

  3.2. tablet
  De  personeelsleden die een tablet van de werkgever krijgen, ontvangen deze tablet om werkgerelateerde redenen.

  Voor deze personeelsleden is de tablet met andere woorden een “werkinstrument”.  Als een personeelslid de tablet toch  meer dan occasioneel voor privédoeleinden gebruikt, moet een voordeel van alle aard worden aangerekend (€ 3/maand).

  3.3. internetaansluiting
  Binnen de diensten van de Vlaamse overheid bestaan momenteel 2 mogelijkheden.

  3.3.1. Ofwel de tussenkomst in het internetabonnement via het “derdebetalerssysteem” en aanrekening van een voordeel van alle aard van € 5/maand.

  3.3.2. Ofwel de toekenning van een vrijgestelde vergoeding van € 20/maand (zowel vrijgesteld van BV als SZ-bijdragen).

  3.4. GSM/smartphone
  Er wordt enkel een voordeel van alle aard aangerekend voor de personeelsleden die hun werkGSM/smartphone onbeperkt privé mogen gebruiken, met andere woorden zonder “split billing”. Deze werkwijze strookt met bovenvermeld antwoord van de minister van Financiën (zie punt 2.2.).

  Het voordeel van alle aard (dus enkel in geval er geen split billing is) bedraagt dan € 7/maand (toestel + abonnement) en € 5/maand voor het mobiel internet, of in totaal € 12/maand.

  3.5. meerdere internetabonnementen
  De mogelijkheid bestaat dat de werkgever tussenkomt in meerdere internetabonnementen (tablet, internetaansluiting, smartphone).

  Voor zowel de fiscus als de RSZ moet het voordeel van alle aard voor een internetverbinding
  (€ 5 /maand) slechts één keer worden aangerekend, ongeacht het aantal ter beschikking gestelde internetverbindingen en het aantal toestellen.

  Let op: In geval van een vrijgestelde vergoeding van 20 euro voor een internetaansluiting (3.3.2) en geen split billing dan zal wel een VAA voor het mobiel internet (5 euro) moeten aangerekend worden. De vergoeding van 20 euro betreft immers een volledig vrijgestelde vergoeding.

  ---------

  [1] KB van 2/11/2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement 

  [2] KB van 7/2/2018  tot wijziging van artikel 20, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

  [3] circulaire 2017/C/82 van 13 december 2017 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.

  [4] Commissie voor de Financiën en de Begroting van dinsdag 6 februari 2018