chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Impact van ervaring of anciënniteit op salaris

  Hoe bouw je anciënniteit op binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Kun je ervaring uit de privésector of als zelfstandige laten meetellen? Op deze webpagina vind je een overzicht van de regeling rond anciënniteit en de impact ervan op je salaris en andere elementen.

  Geldelijke anciënniteit

  Je bouwt als statutair of contractueel jaarlijks geldelijke anciënniteit op gedurende je loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dit is het aantal jaren dat je hebt gewerkt vanaf de eerste werkdag. Dit is dus je beroepservaring.

  Opgelet:

  • Heb je beroepservaring elders in de openbare sector opgebouwd? Dan telt dit wellicht mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit. Je moet dit zelf aanvragen bij je indiensttreding (zie onder voor lijst instellingen die vallen onder het begrip ‘openbare sector’).
  • Heb je beroepservaring bij werkgevers in de privésector of als zelfstandige opgebouwd? Dan telt dit enkel mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit als het gaat over relevante beroepservaring voor de uitoefening van je functie. Deze periodes kunnen enkel erkend worden als je leidinggevende deze functie(s) als functierelevant beschouwt en als de datum van indiensttreding na 1 juli 2008 ligt. Je moet dit zelf aanvragen bij je indiensttreding of bij het opnemen van een nieuwe functie.
  Welke instellingen gelden als ‘openbare sector’ en tellen mee voor je geldelijke anciënniteit?

  Het begrip ‘openbare sector’ is voor de geldelijke anciënniteit ruimer dan voor de administratieve anciënniteit en omvat:

  1. instellingen die op basis van de regelgeving uitdrukkelijk behoren tot de openbare sector

  • bijvoorbeeld instellingen van de staat, gemeenschappen, gemeenschaps- en vrij gesubsidieerd onderwijs, …

  2. instellingen waarin de overheid een overwegend aandeel heeft in de oprichting en/of dagelijkse leiding

  Lees meer in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), deel VII, art. 2 e.m. art. VII 2 sexies - de aanrekening van diensten en ervaring voor de geldelijke anciënniteit.

  Kun je je geldelijke anciënniteit laten herzien als je al werkt bij de Vlaamse overheid?

  Herziening van de geldelijke anciënniteit is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk naar aanleiding van:

  • een verandering van departement of agentschap via horizontale mobiliteit.
  • een verandering van hoedanigheid of functie binnen je departement of agentschap.
  • een bevordering.
  • een aanpassing van je arbeidsovereenkomst als contractueel zonder dat er een verandering van functie is, maar wel op voorwaarde dat dit gebeurde via een objectieve selectie.

  Je moet dit zelf aanvragen.

  Impact geldelijke anciënniteit op salaris

  Geldelijke anciënniteit speelt vooral een rol bij je salarisberekening. Het aantal jaren geldelijke anciënniteit bepaalt het salarisbedrag binnen je salarisschaal. Dit salarisbedrag stijgt naarmate je geldelijke anciënniteit toeneemt.

  Lees meer:

  Administratieve anciënniteit

  Je bouwt als statutair jaarlijks verschillende soorten administratieve anciënniteit op gedurende je loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid:

  • Dienstanciënniteit: het aantal jaren dienst dat je als statutair of contractueel opbouwt (bijvoorbeeld: 10 dienstjaren binnen de diensten van de Vlaamse overheid).
  • Graadanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt in een bepaalde graad (bijvoorbeeld: 10 jaar in de graad van medewerker).
  • Niveauanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt in een bepaald niveau (bijvoorbeeld: 10 jaar in niveau C).
  • Schaalanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt binnen een bepaalde salarisschaal (bijvoorbeeld: 2 jaar in salarisschaal C111). Bij de overgang naar een nieuwe of hogere salarisschaal (bijvoorbeeld salarisschaal C112) start de schaalanciënniteit terug van nul (met uitzondering van horizontale mobiliteit), in tegenstelling tot de geldelijke anciënniteit die gewoon doorloopt. 

  Opgelet: heb je beroepservaring elders in de openbare sector opgebouwd?

