chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Berekening en uitbetaling salaris

  Benieuwd hoe je salaris wordt berekend? Wil je weten wanneer je wordt uitbetaald? Of hoe je een voorschot op je salaris kunt krijgen? Deze webpagina bundelt alle informatie over het salaris van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Uitbetaling salaris

  • Wanneer: je salaris wordt op de laatste werkdag van de maand gestort. Het salaris van december ontvang je op de 1ste werkdag van januari (of op de laatste dag van december als je bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werkt).
  • Rekeningnummer: je salaris wordt gestort op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij je indiensttreding. Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen.
  • Loonbrief: je vindt het bedrag van je salaris op je loonbrief onder de code 1001. Je vindt al je loonbrieven terug in Vlimpers onder ‘Loon’ > ‘Loonstroken’. Ze worden hier bewaard. Je hoeft ze dus niet af te printen. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Goed om te weten: moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je salaris? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit bedrag wordt aangepast als je deeltijds werkt. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent. Klanten van de vzw Sociale Dienst worden in alle vertrouwen verder geholpen.

  Wil je meer weten over de verschillende rubrieken op je loonbrief?

  Open onderstaande voorbeelden van loonbrieven in Adobe en rol met je muis over de rubrieken. Zo verschijnt er extra toelichting:

  Moet je terugbetalen als je teveel salaris hebt ontvangen?

  Ja, de Vlaamse overheid kan (een deel van) je salaris terugvorderen als je te veel hebt ontvangen.

  Hoe betaal je terug? 
  Bedragen kleiner dan 10% van je salaris worden automatisch op het salaris ingehouden. Gaat het om een hoger bedrag, dan neemt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) hiervoor contact met je op.

  Gespreid of uitgesteld terugbetalen in geval van hogere bedragen?
  Het DCPA stelt je een afbetalingsplan voor. Je kunt mits een gemotiveerd voorstel een gespreide terugbetaling vragen of in 1 keer het verschuldigd bedrag terugbetalen. Je hebt tot 2 weken de tijd om schriftelijk of via mail een tegenvoorstel van afbetalingsplan naar het DCPA te sturen.

  Heb je het uitzonderlijk moeilijk?
  Dan kun je financiële hulp aanvragen bij de vzw Sociale Dienst. Lees meer op de webpagina ‘Hulp bij persoonlijke problemen’.

  Opbouw salaris

  Je wordt verloond in een bepaalde salarisschaal naargelang je niveau, graad, rang en je ervaring of anciënniteit.

  Niveau

  Alle functies worden ingedeeld in 4 niveaus op basis van het vereiste diploma:

  • niveau A: minstens een universitair of masterdiploma
  • niveau B: minstens een graduaatsdiploma of bachelordiploma
  • niveau C: minstens een diploma secundair onderwijs
  • niveau D: geen diploma vereist

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de administratieve niveaus van de Vlaamse overheid.

  Graad en rang

  Per niveau worden gelijkaardige functies gegroepeerd per graad en rang:

  • niveau A: graad adjunct van de directeur (rang A1), graad ingenieur (rang A1), …
  • niveau B: graad deskundige (rang B1), graad programmeur (rang B1), …
  • niveau C: graad medewerker (rang C1), graad technicus (rang C1), …
  • niveau D: graad assistent (rang D1), graad technisch assistent (rang D1), ….

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de graden (en salarisschalen) van de Vlaamse overheid.

  Salarisschaal

  Aan elke graad worden een aantal salarisschalen toegewezen. Aan elke salarisschaal worden bedragen gekoppeld – ook wel ‘jaarbasis’ genoemd. Dit vormt de basis voor je salarisberekening:

  • graad adjunct van de directeur: salarisschaal A111, A112, …
  • graad deskundige: salarisschaal B111, B112, …
  • graad medewerker: salarisschaal C111, C112, …
  • graad assistent: salarisschaal D111, D112, …

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de (graden en) salarisschalen van de Vlaamse overheid.

  Ervaring of anciënniteit

  Je ervaring of anciënniteit leidt na verloop van tijd tot een verhoging binnen je huidige salarisschaal of laat je zelfs toe tot een hogere salarisschaal. Je salaris zal dus automatisch groeien doorheen de tijd. Deze groei gebeurt door de opbouw van je:

  • geldelijke anciënniteit: zowel als statutair en als contractueel
  • schaalanciënniteit: enkel als statutair - ook wel ‘functionele loopbaan’ genoemd

  Lees meer op de webpagina 'impact van ervaring en anciënniteit op salaris'.

