chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Maatregelen coronavirus

  Het Vlaams Pensioenfonds en zijn externe partners stellen tijdens de coronacrisis alles in het werk om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De vermogensbeheerder blijft inspanningen leveren om, naast het minimale rendement, de gespaarde pensioenbedragen te laten opbrengen ondanks de belangrijke impact van de coronacrisis op de financiële markten. Contacteer 'Pension Architects' voor vragen over je persoonlijk aanvullend pensioendossier. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Contractuele personeelsleden binnen de Vlaamse overheid, of binnen sommige andere besturen, kunnen rekenen op het Vlaams Pensioenfonds voor hun aanvullend pensioen. Deze webpagina beschrijft het doel, de werking, het bestuur en de reglementering van het Vlaams Pensioenfonds.

  Doel

  Het Vlaams Pensioenfonds is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) en een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap onder de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP). Het fonds heeft als doel de aanvullende pensioenplannen die Vlaamse regionale of lokale besturen aan hun contractuele personeelsleden hebben toegezegd, te beheren.

  Het Vlaams Pensioenfonds:

  • treedt op als pensioenfonds binnen de wettelijke kaders van het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen en van de aanvullende pensioenen
  • staat onder extern financieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  • bouwt de individuele pensioenrechten op voor de aangeslotenen en hun eventuele begunstigden volgens de bepalingen beschreven in de aanvullende pensioenregelingen
  • ondersteunt de bijdragende ondernemingen in het beheer en de uitvoering van de aanvullende pensioenregelingen
  Wie zijn de bijdragende ondernemingen?

  De volgende publieke werkgevers, ofwel de verplicht bijdragende ondernemingen, zijn voor de uitvoering van hun aanvullende pensioenregeling verplicht aangesloten bij het Vlaams Pensioenfonds:

  • de Vlaamse Gemeenschap voor de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid en de kabinetten
  • de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid
  • de publiekrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid
  • de strategische adviesraden
  • het Gemeenschapsonderwijs voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

  De volgende publieke werkgevers, ofwel de vrijwillig bijdragende ondernemingen, kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij het Vlaams Pensioenfonds:

  • de andere rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en niet behoren tot de verplicht bijdragende ondernemingen
  • de lokale besturen
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Dienstverlening

  Het Vlaams Pensioenfonds:

  • ontvangt, beheert en belegt alle fondsen en activa die het ter beschikking krijgt
  • staat in voor de betalingen van pensioenuitkeringen volgens de aanvullende pensioenregelingen van de bijdragende ondernemingen
  • maakt de bij wet vereiste documenten op en bezorgt alle informatie, zoals het jaarlijks pensioenoverzicht, aan de aangeslotenen
  Wat met je persoonsgegevens/privacy?

  Het Vlaams Pensioenfonds verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over het gevoerde beleid inzake gegevensverwerking en -bescherming vind je terug in de beleidslijn en privacyverklaringen:

  De rol van functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) wordt uitgeoefend door Pieter Goovaerts. Je kunt hem contacteren of bij hem een klacht indienen over de manier waarop je persoonsgegevens door het Vlaams Pensioenfonds worden verwerkt of gebruikt,  per e-mail op volgend adres: dpo@bdo.be.

  Je kunt met al je vragen, opmerkingen of suggesties over de verwerking van je persoonsgegevens of om de rechten die de AVG je toekent uit te oefenen, zoals het recht om onjuiste persoonsgegevens te verbeteren, contact opnemen met het Vlaams Pensioenfonds: zie de officiële gegevens van het pensioenfonds onder Contact op deze webpagina.

  Transparant beheer

  Het Vlaams Pensioenfonds stelt elk jaar een transparantieverslag op over het beheer van de aanvullende pensioenregelingen. 

  Het transparatieverslag 2020, bestemd voor de bijdragende ondernemingen en hun aangeslotenen, vind je hier .

  Wat als je een klacht hebt?

  Het Vlaams Pensioenfonds streeft ernaar om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ben je niet tevreden over een handeling, prestatie of dienstverlening van het Vlaams Pensioenfonds? Neem dan contact op met de dossierbeheerder ‘Pension Architects’ om tot een oplossing te komen. Lees verder op deze webpagina hoe je dit kunt doen.

  De klachtenbehandelaar van Agentschap Overheidspersoneel (AgO) staat klaar om je klacht te onderzoeken en te behandelen. Meer informatie over deze procedure en contactgegevens vind je op de webpagina over klachten of in de klachtenprocedure .

  Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Regering

  De Vlaamse Regering heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Pensioenfonds gesloten over:

  • de werking van het fonds
  • de informatie- en rapporteringsverplichting over de taken en de financiële situatie van het fonds
  • de voorwaarden in verband met het ethisch en duurzaam beleggen van de financiële middelen
  • de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van personeel, materiële middelen en infrastructuur

  De werkgeversbijdragen van de verplicht bijdragende ondernemingen voor de uitvoering van hun aanvullend pensioenplan, en de werkingskosten van het Vlaams Pensioenfonds worden gefinancierd met een subsidie uit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

  Aan welke voorwaarden moet een publieke werkgever voldoen om aan te sluiten bij het Vlaams Pensioenfonds?

