chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziekte

  Maatregelen coronavirus

  Er gelden bijzondere richtlijnen rond ziekte, (vermoedelijke) besmetting en quarantaine(attesten). Lees meer op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Ben je ziek? Lees hier wat erbij komt kijken en wat je moet doen. Want een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Ziektemelding en ziekteattest

  Je moet elke afwezigheid wegens ziekte melden, ook als deze slechts 1 dag duurt. Je gebruikt hiervoor het ziekteattest van de Vlaamse overheid. Als je je afwezigheid wegens ziekte niet (tijdig) meldt en/of je stuurt je attest niet (tijdig) op, dan sta je op non-actief en ontvang je geen salaris. Behalve bij overmacht. Lees verder op deze webpagina hoe je ziekte kunt melden en waar je het ziekteattest kunt vinden.

  Opgelet, een consultatie bij je arts is niet altijd verplicht:

  • 1 dag ziek: je bent niet verplicht om je arts te raadplegen maar je moet wel het ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je mag dit attest zelf invullen.
  • Meerdere dagen ziek: je bent verplicht om je arts te raadplegen en het ziekteattest van de Vlaamse overheid voor meerdere dagen door je arts te laten invullen. Je stuurt het ziekteattest op.

  Ziek naar huis

  Als je in de loop van de dag wegens ziekte het werk verlaat, wordt die dag niet als een ziektedag aangerekend. Je moet dus geen ziekteattest opsturen. Blijf je de volgende dag afwezig wegens ziekte? Dan moet je wel een ziekteattest van de Vlaamse overheid opsturen. Je ziekteverlof gaat dan in vanaf de eerste volledige dag afwezigheid.

  Ziek voor of tijdens je verlof

  • Ziekte voor je gepland verlof: als je ziek wordt voor de aanvang van je jaarlijkse vakantie, dan kun je je verlof eenzijdig intrekken op voorwaarde dat je je afwezigheid wegens ziekte meldt voor de aanvang van je gepland verlof. 
  • Ziekte tijdens je verlof: als je tijdens je jaarlijkse vakantie ziek wordt, dan kun je je jaarlijkse vakantie naar ziekteverlof omzetten op voorwaarde dat je je ziekte meldt volgens de regeling zoals opgenomen in je arbeidsreglement en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent.
  • Hospitalisatie tijdens je verlof: als je gehospitaliseerd wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, wordt je verlof omgezet in ziekteverlof vanaf de dag van hospitalisatie op voorwaarde dat jje ziekte meldt volgens de regeling zoals opgenomen in je arbeidsreglement en als je een attest van je behandelende arts indient waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent.. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Ziekteduur en opruststelling

  • Ben je statutair? Dan heb je gedurende je loopbaan een ‘teller’ van 666 ziektedagen, ook wel ‘ziektecontingent’ genoemd. Al je ziektedagen worden hiervan verminderd. Op je 63e begint er naast die teller van 666 ziektedagen een 2de ziektecontintent van 365 kalenderdagen te lopen. Je kunt deze tellers raadplegen via Vlimpers > ‘Overzicht tellers’. Lees meer op de webpagina ‘Medisch pensioen’ over de tellers en opruststelling na uitputting van je ziektecontingent.
  • Ben je contractueel? Dan heb je geen teller van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte maar val je onder het arbeidsrecht en de geldende sociale zekerheidsregeling. Lees verder op deze webpagina welke de financiële gevolgen dit met zich meebrengt.

  Medische controle

  Als je afwezig bent wegens ziekte kan je departement of agentschap beslissen om een medische controle (ziektecontrole) uit te voeren. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je in beroep gaan? Lees meer op de webpagina medische controle.

  (Vervroegde) werkhervatting

  Een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen en maken het eenvoudiger om het werk weer te hervatten als je beter bent. Overweeg je om weer aan de slag te gaan? Lees op de webpagina ‘Ik kom terug na afwezigheid’ hoe je dit doet.

  Goed om weten: je kunt het werk ook vroeger hervatten dan de datum vermeld op je ziekteattest. Je hoeft geen attest in te dienen waaruit blijkt dat je genezen bent. Maar je verwittigt uiteraard wel je leidinggevende, die onmiddellijk het DCPA op de hoogte brengt. Ben je contractueel? Dan verwittig je ook je ziektefonds.

  Gevolgen van ziekte-opname

  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Ben je statutair? Dan heeft afwezigheid wegens ziekte geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
   • Ben je contractueel? Dan heb je tijdens je afwezigheid wegens ziekte eerst gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Daarna ontvang je een ziekte-uitkering (zie onder). Deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.
  Wat is het verschil tussen 'gewaarborgd loon' en 'ziekte-uitkering' (contractuele personeelsleden)?

  Gewaarborgd loon

  In geval van afwezigheid wegens ziekte of een ongeval heb je gedurende een eerste periode recht op gewaarborgd loon. De regels hierover verschillen naargelang je statuut (arbeider of bediende). In bepaalde gevallen (herval, periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte, ...) is er geen recht op gewaarborgd loon.

  Ziekte-uitkering

  Na de periode van gewaarborgd loon zal je een ziekte-uitkering ontvangen van je ziekenfonds. Tijdens de eerste 12 maanden bedraagt deze uitkering ongeveer 60% van je brutoloon. Nadien zal de uitkering variëren in functie van je gezinssituatie.

