chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziekte

  Ben je ziek? Lees hier wat erbij komt kijken en wat je moet doen. Want een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Ziektemelding en ziekteattest

  Je moet elke afwezigheid wegens ziekte melden, ook als deze slechts 1 dag duurt. Je gebruikt hiervoor het ziekteattest van de Vlaamse overheid. Als je je afwezigheid wegens ziekte niet (tijdig) meldt en/of je stuurt je attest niet (tijdig) op, dan sta je op non-actief en ontvang je geen salaris. Behalve bij overmacht. Lees verder op deze webpagina hoe je ziekte kunt melden en waar je het ziekteattest kunt vinden.

  Opgelet, een consultatie bij je arts is niet altijd verplicht:

  • 1 dag ziek: je bent niet verplicht om je arts te raadplegen maar je moet wel het ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je mag dit attest zelf invullen.
  • Meerdere dagen ziek: je bent verplicht om je arts te raadplegen en het ziekteattest van de Vlaamse overheid voor meerdere dagen door je arts te laten invullen. Je stuurt het ziekteattest op.

  Ziek naar huis

  Als je in de loop van de dag wegens ziekte het werk verlaat, wordt die dag niet als een ziektedag aangerekend. Je moet dus geen ziekteattest opsturen. Blijf je de volgende dag afwezig wegens ziekte? Dan moet je wel een ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je ziekteverlof gaat dan in vanaf de eerste volledige dag afwezigheid.

  Ziek voor of tijdens je verlof

  • Ziekte voor je gepland verlof: als je ziek wordt voor de aanvang van je jaarlijkse vakantie, dan kun je je verlof eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof. 
  • Ziekte tijdens je verlof: als je tijdens je jaarlijkse vakantie ziek wordt, dan kun je je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt volgens de regeling zoals opgenomen in je arbeidsreglement en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent.
  • Hospitalisatie tijdens je verlof: als je gehospitaliseerd wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, wordt je verlof omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Lees meer op de webpagina 'Jaarlijkse vakantie en feestdagen'.

  Ziekteduur en opruststelling

  Statutaire personeelsleden

  Je hebt gedurende je loopbaan een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof. Dit is je ‘ziektecontingent’. Al je ziektedagen worden hiervan in mindering gebracht. Je kunt deze teller raadplegen in Vlimpers via ‘Overzicht tellers’.

  Op je 63e begint er, parallel met het contingent van 666 werkdagen, een nieuw ziektecontingent van 365 kalenderdagen te lopen.

  Welke ziektedagen worden niet aangerekend op je ziektecontingent?
  • De dagen ziekte voor 1 januari 1994. Dit geldt ook voor wie van de federale overheid werd overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming.
  • De dagen arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval, een ongeval van gemeen recht veroorzaakt door de schuld van derden, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte.. Lees meer op de webpagina 'ongevallen'.
  • De dagen ziekte als contractueel personeelslid.
  Wat als je ziektecontingent van 666 werkdagen is uitgeput?

  Je lijnmanager kan het medisch controleorgaan (Medex) contacteren. Dit gebeurt niet automatisch. Als er zicht is op re-integratie kan je lijnmanager namelijk beslissen om dit niet te doen. Contact met je leidinggevende is dan ook belangrijk om een mogelijk perspectief op re-integratie te bespreken. Lees meer op dewebpagina over re-integratie.

  Wanneer je lijnmanager het medisch controleorgaan (Medex) toch contacteert, bekijken zij je situatie en kunnen ze je definitief arbeidsongeschikt verklaren. Als dit gebeurt, kom je in ‘medisch pensioen’, of ‘pensioen om medische reden', terecht. Je kunt tegen deze beslissing tot definitieve ongeschiktheidsverklaring beroep aantekenen. Zolang de beroepsprocedure loopt, wordt je salaris doorbetaald. Bij afloop van de procedure neemt het medisch controleorgaan een definitieve beslissing over eventuele pensionering met mogelijks een terugvordering van je salaris dat werd betaald tijdens de beroepsprocedure. Lees meer op de webpagina van het medisch controleorgaan (MEDEX). 

