chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantietewerkstelling

  Wil je een jobstudent aanwerven? Deze webpagina bundelt alle informatie voor HR-professionals binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Ben je student en wil je tijdens de vakantie graag een centje bijverdienen? Je vindt alle vacatures en bijkomende informatie op Werken voor Vlaanderen.

  20 %

  streefcijfer jobstudenten buitenlandse herkomst

  6 %

  streefcijfer jobstudenten handicap/chronische ziekte

  Functiebeschrijving

  Je lijnmanager staat in voor de aanwerving van jobstudenten en voor de praktische organisatie. Hij of zij bepaalt de behoefte(n) en legt die schriftelijk vast in een functieomschrijving. In deze omschrijving staan ook de selectiecriteria op basis waarvan de kandidaten geworven worden.

  Lees meer op de webpagina van de Dienst Diversiteitsbeleid over het opstellen van neutrale vacatureberichten.

  Publicatie en bekendmaking

  Je maakt je vacatures minstens bekend via

  Uitzondering:

  • Wil je een jobstudent aanwerven die reeds een leer- of werkervaring heeft opgedaan bij je departement of agentschap? Dan is de bekendmaking van deze vacature niet vereist en kun je de jobstudent onmiddellijk aanwerven.
  • Wil je een jobstudent van buitenlandse herkomst of met een handicap of chronische ziekte aanwerven? Dan kun je deze vacature voorbehouden en mag je ze enkel verspreiden via de specifieke kanalen voor personen uit de kansengroepen. Als je dit wenst, kun je bovendien het wervings- en selectieproces overlaten aan de Dienst Diversiteitsbeleid.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over de publicatie en bekendmaking van je vacatures.

  Selectie

  Selectiecriteria

  Jobstudenten moeten voldoen aan bepaalde aanwervingsvoorwaarden. Nieuw sinds vorig jaar is de bepaling: ‘Minstens 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd op het ogenblik van de aanwerving.’ Daarnaast beschikken jobstudenten over een contingent van 475 uren per kalenderjaar (enkele jaren geleden was dit 50 dagen).

  Naast de aanwervingsvoorwaarden moet je de kandidaten screenen op basis van hun kennis en vaardigheden, vermeld in hun CV, in vergelijking tot de profieleisen. Je mag deze screening optioneel aanvullen met een interview.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over de aanwervingsvoorwaarden.

  Ondersteuning door de Dienst Diversiteitsbeleid

  Wil je een jobstudent van buitenlandse herkomst aanwerven? Vraag dan een kandidaat aan bij de Dienst Diversiteitsbeleid. Vervolgens gaat het Minderhedenforum op zoek naar de juiste jobstudent. Je hoeft dus zelf geen screening te organiseren of een vacature te publiceren.

  Wil je een jobstudent met een handicap of chronische ziekte aanwerven? Vraag dan een kandidaat aan bij de Dienst Diversiteitsbeleid. De Dienst Diversiteitsbeleid beschikt over een databank met interessante profielen en gaat op zoek naar de juiste jobstudent. Je hoeft dus zelf geen screening te organiseren of een vacature te publiceren.

  Hoe kun je ondersteuning door de Dienst Diversiteitsbeleid aanvragen?
  • Bezorg onderstaande informatie uiterlijk 16 april aan recep.bas.@kb.vlaanderen.be:
   • aantal functies
   • korte functiebeschrijving per vacature
   • periode van tewerkstelling
  • Uitzondering: maak je gebruik van de ondersteuning van het Selectiecentrum voor de aanwerving van je jobstudenten? Dan verwittigt het Selectiecentrum de Dienst Diversiteitsbeleid en moet je deze stap niet uitvoeren.
  • Vragen of meer informatie? Contacteer recep.bas.@kb.vlaanderen.be

  Arbeidsvoorwaarden en (terugbetaling) loonkost

  Arbeidsvoorwaarden

  Elke jobstudent krijgt:

  • voor de opstart een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten
  • een salaris dat werd vastgelegd in het Vlaams Personeelsstatuut en een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
  • dezelfde sociale voordelen als de andere contractuele personeelsleden, met uitzondering van de hospitalisatieverzekering
  • een gewaarborgd loon in geval van ziekte indien men voldoet aan de voorwaarden
  • pro rata vakantiedagen en recht op feestdagen
  • is onderworpen aan specifieke sociale zekerheidsreglementering en fiscale bepalingen.

  Lees meer in de omzendbrief vakantietewerkstelling over deze arbeidsvoorwaarden en over de specifieke bepalingen voor minderjarige jobstudenten.

  Wat zijn de aangepaste salarisbedragen aan de huidige index?

  Verhogingscoëfficiënt 1,6734 is van toepassing vanaf 1 juli 2017:

  • De jobstudenten worden bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent), zijnde 10.368,00 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) ) of 1.485,97 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,6734).
  • Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) of 1.774,87 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt 1,6734).
  • Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

  Terugbetaling loonkost door de Dienst Diversiteitsbeleid

  Heb je een jobstudent aangeworven met een handicap of chronische ziekte? Dan kun je een terugbetaling van de loonkosten aanvragen bij de Dienst Diversiteitsbeleid. Dit is mogelijk voor 1 of meerdere maanden, al dan niet voltijds. De enige voorwaarde is dat de jobstudent een attestering van de handicap of chronische ziekte kan voorleggen. Dat wil dus zeggen dat je een jobstudent gratis in dienst kunt nemen.