  Waar vind je je eigen salarisgegevens terug (niveau, graad, rang, salarisschaal, anciënniteit)?

  Je vindt alle informatie terug in Vlimpers:

  • Niveau, rang en graad
   • Selecteer bij ‘functiegegevens’ > ‘functiegegevens bekijken’.
   • Bijvoorbeeld: niveau C, rang C1, graad medewerker
  • Salarisschaal, geldelijke anciënniteit en schaalanciënniteit
   • Selecteer bij ‘functiegegevens’ > ‘VO Anc., Jaarb., Func. Lpbn’.
   • Bijvoorbeeld: salarisschaal C111 met bijbehorend jaarbasis (salarisbedrag), geldelijke anciënniteit van 2 jaar en 6 maanden, schaalanciënniteit van 1 jaar

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Berekening nettosalaris

  De berekening van je nettosalaris start vanuit de jaarbasis (salarisbedrag) van je salarisschaal. Op deze jaarbasis worden enkele technische berekeningen uitgevoerd, rekening houdend met: de huidige index, haard en standplaatstoelage, andere toelagen en vergoedingen, sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (zie onder).

  Goed om te weten: maak zelf een salarissimulatie (schatting) op basis van je persoonlijke situatie:

  Hoe wordt je netto maandsalaris berekend (technische berekening)?

  1. Bepalen van je bruto belastbaar salaris

  Je bruto salaris is het geïndexeerde bruto maandloon eventueel verhoogd met de geïndexeerde haard-, of standplaatstoelage en andere toelagen waarop je recht hebt. Dit bedrag is gebaseerd op de salarisschalen van de Vlaamse overheid (zie regelgeving onder).  

  Voorbeeld berekening brutomaandwedde 
  Een ambtenaar heeft een jaarwedde van 21.270 euro. Zijn brutomaandwedde voor de maand juli 2020 wordt als volgt berekend: (21.270 x 1,7410)/12 = 3.085,92 euro

  Opgelet: de bedragen op de salarisschalen van de Vlaamse overheid zijn jaarbedragen en houden geen rekening met de huidige index.  

  2. Bepalen van je bruto belastbaar salaris

  Je bruto belastbaar salaris is je bruto salaris waarop wettelijk bepaalde inhoudingen voor de sociale zekerheid in vermindering wordt gebracht

  • Ben je statutair? Dan gaat het om FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen) en ziekteverzekering aan respectievelijk 7,5% en 3,55%.
  • Ben je contractueel? Dan gaat het om RSZ-bijdrage van 13,07%. 

  De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat. Dit wordt ook verrekend in je personenbelasting. 

  Goed om weten:

  • Wijzigt de werksituatie van je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (werkloos of opnieuw aan het werk), dan meld je dit best zo snel mogelijk met het ingevulde formulier 'verklaring gezinslasten' via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je vraag/melding). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke. Dit heeft namelijk invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing van je salaris
  • Als werknemer kun je via een verklaring aan je werkgever vragen om meer bedrijfsvoorheffing dan het wettelijk bepaalde in te houden. Dit heet ‘fiscaal voluntariaat’. Je vraagt dit aan via het Vlimpers-contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  3. Toevoegen van bepaalde vergoedingen

  Het uiteindelijke bedrag wordt eventueel verhoogd met bepaalde vergoedingen (bijvoorbeeld: fietsvergoeding, vergoeding moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, …) en is je netto te betalen maandsalaris.

  Opgelet: als je deeltijds werkt, wordt het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage. Ook andere onbezoldigde afwezigheden zoals onbetaald verlof worden in mindering gebracht.

  Voordeel van alle aard

  Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever toekent aan een personeelslid (bijvoorbeeld gsm, internet, pc, ...). Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. Als je dit voordeel ontvangt, zal je dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Dit wil zeggen dat je belastbaar salaris maandelijks verhoogd wordt met de waarde van het voordeel van alle aard. Op het verhoogde salaris betaal je dan bedrijfsvoorheffing.

  Lees meer op de webpagina 'fiscale fiche en belastingen' over het invullen van voordelen van alle aard op je belastingaangifte.

