chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Palliatief verlof

  Wil je even minder werken om voor een ongeneeslijk zieke te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid palliatief verlof nemen. Dit verlof is, naast medisch bijstandsverlof en ouderschapsverlof, 1 van de 3 federale zorgverloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die je het recht geven om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je neemt de zorg op van een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. De graad van verwantschap is niet van belang. De verzorging kan bestaan uit elke vorm van hulp -medische, sociale, administratieve of psychologische.

  Duur

  De duur van het palliatief verlof bedraagt steeds 1 maand per patiënt, aansluitend 2 keer verlengbaar met 1 maand. Je kunt kiezen tussen volgende werkregimes:

  • voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties
  • halftijdse onderbreking van je arbeidsprestaties
  • onderbreking van je arbeidsprestaties met 1/5e

  Opgelet: Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

  In welke situatie ben je als contractueel beperkt in de keuze van het werkregime?

  Ben je contractueel? Dan moet je tewerkgesteld zijn met:

  • een voltijdse arbeidsovereenkomst opdat je een vermindering van je arbeidsprestaties met 1/5e zou kunnen opnemen.
  • een arbeidsovereenkomst waarvan de arbeidsduur minstens gelijk is aan 3/4e van een voltijdse arbeidsovereenkomst opdat je een vermindering van je arbeidsprestaties met de helft zou kunnen opnemen.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
  • Wijzigen en verlengen: een wijziging van de opnamevorm (voltijds of halftijds) is mogelijk.
  • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest deze uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator

  Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan. Je lijnmanager moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

  Wat zijn de specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven?

  Tijdens een federaal zorgverlof mag je geen andere beroepsactiviteit uitvoeren, tenzij deze valt onder 1 van onderstaande uitzonderingen:

  • politiek mandaat
  • nevenactiviteit als loontrekkende die je al uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan je palliatief verlof
  • in geval van een voltijdse onderbreking gedurende maximaal 12 maanden voor de uitoefening van een zelfstandige functie

  in geval van overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal 12 (al dan niet opeenvolgende) kalendermaanden. Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) al werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

  Oefen je toch een beroepsactiviteit uit die niet valt onder 1 van de bovenstaande uitzonderingen, dan verlies je je uitkering, als de RVA dit vaststelt bij het kruisen van gegevens uit de verschillende databanken. De al uitbetaalde uitkeringen worden dan integraal teruggevorderd. Bovendien wordt je volledige afwezigheid tot je het werk hervat, of een ander verlof opneemt, met non-activiteit gelijkgesteld.

  Lees meer op de webpagina van de RVA over cumulatie

  Hoe aanvragen?

  Palliatief verlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Palliatief verlof wijzigen en/of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).