chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  HR-rapportering

  Ben je als HR-verantwoordelijke op zoek naar HR-rapportering over je departement of agentschap? Dan kun je gebruik maken van de Vlimpers Rapportenshop via de rapporteringstool Cognos of via Vlimpers voor aanvullende rapportering over de Vlimpersmodule Talent.

  Voor wie?

  • Je hebt een HR-functie binnen de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel.

  Wat?

  De Vlimpers Rapportenshop levert rapporten over gegevens uit Vlimpers, het gemeenschappelijk HR-managementsysteem van de Vlaamse overheid, en dit via de rapporteringstool Cognos. De rapporten geven je inzicht in de interne werking van je organisatie en maken onderbouwde beslissingen van het management mogelijk.

  Via de Vlimpers Rapportenshop vind je verschillende mappen per thema: basis, demografie personeel, ziekte, .... Raadpleeg het Exceloverzicht Rapporten_Vlimpers_Rapportenshop met detailinformatie over deze Cognos-rapporten.

  Goed om weten: als HR-functie heb je ook toegang tot de nieuwe rapporten over PLOEG, Rekrutering en Leren bij Specifieke rapportering

  Rapporteringstools

  Overzicht nieuwe en gewijzigde rapporten

  Nieuwe rapporten Cognos

  De Vlimpers Rapportenshop wordt voortdurend aangevuld met nieuwe rapporten. Een chronologisch overzicht van de nieuwe rapporten per map.

  Goed om weten: een nieuwe submap met corona-rapporten '8.6 PTOW en aan- en afwezigheden tijdens Corona pandemie' is aangemaakt (zie onder).
  Hierin zijn momenteel twee rapporten opgenomen over aan- en afwezigheden tijdens de Corona pandemie. Beide rapporten stemmen inhoudelijk overeen. Enige verschil is dat in het ene rapport personeelsleden opgenomen worden die behoren tot de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal', terwijl in het andere rapport gerapporteerd wordt over de personen die niet in deze definitie opgenomen zijn.
  Een derde rapport werd opgenomen over ziektepercentage per dag tijdens de Corona pandemie.
  Met een vierde rapport kunnen de jaarlijkse verloftellers tijdens de Corona pandemie worden opgevolgd.

  Basis
  • Functiecodes (beschikbaar sinds april 2019): Dit rapport geeft de functiecodes weer volgens de geselecteerde Business Unit.
  • Kalender aan-/afwezigheid (beschikbaar sinds maart 2019): Dit rapport toont per dag de aan- en afwezigheden tijdens de geselecteerde periode. Het eerste tabblad toont de totale aanwezigheid, afwezigheid of onbeschikbaarheid per personeelslid. Het tweede tabblad toont de aanwezigheid, afwezigheid of onbeschikbaarheid per omschrijving van de aan- of afwezigheid of onbeschikbaarheid en per personeelslid.
  • Statuutwijzigingen en bevorderingen (beschikbaar sinds maart 2019): Dit rapport geeft een overzicht van de personeelsleden die binnen een geselecteerde periode een statuutwijziging kenden of een bevordering kregen.
  • Verwachte einddatum mandaten (beschikbaar sinds januari 2019): dit rapport geeft de personeelsleden met een mandaat weer met de verwachte einddatum van hun mandaatperiode
  • Rapportering cumulatie van beroepsactiviteiten (beschikbaar sinds augustus 2019): dit rapport geeft een overzicht van de personeelsleden die een cumulatie van beroepsactiviteiten hebben/hadden.
  • Personeelsaantal besparingen (beschikbaar sinds mei 2020): Dit rapport kan gebruikt worden voor de opvolging van de besparingsronde 2020-2024. Het geeft aan hoeveel en welke personeelsleden in scope zitten van de personeelsbesparingen. Het rapport bestaat uit:
   • een overzichtstabblad met het totale personeelsaantal van de entiteit, het personeelsaantal in scope voor de besparingen en het personeelsaantal van de entiteitsspecifieke personeelsgroepen en detacheringen buiten scope van de besparingen. Ook het aantal personeelsleden dat in de naverwerking (opmaak van stand van zaken op 30 juni en 31 december) mogelijk kan uitgesloten worden als instromers met arbeidshandicap of chronische ziekte wordt vermeld.
   • een tabblad met de namenlijst van het totale personeelsaantal van de entiteit volgens de rapporteringsdefinitie van de Vlaamse Overheid.
   • een tabblad met de namenlijst van de personeelsleden in scope voor de besparingen.
   • een tabblad met de namenlijst van de personeelsgroepen buiten scope, namelijk de personeelsgroepen van bepaalde entiteiten die buiten scope werden geplaatst en de (teruggekeerde) detacheringen, volgens de definitie die gehanteerd wordt in de context van deze besparingsronde.
    Tijdens de halfjaarlijkse opvolging op 30 juni en 31 december worden deze cijfers gebruikt om een stand van zaken op te maken. Tijdens dit proces worden op de vermelde personeelsaantallen nog uitsluitingen volgens een gevalideerde set rekenregels verrekend, alsook dubbeltellingen.
   Woon-werkverkeer

