chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

  Werk je voltijds binnen de diensten van de Vlaamse overheid en lukt dat niet langer? Dan kun je een beroep doen op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70 of 80% te werken. Dit aanbod kadert in het re-integratiebeleid van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent statutair binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Ook tijdens je proeftijd kom je dus in aanmerking voor dit verlofstelsel.
  • Je beschikt over een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte (zie onder).
  • De arbeidsarts oordeelt dat het deeltijds werken bijdraagt tot of noodzakelijk is voor het aanvatten, hervatten of het behoud van je statutaire tewerkstelling.
  Wat geldt als een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte?

  Je handicap of chronische ziekte moet expliciet erkend zijn door 1 van onderstaande instanties:

  Ook volgende situaties worden beschouwd als een externe erkenning:

  • Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (op basis van de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap).
  • Gewezen leerlingen van het buitengewoon onderwijs die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs.
  • Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt.
  • Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van de ZIV-regelgeving (ziekte en invaliditeitsverzekering).

  Duur

  Deze afwezigheid kan zowel voor een bepaalde tijd als definitief worden toegekend. Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70 of 80%. De arbeidsarts legt zowel de duur als het werkregime vast.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: deze afwezigheid heeft geen aanvraagtermijn. Houd er wel rekening mee dat verschillende betrokkenen en diensten intensief samenwerken om je aanvraag te verwerken. Dit beïnvloedt de doorlooptijd van je aanvraag.
  • Aanvangsdatum: deze afwezigheid mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden en je de aanvraagprocedure hebt doorlopen.
  • Wijzigen en verlengen: alle praktische afspraken (bijvoorbeeld duur, werkregime, …) worden vastgelegd in een integratieprotocol. Dit kan op elk moment worden herzien na een evaluatiemoment. Je kunt zelf een evaluatiemoment vragen om de afwezigheid te wijzigen. Ook de arbeidsarts kan dit beslissen na een periodiek evaluatiemoment.
  • Wijzigen werkrooster: je kunt je werkrooster in onderling overleg met je leidinggevende wijzigen, maar je moet rekening houden met de opgelegde grenzen van de arbeidsarts.
  • Opzeggen en stopzetting: de afwezigheid eindigt als: 
   • de einddatum van de afwezigheid, zoals vooropgesteld door de arbeidsarts, verstreken is
   • de einddatum van je externe erkenning als persoon met een handicap verstreken is (als je erkenning beperkt geldig blijft)
   • dit wordt afgesproken na een periodiek of aangevraagd evaluatiemoment

  Opgelet: De evaluatie moet voor de voorziene einddatum doorgaan. Als dit niet het geval is, kan de afwezigheid niet worden verdergezet totdat de arbeidsarts opnieuw een beslissing neemt.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: de afwezigheid telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
  • Gevolgen voor pensioen: dit verlof heeft geen impact op de pensioendatum en pensioenbedrag. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst (externe link) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag.
  • Financiële gevolgen:
   • Je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Voor de tijd die je niet werkt, krijg je automatisch een salarisbonus die 30% bedraagt van het salaris dat je anders zou gekregen hebben. Bijvoorbeeld: werk je aan 50% wegens handicap of chronische ziekte, dan ontvang je 65% van je salaris. Werk je 80%, dan ontvang je 86% van je salaris.
    Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator
   • Dit verlof heeft ook invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
  • Gevolgen voor ziektecontingent: deze afwezigheid heeft geen invloed op het aantal dagen uit je ziektecontingent.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet

  • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
  • 1

   Verwittig je HR-verantwoordelijke en leidinggevende

   Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om minder te werken, je vraag naar aangepaste werkomstandigheden.

   Je HR-verantwoordelijke zoekt vervolgens samen met jou naar een oplossing. Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte is 1 van de mogelijkheden. Maar je HR-verantwoordelijke kan samen met jou ook andere oplossingen bekijken.