  Een onderzoek door het medisch controleorgaan (Medex) in het kader van een definitieve ongeschiktheidverklaring kun je niet weigeren of belemmeren. Doe je dit toch, dan wordt je afwezigheid wegens ziekte, nadat je werd gehoord door de lijnmanager, met non-activiteit gelijkgesteld. Door deze beslissing heb je niet langer recht op salaris, bouw je geen anciënniteit op en wordt je pensioen negatief beïnvloed.

  Wat als je ziektecontingent van 365 kalenderdagen uitgeput is? Volgt opruststelling?

  Als je na je 63e verjaardag 365 kalenderdagen wegens ziekte, of ongeval, afwezig bent geweest, word je ook op rust gesteld. Dit gebeurt dan op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je dit tweede contingent hebt overschreden. Die pensionering gebeurt automatisch.

  Als er overgegaan wordt tot medisch pensioen, word je gecontacteerd door het DCPA. Lees meer op de webpagina over pensioen.

  Contractuele personeelsleden

  Als contractueel personeelslid heb je geen aandeel van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte maar val je onder het arbeidsrecht en de geldende sociale zekerheidsregeling. Lees verder op deze webpagina welke de financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

  Medische controle

  Als je afwezig bent wegens ziekte kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle (ziektecontrole) uit te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je in beroep gaan? Lees meer op de webpagina medische controle.

  (Vervroegde) werkhervatting

  Na je ziekte kun je opnieuw aan de slag. Spreek dit goed af met je leidinggevende en maak eventueel bijkomende afspraken over je heropstart. Enkele aandachtspunten:

  • Was je meer dan 1 maand afwezig? Dan moet je jouw fietsvergoeding opnieuw aanvragen.
  • Oefen je een risicofunctie uit? Dan moet je bij een afwezigheid van 28 kalenderdagen of meer verplicht een arbeidsgeneeskundig onderzoek bij werkhervatting ondergaan bij de arbeidsarts.
  • Wil je het werk vroeger hervatten dan de datum vermeld op je ziekteattest? Dan kan dit nadat je je leidinggevende hiervan verwittigd hebt. Je hoeft geen attest in te dienen waaruit blijkt dat je genezen bent. Word je volgend op je vervroegde werkhervatting terug ziek? Dan moet je een nieuw ziekteattest van de Vlaamse overheid indienen.
  • Wil je je terugkeer goed voorbereiden? Lees meer op de webpagina re-integratie over wat je kunt doen
  • Voel je dat het niet eenvoudig is om terug aan de slag te gaan na je (langdurige) ziekte? Dan zijn er enkele opties om je hierbij te helpen (zie onder).
  Wat kan je helpen om terug aan de slag te gaan na je (langdurige) ziekte?

  Je kunt bijvoorbeeld:

  Gevolgen van ziekte-opname

  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan heeft afwezigheid wegens ziekte geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
   • Ben je contractueel? Dan heb je tijdens je afwezigheid wegens ziekte eerst gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Daarna ontvang je een ziekte-uitkering (zie onder). Deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Andere gevolgen: je fietsvergoeding wordt automatisch stopgezet zodra je een volledige kalendermaand afwezig bent.
  Wat is het verschil tussen 'gewaarborgd loon' en 'ziekte-uitkering' (contractuele personeelsleden)?

  Gewaarborgd loon

  In geval van afwezigheid wegens ziekte of een ongeval heb je gedurende een eerste periode recht op gewaarborgd loon. De regels hierover verschillen naargelang je statuut (arbeider of bediende). In bepaalde gevallen (herval, periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte, ...) is er geen recht op gewaarborgd loon.

  Ziekte-uitkering

  Na de periode van gewaarborgd loon zal je een ziekte-uitkering ontvangen van je ziekenfonds. Tijdens de eerste 12 maanden bedraagt deze uitkering ongeveer 60% van je brutoloon. Nadien zal de uitkering variëren in functie van je gezinssituatie.

  Opgelet:

  • Je hebt niet onmiddellijk recht op een ziekte-uitkering. Vanaf je indiensttreding bouw je namelijk rechten op doordat er sociale zekerheidsbijdragen van je salaris afgehouden worden. Je hebt recht op een ziekte-uitkering na een wachttijd van 12 maanden, waarbinnen je 180 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen hebt gepresteerd.
  • In bepaalde gevallen kun je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van die wachttijd. Bijvoorbeeld wanneer je als statutair personeelslid ambtshalve onbetaald verlof neemt om binnen de diensten van de Vlaamse overheid een contractuele functie op te nemen. 