   Momenteel zijn geen nieuwe rapporten beschikbaar (de meest recente nieuwe rapporten dateren van 2018).

   Prestatiemanagement en loopbaan
   • Lijst evaluatoren per geëvalueerde (beschikbaar sinds juli 2019)Met dit rapport kan gecontroleerd worden of de 1ste en de 2de evaluator correct geregistreerd zijn. Het biedt ook de mogelijkheid om op een datum in de toekomst of het verleden de situatie te bekijken.
    • toevoeging van velden 'Agentschap', 'Afdeling' , 'Entiteit' , 'Status' Functielijn (Empl Status), 'Soort tweede evaluator'
    • NIEUW: automatisch invulling van de velden 1ste evaluator (= supervisor) en 2de evaluator (= 2de evaluator) vanuit de functiegegevens, tenzij het veld leeg is. Dan is het de supervisor van de supervisor.
   • Proefperiodes en actuele proefperiodes (beschikbaar sinds maart 2020): Dit rapport haalt de nodige basisgegevens op van de personeelsleden in proefperiode.
   Security

   Momenteel geen nieuwe rapporten (meest recente rapporten dateren van 2018).

   Ziekte
   • Bradford factor en verzuimindex (beschikbaar sinds juni 2019): Het rapport geeft een overzicht van personeelsleden en hun bradford factor en verzuimindex op basis van de voltijdse kalenderdagen ziekte en het aantal afzonderlijke ziekteperiodes tijdens de periode vandaag - 1 jaar tot en met vandaag.  
    • Bradford factor: aantal periodes x aantal periodes x aantal kalenderdagen
    • Verzuimindex: bij een gemiddelde duur lager dan 14 dagen = de Bradford factor, bij een gemiddelde duur vanaf 14 dagen = aantal periodes x aantal kalenderdagen
   PTOW (Telewerken)
   • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (beschikbaar sinds juni 2019): Het eerste tabblad toont aantal personeelsleden per PTOW indicator op de einddatum van de geselecteerde periode. Het tweede tabblad toont het voor PTOW in aanmerking komend personeelsaantal volgens aantal PTOW dagen. Het derde tabblad toont PTOW volgens locatie.
   • Indicator PTOW (beschikbaar sinds juni 2019): Dit overzicht bevat gegevens van de Vlimpersmodule "Telewerkers beheren": per personeelslid de geregistreerde gegevens over de indicator voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken op een gekozen peildatum..
   Andere aan- afwezigheden en verloven
   • Te laat aangevraagde en goedgekeurde afwezigheden (beschikbaar sinds augustus 2019): Dit rapport geeft informatie over:
    • te laat aangevraagde aanwezigheden: afwezigheden die werden aangevraagd op de dag van de afwezigheid zelf of later dan de begindatum van de afwezigheid
    • te laat goedgekeurde afwezigheden: afwezigheden die op de dag zelf of later dan de begindatum van de afwezigheid werden goedgekeurd en afwezigheden die al begonnen of gedaan zijn waarvan de status nog op 'ingediend' staat.
   • Verlof overdracht wegens ziekte (beschikbaar sinds februari 2020): afwijken van de overdrachtsregel en meer dan 11 (of 5) vakantiedagen overdragen op het einde van het jaar, is enkel mogelijk als het personeelslid afwezig was door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval (maximaal 13 vakantiedagen extra en nooit meer dan het aantal dagen dat het personeelslid ziek was - moeten binnen de 2 jaar na overdracht opgenomen worden).
   Arbeidsgeneeskunde
   • Personeelsleden met medische onderzoeken, toezichten en risico's (beschikbaar sinds januari 2019): Dit rapport geeft een overzicht van de personeelsleden met hun medische toezicht, medische onderzoeken en risico's.
   PTOW en aan- en afwezigheden tijdens Corona pandemie
   • Aan- en afwezigheden tijdens de Corona pandemie (beschikbaar sinds maart 2020): Met dit rapport kunt u de aan- en afwezigheden opvolgen in het kader van de huidige Corona pandemie. Enkel de personeelsleden die behoren tot de rapporteringsdefinitie "Personeelsaantal" van de VO worden in deze lijst opgenomen met hun respectievelijke aan- en afwezigheden.

