chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleidsevaluatie 'Erkennen van verworven competenties' 2014

  Zoek je meer informatie over de evaluatie over het erkennen van verworven competenties? Op deze webpagina vind je een overzicht.

  Wat?

  Op 28 september 2012 trad de omzendbrief BZ 2012/2 over de aanwerving van kandidaten met competenties verworven buiten een diploma (EVC) in werking.

  Het Departement Bestuurszaken maakte in het voorjaar van 2014 een evaluatie van de EVC-procedure, zoals ook aangegeven werd in de omzendbrief. Zowel de Vlaamse Regering als het Sectorcomité XVIII namen in de loop van mei 2014 akte van deze beleidsevaluatie. Het zal aan de volgende Vlaamse Regering toekomen om hier eventueel rekening mee te houden.

  Sinds de introductie van de EVC-procedure werden drie dossiers behandeld in het Sectorcomité XVIII, waarvan er één het akkoord van alle vakorganisaties verkreeg.

  Uit de online bevraging, die de basis vormt voor het beleidsrapport, blijkt duidelijk dat de procedure volgens de respondenten te omslachtig is. De oorzaak hiervan ligt in een teveel aan stappen en actoren. Dat geeft aanleiding tot een procedure met een lange looptijd en een hoog kostenplaatje. Het rapport bevat beleidsaanbevelingen die zowel op korte termijn als op lange termijn aanleiding kunnen geven tot bijsturingen.

  Aanbevelingen op korte termijn

  1. Geen agendering en onderhandeling meer op het Sectorcomité XVIII. Evenwel kunnen vakbonden tijdens de selectieprocedure aanwezig zijn (zoals altijd) om een gelijke behandeling te verzekeren.
  2. De VDAB niet langer als actor te laten optreden. Destijds vreesden de vakorganisaties dat de uitreiking van getuigschriften niet voor alle kandidaten gelijk zou verlopen aangezien er meerdere selectoren zijn voor de Vlaamse overheid. De vrees van de vakorganisaties is echter niet langer gegrond met de inwerkingtreding van de omzendbrief “Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties(externe link)”.
  3. Vermindering van het aantal portfolio’s door:
   • kandidaten die al over het juiste diploma beschikken geen portfolio meer te laten indienen;
   • kandidaten die al over een gelijkaardig portfolio beschikken, dit te laten hergebruiken;
   • kandidaten pas een portfolio te laten opmaken na een eerste CV-screening.

  Aanbevelingen op lange termijn

  Om het werven op basis van verworven competenties echt ingang te doen vinden, is het noodzakelijk om de negatieve connotatie met betrekking tot het concept weg te werken. Daarvoor is een radicale ingreep nodig in het huidig beleid. Zeker omdat veel respondenten, weliswaar op basis van perceptie en niet op basis van ondervinding, al bij voorbaat de overweging niet wensen te maken om een EVC-procedure te gebruiken.

  Daarom is het aangewezen om in alle vacatureberichten de diplomavereiste te vervangen door “functionerend op (vb.) master-niveau of gelijkwaardig door ervaring”.
  Dat impliceert dat de EVC-procedure in plaats van een uitzonderingsprocedure een standaardprocedure wordt. Praktisch wil dat zeggen dat kandidaten die over een diploma op (bv.) masterniveau beschikken een diploma als bewijsstuk hanteren; kandidaten zonder diploma een standaardportfolio.

  In het licht van een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid kan het EVC-instrument ook perfect aangewend worden bij doorstroom- en overgangsexamens.

  Het uitgebreide beleidsrapport vindt u hier(externe link)

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel 
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  overheidspersoneel@vlaanderen.be