  Hoe kun je de terugbetaling van de loonkost aanvragen?
  • Bezorg de attestering van de jobstudent met een handicap of chronische ziekte voor het begin van de tewerkstelling aan recep.bas@kb.vlaanderen.be.
  • Is de entiteit aangesloten bij het DCPA, dan wordt de student betaald via het DCPA. Is de entiteit niet aangesloten bij het DCPA, dan mag de loonkost per factuur of vordering aangerekend worden aan de Dienst Diversiteitsbeleid.
  • Vragen of meer informatie? Contacteer recep.bas@kb.vlaanderen.be.

  Onthaal en begeleiding

  Je moet een begeleider of coach aanduiden die instaat voor het onthaal, de opvolging en de evaluatie. Deze begeleider is het aanspreekpunt voor de jobstudent tijdens hun tewerkstelling. 

  Lees meer over het onthaalmoment (zie stap 4 van 'ondersteuning DCPA 2018'' voor meer informatie en nuttige documenten).

  Ondersteuning Selectiecentrum 2018

  Werving van jobstudenten: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Talent (Selectiecentrum) die zijn aangesloten voor werving van contractuele procedures.

  Wat is er gewijzigd in de dienstverlening van het Selectiecentrum ten opzichte van vorig jaar?

  Aan de hand van de resultaten uit de bevraging rond het proces van jobstudenten in 2017 werden onder andere volgende initiatieven genomen om de dienstverlening verder te optimaliseren:

  • Aan de hand van de shortlist selecteer je voortaan zelf een top 5 van kandidaten per vacature.
  • Je kunt aan het Selectiecentrum vragen of een kandidaat nog voor andere functies heeft gesolliciteerd binnen je departement of agentschap. In dit geval kun je de kandidaat ook voor deze functies inzetten.
  • Je kunt aan het Selectiecentrum vragen om een kandidaat die voor een specifieke maand heeft gesolliciteerd, ook in te zetten in een andere periode. Dit is mogelijk op voorwaarde dat het om een identieke functie gaat, de initieel gekozen maand al ingenomen is door een andere jobstudent en de kandidaat zelf akkoord gaat.

  Ondersteuning DCPA 2018

  Indiensttreding van jobstudenten die tewerkgesteld worden tussen de periode juni - september: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Meld je jobstudenten aan via het webformulier

   Je bezorgt alle persoons- en tewerkstellingsgegevens van de geselecteerde jobstudenten aan het DCPA via dit webformulier jobstudenten. Je duidt in dit formulier ook aan per student of de aanwezigheid tijdens de onthaaldag verplicht is (zie stap 4).

   Uitzondering: maak je gebruik van de ondersteuning van het Selectiecentrum voor de aanwerving van je jobstudenten? Dan zorgt het Selectiecentrum voor de overdracht van de indiensttredingsgegevens aan het DCPA en moet je deze stap niet uitvoeren.

  • 2

   Opvragen nodige documenten aan de jobstudenten door het DCPA

   Het DCPA contacteert de geselecteerde jobstudenten en vraagt de nodige documenten op:

   • personeelsfiche (via webformulier)
   • attest student@work
   • schoolattest lopend schooljaar
   • bewijs goed gedrag en zeden
   • ingevulde vragenlijst aanwervingsonderzoek (sturen ze direct naar IDEWE) - indien de entiteit aangesloten is bij IDEWE
  • 3

   Onderteken de arbeidsovereenkomsten

   Je ontvangt de arbeidsovereenkomst en het ontvangstbewijs arbeidsreglement digitaal van het DCPA en laat deze ondertekenen door je leidend ambtenaar.

   Je bezorgt de ondertekende arbeidsovereenkomst en het ondertekende ontvangstbewijs arbeidsreglement terug aan het DCPA via digitale handtekenmap of per mail (team mailbox).

  • 4

   Onthaalmomenten door het DCPA

   Wat?

   Het DCPA organiseert een centraal onthaalmoment voor je jobstudenten. Je kan je jobstudenten hiervoor inschrijven tijdens de aanmelding (zie stap 1). Opgelet: wil je geen gebruik maken van dit onthaalmoment? Dan organiseer je dit zelf. Je laat de arbeidsovereenkomsten en ontvangstbewijzen arbeidsreglement ondertekenen voor de opstart en bezorg je de ondertekende documenten en eventueel andere ingevulde documenten (fietsvergoeding, schuldvordering woonwerkverkeer) aan het DCPA.

   Waar en wanneer?

   • 27 juni – 14 uur – auditorium Toots Thielemans
   • 28 juni – 10 uur – auditorium Toots Thielemans
   • 27 juli – 10 uur – auditorium Toots Thielemans
   • 28 augustus – 10 uur – auditorium Toots Thielemans

   Inhoud onthaalmoment

   • ondertekening en ontvangst arbeidsovereenkomst
   • ontvangst: arbeidsreglement, badge
   • informatie over: salaris, vakantiedagen, maaltijdcheques, werkrooster en woon-werkverkeer
   • procedures over: ziekte en terugvordering onkosten openbaar vervoer woon-werkverkeer

   Een jobstudent is afwezig tijdens het onthaal?

   • Het DCPA zorgt voor de opvolging van de ondertekening.
   • Jij zorgt voor het onthaal van de jobstudent.

   Nuttige documenten, indien je zelf voor het onthaal zorgt:

  • 5

   Bevestig opstart jobstudenten aan het DCPA (op eerste werkdag)

   Je bevestigt de opstart van elke jobstudent aan het DCPA:

   • op de eerste werkdag
   • voor 11 uur
   • via de team mailbox

  Regelgeving

  Contact

  Vragen over de aanwerving van jobstudenten? 
  Contacteer het Dienstencentrum Talent – Selectiecentrum.

  Vragen over de indiensttreding en het onthaal van jobstudenten? 
  Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie via de team mailbox of via 02 553 6000.

  Vragen over de ondersteuning van de dienst Diversiteitsbeleid? 
  Contacteer de dienst Diversiteitsbeleid.