    Het rapport is gebaseerd op de aan- en afwezigheidsperiodes van actieve personeelsleden. Enkel de aan- of afwezigheden met status 'Ingediend' of 'Goedgekeurd' worden in deze lijst opgenomen. Afgekeurde aan- of afwezigheden komen NIET voor in deze lijst.
    Personeelsleden die geen ingediende of goedgekeurde afwezigheid hebben worden niet in dit rapport getoond.

    De aan- en afwezigheden worden berekend op een gekozen datum.

    Dit rapport bevat meerdere tabbladen:
    1) Op het eerste tabblad vindt u een overzicht van de door u geselecteerde parameters op de promptpagina.
    2) Op het tweede tabblad vindt u een kruistabel van de belangrijkste aan- en afwezigheden die moeten opgevolgd worden tijdens deze pandemie. Bijkomend vindt u ook het aantal personeelsleden van de door u gekozen organisatie zodat u al een eerste indruk krijgt van de verhouding per opgenomen aan- of afwezigheid ten opzichte van het personeelsaantal.
    3) Op het derde tabblad vindt u een detail van de afwezigheden op tabblad 2.
    4) Op het vierde tabblad vindt u alle andere afwezigheden die moeten opgevolgd worden tijdens deze pandemie, alsook het personeelsaantal van de door u gekozen organisatie.
    5) Op het vijfde tabblad vindt u een detail van de afwezigheden op tabblad 4.
    6) Op het zesde tabblad vindt u een detail van het personeelsaantal.

   • Aan- en afwezigheden tijdens de Corona pandemie - niet personeelsleden (beschikbaar sinds april 2020): Dit rapport stemt inhoudelijk volledig overeen met het rapport "Aan- en afwezigheden tijdens de Corona pandemie" voor personeelsleden. 
   • Ziektepercentage per dag tijdens de Corona pandemie (beschikbaar sinds april 2020): In dit rapport worden enkel personeelsleden opgenomen die behoren tot de rapporteringsdefinitie "Personeelsaantal" van de VO.
    Dit rapport toont het ziektepercentage per dag over de gekozen periode in een tabel en volgende grafieken:
    •  Ziektepercentage
    • Ziektepercentage van ééndagsziekten
    • Ziektepercentage korte ziekte
    • Ziektepercentage langdurige ziekte
    • Ziektepercentage deeltijdse ziekte
   • Opvolging jaarlijkse verloftellers tijdens de Corona pandemie (beschikbaar sinds juni 2020): Dit rapport geeft een overzicht van het jaarlijks verlof dat tijdens deze Corona pandemie nog opgenomen moet worden, en dit voor alle personeelsleden van een gekozen entiteit en/of afdeling(en) die behoren tot de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' van de Vlaamse Overheid.

    Het rapport toont een overzicht van de verloftellers van het huidige jaar.

    Verduidelijking van de getoonde tellers:

    • Dagen overgedragen: elk personeelslid kan jaarlijks maximaal 11 verlofdagen sparen en overdragen naar het volgende kalenderjaar of de volgende kalenderjaren. Dit gebeurt automatisch voor wie Vlimpers gebruikt. Deze overdracht is cumulatief, d.w.z. dat een personeelslid elk jaar opnieuw 11 verlofdagen kan overdragen.