  • Dan telt dit wellicht mee voor de berekening van je graad-, niveau- en dienstanciënniteit. Je moet dit zelf aanvragen bij je indiensttreding (zie onder voor lijst instellingen die vallen onder het begrip ‘openbare sector’).
  • Dan telt dit enkel mee voor de berekening van je schaalanciënniteit als dit wordt beslist door de minister van Bestuurszaken (zie onder). Je moet dit zelf aanvragen bij je indiensttreding.

  Impact administratieve anciënniteit op …

  De verschillende soorten administratieve anciënniteit voor statutairen hebben niet altijd impact op je salaris, maar ook op andere elementen:

  • Dienstanciënniteit: speelt vooral een rol bij de toekenning van een ereteken.
  • Graadanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde).
  • Niveauanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde).
  • Schaalanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde) en bij de bepaling van je salarisberekening op basis van je functionele loopbaan (zie onder).
  Wat is je functionele loopbaan en welke impact heeft dit op je salaris?

  Een functionele loopbaan is de opbouw binnen je statutaire loopbaan op basis van je schaalanciënniteit:

  • Je groeit na een bepaald aantal jaren in een bepaalde salarisschaal automatisch door naar een nieuwe of hogere salarisschaal (bijvoorbeeld: van C111 naar C112).
  • Dit heeft invloed op je salarisberekening want hierdoor stijgt je salarisbedrag.
  • Je groeit door tot wanneer het maximum in de salarisschaal bereikt is.
  • De functionele loopbaan loopt niet gelijk voor elke graad.

  Bijvoorbeeld: de functionele loopbaan voor een medewerker:

  • C 111 naar C 112: na 8 jaar schaalanciënniteit
  • C 112 naar C 113: na 10 jaar schaalanciënniteit
  • C 113 naar C 114: na 9 jaar schaalanciënniteit

  Lees meer:

  Heb je als contractueel ook een functionele loopbaan?

  Nee, het principe van functionele loopbaan geldt niet als je contractueel bent. Als contractueel wordt je betaald volgens de basissalarisschaal van een statutair personeelslid in dezelfde functie. Je salaris evolueert enkel binnen die basissalarisschaal. 

  Lees meer op de webpagina over de berekening en uitbetaling van je salaris.

  Hoe beroepservaring valoriseren?

  Beroepservaring valoriseren: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Bespreek met je (toekomstige) leidinggevende

   Je bespreekt met je (toekomstige) leidinggevende welke beroepservaring je zou willen laten valoriseren. Je doet dit bijvoorbeeld na je selectiegesprek. Zo krijg je al een idee over de mogelijkheden.

  • 2

   Vraag de nodige attesten op bij je vorige werkgever(s)

   Je vraagt een tewerkstellingsattest op bij je vorige werkgever(s) voor elke periode beroepservaring die je wilt laten valoriseren.

   Dit tewerkstellingsattest moet minstens volgende gegevens bevatten:

   • begin- en einddatum van de tewerkstellingsperiode
   • het werkregime
   • het tewerkstellingsstatuut (bijvoorbeeld statutair of contractueel)
   • graad (bij tewerkstelling bij de openbare sector)
   • de exacte data van eventuele onderbrekingsperiodes en periodes van ziekte waarvoor geen gewaarborgd loon werd uitbetaald
   • de reden van vertrek (vrijwillig of niet)

   Opgelet: vraag je de valorisatie van je beroepservaring bij de openbare sector aan?

  • 3

   Bezorg de attesten aan het DCPA

   Je bezorgt de attesten, zoals beschreven in stap 2, zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag.

   Heb je (nog) geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je (toekomstige) HR-verantwoordelijke.

  • 4

   Controle door het DCPA

   Het DCPA controleert of de gevraagde beroepservaring in aanmerking komt voor valorisatie van je geldelijke of administratieve anciënniteit en vraagt toestemming aan je (toekomstige) lijnmanager. Je departement of agentschap brengt je op de hoogte van de beslissing.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?  

  Suggesties? 

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).