chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad

  Wat?

  • graad: hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad (rang A3): N-functie wordt ingenomen door een ambtenaar
  • geen management- of projectleiderfunctie; geen mandaatfunctie

  Aanstelling

  • Gebeurt door de Vlaamse Regering via de functioneel bevoegde minister op voorstel van de strategische adviesraad.
  • Eerst is er een vacantverklaring door de Vlaamse Regering en komt er een oproep en een open procedure waarbij zowel interne als externe kandidaten tegelijkertijd kunnen meedingen.
  • Nadien volgt de selectieprocedure: door of met bemiddeling van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). In deze procedure worden zowel de generieke als de functiespecifieke competenties onderzocht. AgO bezorgt een shortlist met geschikte kandidaten aan de strategische adviesraad. Na een interview met de kandidaten, kiest de strategische adviesraad de meest geschikte kandidaat en legt dat voor aan de Vlaamse Regering via de bevoegde minister, die de geselecteerde toelaat tot de proeftijd in de graad van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad.
  • Hoe? Na gunstig verloop van de proeftijd wordt hij vastbenoemd door de Vlaamse Regering.

  Verloning

  • De Vlaamse Regering bepaalt bij vacantverklaring van de functie op voorstel van de functionele minister de salarisschaal:
   • ofwel A285 en na zes jaar schaalanciënniteit A286,
   • ofwel A286,
   • ofwel A311.
    Bruto, geïndexeerd en op jaarbasis gaat het over de volgende bedragen:
   Minimum Maximum
   A285 € 61.167  86.580
   A286 € 73.230 € 97.356
   A311 € 82.559 € 106.203

   Situatie per SAR

   Beleidsdomein Strategische adviesraad Salaris
   Kanselarij en Bestuur Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen A311
   Onderwijs en Vorming Vlaamse Onderwijsraad A311
   Cultuur, Jeugd, Sport en Media Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (ingebed in department CJSM) A286
   Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Vlaamse Woonraad (ingebed in Agentschap Wonen Vlaanderen) A311
   Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie A286
   Landbouw en Visserij Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (ingebed in SERV) cfr. SERV
   Leefmilieu, Natuur en Energie Milieu- en Natuurraad Vlaanderen A286
   Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed A285
   Mobiliteit en Openbare Werken Mobiliteitsraad Vlaanderen (ingebed in SERV) cfr. SERV
   Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (ingebed in SERV) cfr. SERV
  • Het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad geniet verder:
   • een managementtoelage. Hoofden van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad kunnen in aanmerking komen voor een variabele managementtoelage. Voorwaarde is dat uit de functioneringsevaluatie blijkt dat de functiehouder uitstekend heeft gefunctioneerd ten opzichte van de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd. De toelage bedraagt maximaal 20 % van het bruto jaarsalaris. Als gevolg van besparingsmaatregelen op de personeelskredieten worden in 2013 en 2014 (prestatiejaren 2012 en 2013) geen managementtoelagen uitgekeerd.
   • Net als alle personeelsleden bij de Vlaamse overheid ontvangen zij een vakantiegeld van 92% van het bruto maandsalaris en een eindejaarstoelage. De eindejaarstoelage bedraagt 57,33 % van het bruto maandsalaris en wordt betaald in december. Daarnaast ontvangen zij ook alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen indien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen;
  • De functionele minister beslist over het persoonlijke gebruik van een dienstwagen in binnen- en buitenland.

  Evaluatie

  • Het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad wordt jaarlijks geëvalueerd door de strategische adviesraad, daarin bijgestaan door AgO. AgO laat zich op haar beurt bijstaan door een externe instantie.
  • Een evaluatie met uitspraak “onvoldoende” moet bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering. De bewuste persoon heeft in dat geval wel recht om gehoord te worden door de Vlaamse Regering.

  Einde van de functie

  De aanstelling wordt beëindigd (= ontslag) als hij 2 opeenvolgende keren een evaluatie met uitspraak “onvoldoende” heeft gekregen.

  Regelgeving en instrumenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum
  Havenlaan 88, bus 31 
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail) - tel 02 553 01 08