    • Recht lopend jaar: een voltijds werkend personeelslid heeft recht op 35 werkdagen jaarlijks verlof.  Dit verlof wordt pro rata berekend voor deeltijds werkende personeelsleden en personeelsleden die in de loop van het kalenderjaar in of uit dienst treden.
    • Dagen aangepast: indien een personeelslid bepaalde verloven opneemt of losse dagen, dan wordt het recht lopend jaar in de loop van het jaar aangepast.
    • Gecorrigeerd recht lopend jaar: de som van het recht lopend jaar en de aangepaste dagen wordt afgerond naar boven tot op een halve dag.
    • Restwaarde: dit is de som van het aantal dagen overgedragen van de voorbije jaren en wat er nog rest van het huidig jaar.
    • Onbetaalde dagen en maximale theoretische overdracht: vanaf het moment dat je tijdens het jaar 0,5 dag van de 20 dagen onbetaald verlof als recht neemt, dan kan je dat jaar slechts 5 vakantiedagen overdragen.  Het aantal dagen onbetaald verlof als recht dat je neemt maakt hierbij niet uit. Neem je gestandaardiseerd gunstverlof met losse dagen?  Dan kan je dat jaar nog wel 11 vakantiedagen overdragen want dit verlof heeft geen impact op de overdracht van verlofdagen.
    • Nog mogelijke reële overdracht: in de loop van het huidige jaar neemt het personeelslid verlof op. Naar mate het jaar vordert vermindert uw saldo. Hierdoor is het soms niet meer mogelijk om nog 5 of 11 dagen over te dragen naar het volgend jaar. Deze kolom geeft aan wat het personeelslid nog werkelijk kan overdragen.
    • Dit jaar op te nemen: dit geeft het aantal dagen weer dat het personeelslid nog moet opnemen dit jaar. Zo niet, dan gaan deze verlofdagen verloren.
   Arbeidsplaatsbeheer
   • Arbeidsplaatsbeheer - nieuwe velden (beschikbaar sinds maart 2020): het rapport bevat 6 tabbladen:
    • Arbeidsplaatsgegevens met functiegegevens: 
     • Arbeidsplaatsgegevens en functiegegevens
     • Actieve arbeidsplaatsen waar niemand is aan gekoppeld
     • Actieve arbeidsplaatsen waar iemand met een inactieve arbeidsrelatie aan is gekoppeld
     • Arbeidsplaats terugvalpositie met toegewezen personeelsleden
     • Contractuele functiehouders op een statutaire AP
     • Statutaire functiehouders op een contractuele AP
    • Personeelsleden zonder arbeidsplaats:
     • Personeelsleden zonder arbeidsplaatsgegevens
    • Arbeidsplaatsen met meerdere personeelsleden of arbeidsrelaties:
     • Arbeidsplaatsen met meerdere personeelsleden of arbeidsrelaties
    • Nieuwe arbeidsplaatsen in de aflopende maand:
     • Nieuwe arbeidsplaatsen in de afgelopen maand
    • Afgesloten arbeidsplaatsen in de aflopende maand:
     • Afgesloten arbeidsplaatsen in de afgelopen maand
    • Salarisschaal-Niveau-Rang-Graad niet ingevuld:
     • Salarisschaal-Niveau-Rang-Graad niet ingevuld
   • Arbeidsplaatsbeheer - nieuwe velden - historiek (beschikbaar sinds maart 2020): Hier kunnen historische gegevens worden opgevraagd over AP en de functiegegevens met een AP. Als de datumvelden worden afgevinkt, krijgt u al de gegevens. 
   Kostenplaats
   • Personeelsbeschikbaarheid en -aanwezigheid met kostenplaats (beschikbaar sinds maart 2019): Dit rapport geeft de kostenplaatsgegevens weer voor de personeelsleden die op de geselecteerde datum actief zijn, met hun beschikbaarheid/aanwezigheid van de geselecteerde maand.
   Rapportering vakorganisaties
   • Arbeidsongevallen (beschikbaar sinds juni 2019): Dit rapport geeft een overzicht van wie een arbeidsongeval heeft gehad in het gekozen jaar en kwartaal.
   • Uitbetalen overuren (beschikbaar sinds juni 2019): Dit rapport geeft een overzicht van de uitbetaalde overuren in de door jou gekozen periode. 
   • Toekomstige pensioneringen (beschikbaar sinds juni 2019): Dit rapport geeft een overzicht van de personeelsleden die op de gekozen peildatum 60 jaar of ouder zijn.
   • Vakorganisatie langdurig afwezigheden (beschikbaar sinds juni 2019): Dit rapport geeft de personeelsleden weer die 31 kalenderdagen of meer afwezig zijn.

