chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Middenkader

  Wat?

  Onder middenkaderfuncties versta je:

  • managementfuncties van N-1 niveau (afdelingshoofd);
  • projectleiderfuncties van N-1 niveau.

  Deze functies zijn mandaatfuncties van onbepaalde duur ingenomen door ambtenaren, benoemd in de graad van hoofdadviseur.

  Aanstelling

  • Gebeurt door het hoofd van de entiteit.
  • Vacantverklaring gebeurt door het hoofd van de entiteit: eerst op de interne arbeidsmarkt (diensten van de Vlaamse overheid, DVO), vervolgens bij gebrek aan passende kandidaten op de externe arbeidsmarkt.
  • Selectieprocedure:
   • beoordeling van de generieke competenties:
    • bij interne kandidaat: door het managementorgaan van het beleidsdomein waartoe de interne kandidaat behoort, op basis van een interne en een externe potentieelinschatting.
    • bij externe kandidaat: door het managementorgaan van het beleidsdomein waar de vacature van uitgaat, op basis van een interne en een externe potentieelinschatting.
   • beoordeling van de functiespecifieke competenties (enkel voor de geslaagden van het generiek deel):
    • door het managementorgaan van het beleidsdomein waar de vacature zich voordoet, op basis van een presentatie van de managementvisie.
  • Het hoofd van de entiteit kiest de meest geschikte kandidaat.

  • Hoe?
   • Het hoofd van de entiteit laat de interne kandidaat of de extern geselecteerde kandidaat toe tot de proeftijd in de graad van hoofdadviseur en wijst hem aan in de functie van N-1 niveau: afdelingshoofd of projectleider N-1 (rang A2A). Na gunstig verloop van de proeftijd wordt hij vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

  Verloning

  • Mandaatgraad van afdelingshoofd (rang A2A): functionele loopbaan als volgt:
   • afdelingshoofd: salarisschaal A285 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd: minimum € 61.167 - maximum € 86.580)
   • afdelingshoofd met zes jaar schaalanciënniteit: A286 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd: minimum € 73.230 - maximum € 97.356)
  • Mandaatgraad van projectleider N-1 (rang A2A): functionele loopbaan als volgt:
   • projectleider N-1 (mandaat):  salarisschaal A285 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd: minimum € 61.167 - maximum € 86.580)
   • projectleider N-1 (mandaat) met zes jaar schaalanciënniteit: A286 (bruto, op jaarbasis en geïndexeerd: minimum € 73.230- maximum € 97.356) 
  • Graad van hoofdadviseur (rang A2M): functionele loopbaan als volgt:
   • hoofdadviseur:  salarisschaal A212
   • hoofdadviseur met tien jaar schaalanciënniteit: A213
  • De titularis van een management- of projectleiderfunctie van N-1 niveau geniet verder:
   • een managementtoelage. Personeelsleden uit het middenkader kunnen in aanmerking komen voor een variabele managementtoelage die toegekend wordt door het hoofd van de entiteit. Voorwaarde is dat uit de functioneringsevaluatie blijkt dat de functiehouder uitstekend heeft gefunctioneerd ten opzichte van de verwachtingen die in de planning werden geformuleerd. De toelage bedraagt maximaal 20% van het bruto jaarsalaris. Als gevolg van besparingsmaatregelen op de personeelskredieten worden in 2013 en 2014 (prestatiejaren 2012 en 2013) geen managementtoelagen uitgekeerd;
   • vakantiegeld van 92% van het bruto maandsalaris en een eindejaarstoelage. De eindejaarstoelage bedraagt 57,33% van het bruto maandsalaris en wordt betaald in december. Daarnaast ontvangen zij alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen indien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen. 

  Evaluatie

  • De N-1 functiehouder wordt jaarlijks geëvalueerd door lijnmanager en na zes jaar over een mandaatsperiode.
  • Bij een evaluatie met uitspraak “onvoldoende” kan hij beroep instellen bij de raad van beroep.

  Einde dienstaanwijzing in mandaatfunctie

  In welke gevallen?

  • bij een evaluatie met uitspraak "onvoldoende";
  • op verzoek van de betrokkene zelf;
  • om organisatorische redenen bij afschaffing van de betrekking.
  • in geval van definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid (artikel XI 8, § 1)
  • mogelijkheid tot beëindiging van mandaat na telkens zes jaar op basis van eindemandaat evaluatie.
  • beëindiging van mandaat van projectleider N-1: in onderling overleg met opdrachtgever en na de duurtijd van het project als dat korter is dan zes jaar.

  Gevolgen

  • Bij einde van het mandaat omwille van redenen buiten zijn wil (bijvoorbeeld reorganisatie, overmacht) of bij beëindiging na zes jaar (zonder onvoldoende, om functionele redenen), behoudt de titularis, die terugvalt naar de graad van hoofdadviseur, zijn salaris van de mandaatgraad in de overgangperiode tot een nieuwe passende aanstelling. Dit is ten laste van de entiteit van herkomst en kan voor een periode van maximaal twaalf maanden.
  • De titularis valt terug naar de graad van hoofdadviseur en wordt bezoldigd in de graad van hoofdadviseur (art. V 43, §1):
   • bij beëindiging na zes jaar (zonder onvoldoende, om functionele redenen), vanaf de dertiende maand, indien binnen de twaalf maanden geen andere mandaatfunctie gevonden wordt, alsook vanaf de dertiende maand bij beëindiging om organisatorische redenen;
   • bij beëindiging omwille van evaluatie of eindemandaat evaluatie “onvoldoende” of bij einde van het mandaat op verzoek van de titularis.
  • De titularis van het mandaat, die terugvalt naar de graad van hoofdadviseur, kan ook vragen om herplaatst te worden in een passende betrekking binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO) buiten het middenkader.

  Regelgeving en instrumenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum
  Havenlaan 88, bus 31 
  1000 Brussel
  selecties@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail) - tel 02 553 01 08