  Welke voordelen alle aard bestaan er en wat is de waarde ervan?
  • GSM (die voor privégesprekken gebruikt mag worden – dus niet bij ‘split billing’): 12 euro per maand. Dit is de optelsom van het abonnement - 4 euro -, het toestel - 3 euro en het mobiel internet - 5 euro
  • internet, computer en tablet: lees meer op de webpagina 'internet en computer'
  • dienstwagen voor persoonlijk gebruik: lees meer op de webpagina 'persoonlijk gebruik van een dienstwagen'
  • andere fiscale voordelen waarvan de waarde niet forfaitair is geraamd: hiervan wordt de waarde zo correct mogelijk geschat tegen haar reële waarde

  Index

  Je salaris en sommige vergoedingen en toelagen zijn gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen in België consumeren. Om de actuele waarde te kennen, moet je het bedrag daarom vermenigvuldigen met de liquidatiecoëfficiënt (indexcijfer): 1,7410.

  Hoe wordt de index vastgelegd?

  Elke maand wordt de waarde van een vaste korf van goederen en diensten bepaald. Deze waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer – ook wel de gezondheidsindex genoemd. De indexcijfers tonen dus de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

  Bereikt of overstijgt het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex, vermenigvuldigd met 0,98 (afgevlakte index) een bepaalde waarde (spilindex), dan worden de lonen en sociale uitkeringen automatisch verhoogd. Dit is de automatische indexering.

  De spilindexcijfers werken dus als aanpassingsdrempels. Op voorhand wordt een spilindex vastgelegd. Bij het bereiken of overschrijden van de spilindex worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. In dit geval moeten de salarissen, vergoedingen en toelagen die voor indexatie in aanmerking komen verhoogd worden met een verhogingscoëfficiënt (indexcijfer) (zie tabel onder). Dit gebeurt altijd de 2e maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

  Wat is de evolutie van het indexcijfer?

  spilindex

  ingangsdatum indexering lonen

  verhogingscoëfficiënt (indexcijfer)

  138,01 (= basis 1981)

  01.01.1990

  x 1

  140,77

  01.02.1990

  x 1,02

  143,59

  01.10.1990

  x 1,0404

   

   

   

  108,26 (= basis 1988) 

  01.03.1991

  x 1,0612

  110,43

  01.12.1991

  x 1,0824

  112,64

  01.10.1992

  x 1,1041

  114,89

  01.07.1993

  x 1,1262

  117,19

  01.11.1994

  x 1,1487

  119,53

  01.05.1996

  x 1,1717

  121,92

  01.10.1997

  x 1,1951

   

  103,14 (= basis 1996)

  01.06.1999

  x 1,2190

  105,20

  01.09.2000

  x 1,2434

  107,30

  01.07.2001

  x 1,2682

  109,45

  01.03.2002

  x 1,2936

  111,64

  01.07.2003

  x 1,3195

  113,87

  01.11.2004

  x 1,3459

  116,15

  01.09.2005

  x 1,3728

   

  104,14 (= basis 2004)

  01.11.2006

  x 1,4002

  106,22

  01.02.2008

  x 1,4282

  108,34

  01.06.2008

  x 1,4568

  110,51

  01.10.2008

  x 1,4859

  112,72

  01.10.2010

  x 1,5157

  114,97

  01.06.2011

  x 1,5460

  117,27

  01.03.2012 

  x 1,5769 

  119,62

  01.01.2013

  x 1,6084

   

   

   

  101,02 (= basis 2013) of 122,01 (= basis 2004)

  indexsprong (01.09.2015)

  x 1,6084

  101,02 (= basis 2013) of 122,01 (= basis 2004)

  01.07.2016

  x 1,6406

  103,04 (= basis 2013) of 124,45 (= basis 2004)

  01.07.2017

  x 1,6734

  105,10 (basis: 2013)

  01.10.2018

  1,7069

  107,20 (basis: 2013)

  01.04.2020

  1,7410

  Hoe rekeningnummer wijzigen?

  Rekeningnummer wijzigen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Wijzig je rekeningnummer voor de 15e van de maand als je je eerstvolgend salaris op dit nieuwe rekeningnummer wil laten storten.
  • Sluit je oude rekeningnummer niet onmiddellijk af om problemen te vermijden.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).