  Opgelet:

  • Je hebt niet onmiddellijk recht op een ziekte-uitkering. Vanaf je indiensttreding bouw je namelijk rechten op doordat er sociale zekerheidsbijdragen van je salaris afgehouden worden. Je hebt recht op een ziekte-uitkering na een wachttijd van 12 maanden, waarbinnen je 180 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen hebt gepresteerd.
  • In bepaalde gevallen kun je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van die wachttijd. Bijvoorbeeld wanneer je als statutair personeelslid ambtshalve onbetaald verlof neemt om binnen de diensten van de Vlaamse overheid een contractuele functie op te nemen. 

  Lees meer:

  Welke periode valt onder 'gewaarborgd loon'?

  Als je als contractueel personeelslid tussen 2 ziekteperiodes (ziekteattesten) het werk niet effectief hervat hebt, dan zullen de dagen tussen deze 2 periodes ook mee aangerekend worden voor de berekening van het gewaarborgd loon.

  Het Hof van Cassatie aanziet in dit geval de attesten als één en dezelfde ziekteperiode, ongeacht de medische reden(en) die aan de basis van beide ziektemeldingen ligt.

  Bijvoorbeeld:

  • ziekteattest vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober
  • weekend (6 en 7 oktober)
  • maandag 8 oktober: vrije dag door deeltijdse prestaties
  • ziekteattest vanaf dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 oktober

  Concreet:

  • vóór 1 oktober: 9 dagen gewaarborgd loon, op basis van de begin- en einddatum die op beide ziekteattesten stonden.
  • na 1 oktober: 12 dagen, op basis van geen effectieve werkhervatting tussen beide ziekteperiodes en beide attesten in het kader van het gewaarborgd loon worden beschouwd als één en dezelfde ziekte.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe ziekte melden?

  Ziekte melden of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Goed om weten: bewaar een aantal afgedrukte ziekteattesten van de Vlaamse overheid bij je thuis zodat je altijd een exemplaar ter beschikking hebt (zie onder).

  • 1

   Verwittig je departement of agentschap

   Je brengt je werkgever op de hoogte van je afwezigheid. Je departement of agentschap bepaalt de wijze en het tijdstip waarop dit moet doen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

   Opgelet:

   • Verblijf je op een ander dan je officieel adres? Of ben je gehospitaliseerd? Dan geef je dit ook door aan je werkgever.
   • Heb je afspraken of een dienstreis gepland? Annuleer deze en eventueel het aangekochte treinticket voor je dienstreis. Of vraag dit aan een collega.
  • 2

   Bezorg ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan

   Je vindt het ziekteattest van de Vlaamse overheid in Vlimpers onder 'Gezondheid' > 'Ziekteattest'. Je kunt het daar afdrukken. Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje: Hoe ziekteattest afdrukken? Je laat dit ziekteattest vervolgens invullen door je arts en bezorgt dit aan het medisch controleorgaan (Certimed). Dit kan op 2 manieren:

   1) Per e-mail (bij voorkeur)

   Je scant het ziekteattest in of neemt er een duidelijk en leesbare foto van (kleiner dan 2 MB) en je verstuurt dit als bijlage (niet als link) naar vlaamseoverheid@certimed.be met als onderwerp: ’Ziektemelding van [voor- en achternaam] – [naam van de entiteit] – [personeelsnummer]’. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail.

   Deze bevestigingsmail bevestigt enkel de ontvangst van jouw e-mail, en niet van het ziekteattest. Als je een e-mail stuurt zonder attest, krijg je die ook. Controleer dus vóór het versturen of je ziekteattest als bijlage (en niet als link) is toegevoegd en of dit goed leesbaar is. Houd de e-mail die je hebt verzonden bij als bewijs. Bewaar ook je papieren attest en eventueel een digitale kopie daarvan.

   2) Per post

   Je verstuurt het attest onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd naar Certimed. Je vindt het adres op het ziekteattest. Je bewaart best een kopie van het ziekteattest, want mocht het attest verloren gaan (bijvoorbeeld bij De Post), dan moet je een duplicaat opvragen.

   Opgelet:

   • Ben je 1 dag ziek en heb je geen arts geraadpleegd? Dan vul je het ziekteattest zelf in.
   • Ben je gehospitaliseerd? Dan noteer je dit op het ziekteattest.
  • 3

   Verwittig je ziekenfonds

   (indien contractueel)

   Ben je contractueel? Dan breng je je ziekenfonds op de hoogte van je afwezigheid wegens ziekte of maak je een afspraak. De poststempel geldt daarbij als bewijs. Je moet dit tijdig doen.

   • Ben je arbeider? Dan doe je dit als je arbeidsongeschiktheid meer dan 14 kalenderdagen duurt.
   • Ben je bediende? Dan doe je dit als de arbeidsongeschiktheid meer dan 28 kalenderdagen duurt. 

   Opgelet: in geval van herval moet je binnen de 2 kalenderdagen je ziekenfonds verwittigen.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Meldt een personeelslid zich ziek? Dan moet je als HR-verantwoordelijke de afwezigheid registreren in Vlimpers. Lees op de webpagina 'Vlimpershandleidingen' hoe je verlof wegens ziekte kunt invoeren.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).