  • 2

   Vraag je externe erkenning aan

   (als je hierover nog niet beschikt)

   Is deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte de beste oplossing voor jou? Dan vraag je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte aan via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

   Hulp nodig? Vraag advies op basis van je persoonlijke situatie aan je arts of specialist.

   Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be).

  • 3

   Maak een afspraak met de arbeidsarts

   Zodra je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte hebt, maak je een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie.

   Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst met het oog op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte of een wijziging van een bestaand verlof zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

  • 4

   Ga op consultatie bij de arbeidsarts

   Je bezorgt de arbeidsarts tijdens de consultatie alle recente verslagen van je behandelende arts.

  • 5

   Verwittig de dienst Diversiteitsbeleid

   Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts? Bezorg dan het document dat je ontving van de arbeidsarts aan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be).

   De dienst Diversiteitsbeleid controleert je voorwaarden en maakt vervolgens een integratieprotocol op of past dit aan. Nadien verwittigt de dienst Diversiteitsbeleid het DCPA die de afwezigheid invoert in Vlimpers. Jij en je leidinggevende ontvangen een goedkeuringsmail om de afwezigheid te laten starten.

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Verwittig je HR-verantwoordelijke en leidinggevende

   Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om je lopende afwezigheid te wijzigen of op te zeggen.

   Je HR-verantwoordelijke zoekt vervolgens samen met jou naar een oplossing.

  • 2

   Maak een afspraak met de arbeidsarts

   Je maakt een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.

   Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst met het oog op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte te wijzigen of op te zeggen zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

  • 3

   Ga op consultatie bij de arbeidsarts

   Je bezorgt de arbeidsarts tijdens de consultatie alle recente verslagen van je behandelende arts.

  • 4

   Verwittig de dienst Diversiteitsbeleid

   Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts? Bezorg dan het document dat je ontving van de arbeidsarts aan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be).

   De dienst Diversiteitsbeleid controleert je voorwaarden en past vervolgens je integratieprotocol aan. Nadien verwittigt de dienst Diversiteitsbeleid het DCPA die de wijzigingen of opzegging registreert in Vlimpers.

  Hoe overstappen naar ander verlofstelsel?

  Overstappen van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte naar een ander verlofstelsel: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   Verwittig je HR-verantwoordelijke en leidinggevende

   Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om een ander verlofstelsel op te nemen.

  • 2

   Contacteer het DCPA

   Je vraagt de stopzetting van je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.

  • 3

   Vraag een ander verlof aan

   Na bevestiging van het DCPA kun je een ander verlof aanvragen.

   Opgelet: indien je 1 van onderstaande verlofstelsels wenst te nemen, wordt je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap opgeschort en zal je deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte automatisch hernomen worden na afloop van deze verloven (als alle formaliteiten zoals externe erkenning, advies arbeidsarts nog in orde waren).

   • voltijds federaal zorgverlof
   • voltijds zorgkrediet
   • moederschapsrust
   • opvangverlof
  Kun je overstappen van het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte naar het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte?

  Als je al gebruik maakt van het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte en merkt dat een voltijdse re-integratie niet aan de orde is, zorg er dan voor dat je tijdig met de aanvraag begint om in te stappen op het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

  Vermijd zo dat je terechtkomt in een periode waarin je van geen van beide stelsels gebruik kan maken. Zeker als je nog geen externe erkenning hebt, begin je hier best tijdig mee, terwijl je nog in het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte zit.

  Kun je het systeem deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte combineren met het systeem deeltijdse prestaties wegens ziekte?

  Ja. Dit kan gecumuleerd worden.

  Stel dat je binnen het systeem van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte een werkregime van 80% hebt, dan zal je binnen deze 80% prestaties wegens ziekte kunnen aanvragen, maar voor de overige 20% heb je deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Je kunt beide systemen met elkaar combineren wanneer je na een periode van voltijdse ziekte weer wil re-integreren naar het tewerkstellingsregime dat je uitvoert binnen het systeem van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte.

  Opgelet: Je kunt de combinatie niet gebruiken om voltijds afwezig te zijn van het werk.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).