   Gewijzigde rapporten Cognos

   Alle rapporten in de Vlimpers Rapportenshop worden voortdurend geoptimaliseerd. Een chronologisch overzicht van de gewijzigde rapporten per map:

   Basis
   • Dienstcode met Orafincode (beschikbaar sinds juni 2019): Overzicht van de organisatiestructuur van de entiteit en/of afdelingen in Vlimpers met de bijhorende codes en omschrijvingen die worden doorgegeven naar Orafin. Het veld "Standplaats" werd  toegevoegd.

   • Personeelsaanwezigheid  (beschikbaar vanaf juni 2019): overzicht van de entiteit over het volledige gekozen jaar en detail per personeelslid dat is meegenomen voor de berekening
    • mogelijkheid om de gegevens te raadplegen op afdelingsniveau
    • aanvulling van veld ‘standplaats’ in het tabblad ‘Detail’

   • Personeelsaanwezigheid (PAW) per kwartaal (beschikbaar sinds juni 2019): overzicht van het totaal aantal dagen aanwezigheid over het volledige jaar en vervolgens gedeeld door het theoretisch aantal beschikbare dagen (= voor 1 VTE) voor het volledige jaar
    Opgelet: wil je de PAW kennen van het huidige jaar, dan raadpleeg je het rapport ‘Personeelsaanwezigheid per maand per personeelslid’. Dit rapport is hiervoor niet geschikt omdat alle afwezigheden nog niet zijn aangevraagd en/of goedgekeurd. 
    • aanvulling van veld ‘standplaats’ in het tabblad ‘Detail’

   • Personeelsbeschikbaarheid (beschikbaar sinds juni 2019): Overzicht van de beschikbaarheid van de entiteit over het volledige gekozen jaar en een detail per personeelslid dat is meegenomen voor de berekening
    • integratie van het rapport ‘Personeelsbeschikbaarheid selectie emplids’
    • mogelijk om de gegevens op afdelingsniveau te raadplegen
    • aanvulling van veld ‘standplaats’ in het tabblad ‘Detail’

   • Personeelsbeschikbaarheid (PB) per kwartaal (beschikbaar sinds juni 2019): het totaal aantal beschikbare dagen (individueel werkrooster) worden over het volledige jaar geteld en vervolgens gedeeld door het 'theoretisch' aantal beschikbare dagen (= voor 1 VTE). Opgelet: wil je de PB kennen van het huidige jaar, dan raadpleeg je het rapport ‘Personeelsaanwezigheid per maand per personeelslid’. Dit rapport is hiervoor niet geschikt omdat alle afwezigheden nog niet zijn aangevraagd en/of goedgekeurd. 
    • aanvulling van veld ‘standplaats’ in het tabblad ‘Detail’
   • Personeelslijst (gewijzigd: oktober 2019): overzicht van de contact- (werk en privé) en functiegegevens, waarbij je kunt filteren op één of meerdere beleidsdomein(en), entiteit(en) en optioneel afdeling(en) op een door jou gekozen datum. Merk op: 1/Dit rapport is niet opgemaakt volgens de rapporteringsdefinitie personeelsaantal. 2/ De rapportlijst zelf bevat enorm veel gegevens, daarom stuurt u best deze lijst op naar uw e-mailadres.
    • het land werd toegevoegd aan de adresgegevens
   • Indicatoren personeelseffectief (gewijzigd: juni 2019): Dit rapport toont het aantal dagen op basis waarvan de personeelsbeschikbaarheid, personeelsaanwezigheid (berekend op de einddatum van de geselecteerde periode) en onbeschikbaarheid berekend zijn tot het niveau onder de afdeling en per personeelslid. De PB, PAW, en OB worden berekend over de geselecteerde periode.

