chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleid & visie rekrutering en selectie

  De Vlaamse overheid maakt werk van een nieuw beleid rond rekrutering en selectie, dat sterk gekaderd is in een hedendaagse visie op HR. Het huidig beleid is versnipperd en wordt nog te veel bepaald door verschillende regelgeving.

  Met de omzendbrief 'Criteria voor kwaliteitsvolle selectoren en selecties' zet de Vlaamse overheid een eerste stap in de evolutie naar één efficiënt en modern beleid rond rekrutering en selectie. 

  Omzendbrief 'Criteria voor kwaliteitsvolle selectoren en selecties'

  De Vlaamse overheid zet sterk in op een verdere professionalisering van het HR-beleid, ook voor de rekrutering en selectie van medewerkers. Om kwaliteitsvolle selecties binnen de Vlaamse overheid te garanderen, is er sinds 1 juni 2014 de omzendbrief ‘Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties’. De omzendbrief vormt de leidraad voor alle selectoren in de Vlaamse overheid.

  Dankzij de richtlijnen in de omzendbrief kunnen testresultaten van selectieprocedures voortaan bij nieuwe procedures worden hergebruikt. Ook worden een aantal richtlijnen gegeven over het verloop van een procedure en de expertise van de selectiedeskundigen.

  De voornaamste bepalingen 

  • Een kwaliteitsvol selectieproces bestaat minimaal uit de volgende stappen:
   • een zorgvuldige beschrijving van de functie;
   • de bekendmaking van de vacature;
   • een kwaliteitsvolle selectie of competentiebeoordeling;
   • de motivering van en rapportering over de selectie of competentiebeoordeling;
   • de eindbeslissing door de opdrachtgever.
  • Om bij de selectie gebruik te maken van een professionele methodologie, zijn minimaal drie stappen noodzakelijk:
   • een screening op basis van het curriculum vitae (cv);
   • een screening van de afgesproken competenties;
   • een inhoudelijk of functiegericht eindgesprek;
  • Bij de selectie worden wetenschappelijk onderbouwde instrumenten gebruikt, die relevant zijn voor de functie en die een betrouwbare selectie garanderen.
  • Voor de selectiespecialisten gelden een aantal opleidingsrichtlijnen en ervaringsvereisten. Zo moet het personeelslid dat testen afneemt, minstens 50% van een voltijds equivalent aan selectiegerelateerde activiteiten besteden.
  • Gezien de impact op het imago van de organisatie bij selecties, worden een aantal bepalingen vermeld voor de correcte omgang met kandidaten: onder meer over het bezorgen van correcte informatie, over de timing, transparantie, non-discriminatie en privacy.
  • De criteria voor de omgang met de opdrachtgever moeten een kwaliteitsvolle rapportering en motivering garanderen. Op die manier benadrukken deze criteria de discretie en transparantie van de selectoren en het proces.
  • Kandidaten moeten informatie krijgen over de indiening van een klacht bij een klachtenmanager of bij de Vlaamse Ombudsdienst.

  Met de inwerkingtreding van de omzendbrief (op 1 juni 2014) gaan op 1 december 2014 ook de bepalingen over niet-nodeloos hertesten van kandidaten van kracht, zoals opgenomen in het Vlaams Personeelsstatuut (zie: toelichting bij artikel I 5bis, §3).

  Veelgestelde vragen kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties

  Toepassingsgebied

  De omzendbrief is van toepassing op vacatures bij de Diensten van de Vlaamse overheid (DVO), zoals gedefinieerd in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (VPS). De kwaliteitscriteria zijn van toepassing op alle selecties met het oog op instroom en doorstroom (zoals bevorderingen, horizontale mobiliteit, aanwijzingen in een mandaat, …). De criteria gelden zowel voor contractuele als voor statutaire vacatures en zowel voor interne als voor externe selectoren.

  Huidig beleid

  Het huidig beleid met betrekking tot rekrutering en selectie wordt bepaald door verschillende regelgeving:

  • het Algemene Principes KB (APKB), dat onder meer oplegt dat enkel bepaalde diploma’s toegang geven tot bepaalde niveaus of functies; 
  • de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen die de bemiddeling van Selor voor de statutaire selectieprocedures van de Vlaamse ministeries verplicht maakt, waardoor de Vlaamse overheid zelf niet de volledige bevoegdheid heeft over haar aanwervingbeleid; 
  • het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), waarin men heeft getracht om, binnen de krijtlijnen van de andere regelgevingen een bepaalde visie rond HR uit te bouwen, heeft eveneens een invloed op het beleid rond rekrutering en selectie;
  • de sectorale akkoorden, die een aantal verworvenheden op dit vlak met zich mee hebben gebracht. 

  In de Vlaamse overheid is er een grote diversiteit aan spelers en manieren om rekrutering- en selectieprocessen aan te pakken. Tegelijkertijd wordt er in de regelgeving wel uitgegaan van een gemeenschappelijke basis. Een sprekend voorbeeld is de verplichting in de regelgeving om voor bepaalde selectieonderdelen of competenties vrijstellingen te verlenen.

  Toekomstvisie

  Het toekomstige beleid rond rekrutering en selectie wordt eerst en vooral mee bepaald door de identiteit, ambities en waarden van de Vlaamse overheid als organisatie. Daarbij denken we onder meer aan de ambitie van de Vlaamse overheid om tegen 2020 tot de Europese top te behoren, het nastreven van efficiëntie en effectiviteit, de ambitie om ook mobiliteit met de lokale besturen mogelijk te maken, de wens om kwaliteit en professionaliteit uit te stralen naar de klanten (i.c. de burger), …

  Een toekomstvisie op rekrutering en selectie houdt ook rekening met de trends die een invloed hebben op de arbeidsmarkt en het selectiegebeuren (bv. economische crisis, blijvende problematiek rond knelpuntfuncties, de vergrijzing, …). Hoewel deze trends zeker een invloed hebben op het gevoerde beleid, moeten we er ook voor zorgen dat er een beleid wordt uitgewerkt dat voldoende flexibel is om desgevallend andere accenten te leggen. De toekomstvisie rond rekrutering en selectie steunt op volgende pijlers:

  • een positief en aantrekkelijk werkgeversimago uitgaand van de eigenheid van elke organisatie;
  • de focus op kwaliteit boven kwantiteit bij de selectie van kandidaten;
  • een gebruiksvriendelijke toegang tot alle vacatures van de Vlaamse openbare besturen via een uniek loket;
  • de focus op efficiëntie en effectiviteit;
  • een competentiegerichte aanpak;
  • functiespecifieke procedures waar mogelijk;
  • een proactieve en planmatige aanpak;
  • kwaliteit en professionaliteit als dé gemene deler voor alle selectieprocedures;
  • een ondersteunende in plaats van een beperkende regelgeving om talent te selecteren.

  Cijfers

  Raadpleeg cijfermateriaal over rekrutering en selectie bij de Vlaamse overheid.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Dienst Rekrutering en Selectie van het Agentschap Overheidspersoneel: selecties@vlaanderen.be of 02 553 01 08.