  De verplicht bijdragende ondernemingen zijn op grond van het decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds aangesloten bij het fonds.

  Om als publieke werkgever, vrijwillig bijdragende onderneming, te kunnen aansluiten, heeft het aanvullend pensioenplan volgende kenmerken:

  • een jaarlijkse vaste bijdrage van de werkgever. Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • opbouw van het pensioenrecht evenredig met de prestaties
  • behoud van pensioenrechten tijdens gelijkgestelde periodes van afwezigheid als gevolg van ziekteverlof, moederschapsrust, vader- of mee-moederschaps- en geboorteverlof
  • uitkering van het aanvullend pensioen bij pensionering in de vorm van een eenmalig kapitaal en optioneel in rente (op aanvraag van het personeelslid)
  • uitbetaling van de verworven reserves aan de begunstigde(n) als het personeelslid overlijdt voor pensionering

  De vrijwillig bijdragende ondernemingen kunnen het percentage van de werkgeversbijdrage wel vrij bepalen.

  Bestuursorganen

  De bestuursorganen van het Vlaams Pensioenfonds bestaan uit:

  • De raad van bestuur die het algemeen beleid bepaalt, het fonds beheert en vertegenwoordigt.
  • De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit bepaald bij de wet en de statuten die een onderscheid maken tussen A-punten waarvoor uitsluitend de Vlaams Gemeenschap als gewoon lid bevoegd is en andere punten die tot de gezamenlijke bevoegdheid behoren van het gewoon lid en de andere leden. De algemene vergadering vindt plaats in de loop van het 2de trimester van ieder jaar.
  Wie zit in de raad van bestuur?

  De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een hernieuwbare termijn van maximaal 6 jaar:

  naam

  rol

  Daisy D’Heuvaert

  voorzitter, vertegenwoordiger van de verplicht bijdragende ondernemingen

  Pieter De Cuyper

  bestuurder, vertegenwoordiger van de verplicht bijdragende ondernemingen

  Kristof Boon

  bestuurder, vertegenwoordiger van de verplicht bijdragende ondernemingen

  Marjan Maes

  bestuurder, vertegenwoordiger van de verplicht bijdragende ondernemingen

  Joris Lermytte

  bestuurder, vertegenwoordiger van de aangeslotenen en voorgedragen door Algemeen Christelijk Vakverbond, Openbare Diensten

  Laure Desmet

  bestuurder, vertegenwoordiger van de aangeslotenen en voorgedragen door Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

  Gerda De Norre

  bestuurder, vertegenwoordiger van de aangeslotenen en voorgedragen door Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt (VSOA) 

  Frederik Delecluyse

  onafhankelijk bestuurder

  Hilde Cobbaut

  onafhankelijk bestuurder

  Martine Van Peer

  onafhankelijk bestuurder

  Martine Van Sande

  onafhankelijk bestuurder

  Peter Rabaey

  leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel, ambtshalve lid zonder stemrecht, vormt de brug naar de administratie voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur

  Tom Somers

  Regeringscommissaris, zetelt met raadgevende stem en houdt administratief toezicht op de werking van het Vlaams Pensioenfonds in opdracht van de Vlaamse ministers bevoegd voor bestuurszaken en voor financiën en begroting

  Vincent Laevens

  secretaris

  De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen.

  Wie zit in de algemene vergadering?

  Elke bijdragende onderneming is lid van de algemene vergadering en duidt hiervoor een vaste vertegenwoordiger aan.  De voorzitter van de algemene vergadering is de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel en vaste vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

  Hoe aansluiten?

  Aansluiten bij Vlaams Pensioenfonds: procedure voor de vrijwillig bijdragende ondernemingen.

  Goed om weten: als personeelslid hoef je niets te doen. Lees meer op de webpagina 'aanvullend pensioen'.

  • 1

   Vraag aan via aangetekende zending

   Wilt een publieke werkgever als vrijwillig bijdragende onderneming toetreden? Dan stuurt de werkgever een aanvraag per aangetekende zending naar de raad van bestuur van het Vlaams Pensioenfonds. De contactgegevens staan onderaan deze webpagina.

  • 2

   Beslissing over toetreding

   De algemene vergadering beslist over de toetreding. De aansluitingsvoorwaarden worden verder uitgewerkt in een toetredingsakte met het Vlaams Pensioenfonds en een eigen financieringsplan.

  Jaarverslagen

  Regelgeving

  Contact

  Vragen over je aanvullend pensioendossier of problemen?
  Contacteer de dossierbeheerder 'Pension Architects':

  • 02 588 98 66 (telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur, behalve op woensdag, houd je rijksregisternummer bij de hand)
  • support-vpf@pensionarchitects.be
  • Pension Architects
   Postbus 33
   2980 Zoersel

  Officiële gegevens Vlaams Pensioenfonds OFP

  • Maatschappelijke zetel: Havenlaan 88 bus 32, 1000 Brussel
  • Ondernemingsnummer: 0715.774.777
  • Identificatienummer bij FSMA: 50623
  • Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, vergunning sinds 17 december 2018
  • Pensioenfondsbeheerder: Vincent Laevens (vlaamspensioenfonds@vlaanderen.be)


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).