   • In-, door- en uitstroom (beschikbaar sinds mei 2019): overzicht tussen een opgegeven periode van instroom, uitstroom, verplaatsing naar andere afdeling binnen eenzelfde agentschap, overplaatsing naar ander agentschap en tijdelijke contracten met te verwachte einddatum (Selectiemogelijkheid op leeftijd en jaartal)
   • Anciënniteiten en het recht van ziektekapitaal op basis van de functionele anciënniteiten (beschikbaar sinds februari 2019), ter vervanging van het rapport ‘Anciënniteiten op datum van vandaag en in het verleden’:
    • Deel 1: rapport waarbij voor de gekozen entiteit of personeelslid een overzicht wordt gegeven van de geldelijke, dienst-, niveau-, graad- of schaalanciënniteiten voor het gekozen tijdstip (al dan niet in het verleden)
    • Deel 2: rapport met het recht van ziektekapitaal op basis van de functionele anciënniteiten voor de personeelsleden van ‘Business Unit 2 (Enkel VDAB)’ met 3 deelrapporten; het startkapitaal, de berekening van de functionele anciënniteit en het recht van het ziektekapitaal.

   • Personeelsaantal (vroegere "Personeelsaantal - evolutie aantal koppen") (gewijzigd: mei 2020): dit gewijzigde rapport heeft geen link meer met het dossier van de personeelsbesparingen. Dit rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de personeelsleden die vallen onder de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' van de Vlaamse overheid. Personen die NIET vallen onder de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' worden NIET opgenomen in dit rapport. Het personeelsaantal wordt altijd berekend op een bepaalde datum. Dit rapport bevat 2 tabbladen:
    • tabblad 1 geeft een overzicht weer van de aantallen per afdeling op de geselecteerde datum. Bijkomend wordt er een uitsplitsing gemaakt volgens geslacht, leeftijdscategorie, statuut en niveau. De leeftijd wordt berekend op de respectievelijk gekozen datum.
    • tabblad 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de personeelsleden die vallen onder de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' op de opgegeven datum.

   • Personen die niet behoren tot het personeelsaantal (vroegere "Personen die niet geteld worden in het personeelsaantal") (gewijzigd: mei 2020): dit gewijzigde rapport heeft geen link meer met het "niet-koppenverhaal". Dit rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de personen die NIET vallen onder de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' van de Vlaamse overheid. Personen die niet geregistreerd zijn in Vlimpers zijn NIET opgenomen in dit rapport. Dit rapport bevat 2 tabbladen:
    • tabblad 1 geeft een overzicht weer van de aantallen per afdeling op de geselecteerde datum. Bijkomend wordt er een uitsplitsing gemaakt volgens geslacht en leeftijdscategorie. De leeftijd wordt berekend op de respectievelijk gekozen datum.
    • tabblad 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de personen die NIET vallen onder de rapporteringsdefinitie 'Personeelsaantal' op de opgegeven datum.

    