  Lees meer:

  Welke periode valt onder 'gewaarborgd loon'?

  Als je als contractueel personeelslid tussen 2 ziekteperiodes (ziekteattesten) het werk niet effectief hervat hebt, dan zullen de dagen tussen deze 2 periodes ook mee aangerekend worden voor de berekening van het gewaarborgd loon.

  Het Hof van Cassatie aanziet in dit geval de attesten als één en dezelfde ziekteperiode, ongeacht de medische reden(en) die aan de basis van beide ziektemeldingen ligt.

  Bijvoorbeeld:

  • ziekteattest vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober
  • weekend (6 en 7 oktober)
  • maandag 8 oktober: vrije dag door deeltijdse prestaties
  • ziekteattest vanaf dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 oktober

  Concreet:

  • vóór 1 oktober: 9 dagen gewaarborgd loon, op basis van de begin- en einddatum die op beide ziekteattesten stonden.
  • na 1 oktober: 12 dagen, op basis van geen effectieve werkhervatting tussen beide ziekteperiodes en beide attesten in het kader van het gewaarborgd loon worden beschouwd als één en dezelfde ziekte.

  Cumulatie

  Als je tijdens je ziekteverlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager of gemachtigde hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe ziekte melden?

  Ziekte melden of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Goed om weten: bewaar een aantal afgedrukte ziekteattesten van de Vlaamse overheid bij je thuis zodat je altijd een exemplaar ter beschikking hebt (zie onder).

  • 1

   Verwittig je departement of agentschap

   Je brengt je werkgever op de hoogte van je afwezigheid. Je departement of agentschap bepaalt de wijze en het tijdstip waarop je je afwezigheid wegens ziekte (en verlenging) moet melden. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

   Opgelet: verblijf je op een ander dan je officieel adres? Of ben je gehospitaliseerd? Dan geef je dit ook door aan je werkgever.

  • 2

   Bezorg ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan

   Je vindt het ziekteattest van de Vlaamse overheid in Vlimpers onder 'Gezondheid' > 'Ziekteattest' waar je het kunt afdrukken. Heb je geen eigen toestel of printer? Contacteer dan je HR-verantwoordelijke. Je laat het ziekteattest van de Vlaamse overheid invullen door je arts en bezorgt dit aan het medisch controleorgaan (Certimed). Dit kun je op 2 manieren:

   1) Per mail (bij voorkeur)

   Je scant het ziekteattest in of je neemt er een foto (kleiner dan 2 MB) van en je verstuurt dit naar vlaamseoverheid@certimed.be met als onderwerp: ’Ziektemelding van [voor- en achternaam] – [naam van de entiteit] – [personeelsnummer]’. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail en houdt deze best bij als bewijs.

   2) Per post

   Je verstuurt het attest onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd naar Certimed. Je vindt het adres op het ziekteattest. Je bewaart best een kopie van het ziekteattest.

   Opgelet:

   • Ben je 1 dag ziek en heb je geen arts geraadpleegd? Dan vul je het ziekteattest zelf in.
   • Ben je gehospitaliseerd? Dan noteer je dit op het ziekteattest.
  • 3

   Verwittig je ziekenfonds

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan breng je je ziekenfonds op de hoogte van je afwezigheid wegens ziekte of maak je een afspraak. De poststempel geldt daarbij als bewijs. Je moet dit tijdig doen.

   • Ben je arbeider? Dan doe je dit als je arbeidsongeschiktheid meer dan 14 kalenderdagen duurt.
   • Ben je bediende? Dan doe je dit als de arbeidsongeschiktheid meer dan 28 kalenderdagen duurt. 

   Opgelet: in geval van herval moet je binnen de 2 kalenderdagen je ziekenfonds verwittigen.

  • 4

   Bezorg de documenten van je ziekenfonds aan het DCPA

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan bezorg je de documenten van je ziekenfonds zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers contactformulier.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de documenten per post naar het DCPA.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Meldt een personeelslid zich ziek? Dan moet je als HR-verantwoordelijke de afwezigheid registreren in Vlimpers. Lees op de webpagina 'Vlimpershandleidingen' hoe je verlof wegens ziekte kunt invoeren.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).