   Demografie personeel
   • Leeftijdspiramide (beschikbaar sinds april 2019): rapport (PDF formaat) met de leeftijdspiramide volgens geslacht op de gekozen rapportdatum
   Woonwerkverkeer
   • Gegevens woon-werkverkeer (gewijzigd: mei 2019): aanvulling bestaande rapport met ‘Detailgegevens NMBS facturatie – raamcontract’, ook de NMBS in combinatie met met De Lijn en/of MIVB
    • enkel voor organisaties binnen JUR 810 en aangesloten bij Orafin
    • geen opname van facturen enkel De Lijn en MIVB
   • Fietsvergoedingen (gewijzigd: juni 2020): de promptpagina (keuzescherm) in het rapport werd gewijzigd, zodat je het rapport kan raadplegen voor een bepaalde periode i.p.v. voor één specifieke peildatum.
   • Personeelsleden met een fietsvergoeding en een abonnement voor het openbaar vervoer (gewijzigd: februari 2020): dit rapport geeft weer wie een abonnement heeft voor het openbaar vervoer én ook een fietsvergoeding ontvangt op de opgegeven datum, en werd aangepast aan de gewijzigde regelgeving over fietsvergoeding vanaf 2020 waarbij de fietsvergoeding berekend wordt op basis van het aantal dagen waarop de fiets effectief wordt gebruikt
   • Fiscaal voordeel bedrijfswagen (gewijzigd: juni 2020): dit rapport toont alle arbeidsrelaties (Status HR = Actief of Inactief) van de personeelsleden (Status HR = Actief) waar er een dienstwagen is aan gekoppeld, terwijl het rapport voorheen enkel de dienstwagen toonde die gekoppeld was aan de actieve arbeidsrelatie. Zo kan je zien op welke vroegere arbeidsrelatie(s) de dienstwagen niet is verwijderd door de dossierbeheerder. Er wordt geen organisatie meer gevraagd op de promptpagina. 
   Security
   • Security- , entiteit- en supervisorgegevens (beschikbaar sinds mei 2019): rapport met 3 deelrapporten voor een groep van personeelsleden of voor 1 supervisor
    • Delegaties: alle actieve vanaf de huidige datum of in de toekomst en aangevraagd door de supervisor (tabblad 2)
    • Dienstcodes: uitgebreide gegevens van de dienstcodes per gekozen organisatie, zoals organisatiestructuur, supervisor, CP welzijn, arbeidsgeneeskundige gegevens, Orafincode
    • Personeelsleden met hun supervisor: de personeelsleden van de gekozen organisatie met supervisor, plaats tewerkstelling en arbeidsplaats
   Ziekte
   • Indicatoren ziekte (gewijzigd: november 2019): overzicht van de ziekteafwezigheid tot op teamniveau met volgende ziekte-indicatoren:
    • ziekte-afwezigheidspercentage 
    • meldingsfrequentie 
    • gemiddelde ziekteduur
    • ziekte-afwezigheidspercentage per type duur: ééndagsziekte, deeltijdse ziekte, korte ziekte, langdurige ziekte
    • nulverzuim

   De ziekte-indicatoren worden opgedeeld per geslacht, leeftijd, statuut en niveau, en ook op niveau vh personeelslid. De gegevens worden zowel per jaar als per maand gerapporteerd.

   Het rapport werd uitgebreid met een mogelijkheid tot rapportering op niveau 6 en 7.

    

   • Langdurig afwezig wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte ( > X kalenderdagen) (gewijzigd sinds juni 2020): een kolom met de begindatum van de laatste afwezigheidsperiode wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte werd toegevoegd aan het rapport.
   • Overzicht ziekteperiodes (gewijzigd sinds augustus 2019): de keuzemogelijkheid per jaar werd aangepast naar de selectie van een begin- en einddatum.
   PTOW (Telewerken)
   • PTOW Spreiding over weekdagen (gewijzigd: augustus 2019): de kolom 'Werktijd uitgedrukt in werkdagen’ werd toegevoegd aan het rapport en de totalen per entiteit/afdeling/niveau 5 werden in een apart tabblad opgenomen.
   Andere Aan-/afwezigheden en verloven
   • Personeelsleden met hun afwezigheden (gewijzigd sinds augustus 2019): de kolom 'Goedgekeurd door' werd toegevoegd aan het rapport.
   • Atomaire aan-/afwezigheden (beschikbaar sinds juni 2019): rapport gebaseerd op de atomaire afwezigheden: de GOEDGEKEURDE aan- of afwezigheden per dag met2 keuzerapporten: "Aanwezige dagen" of "Personeelsleden met geselecteerde afwezigheden"
    • toevoeging van het statuut, het niveau, de Business Unit, het beleidsdomein en de niveaus 5 tot 8 
   • Jaarlijkse verloftellers (gewijzigd: februari 2020): overzicht van de overgedragen verlofdagen van de voorbije jaren, het aantal dagen recht en het gecorrigeerd recht in het gekozen jaar, het aantal dagen opgenomen, de restwaarde en het aantal dagen dat nog verplicht moet worden opgenomen in het gekozen jaar of in het lopende jaar.
    Keuze tussen 4 rapporten:
    • PLn met hun verloftellers
    • PLn met neg. verloftellers
    • PLn die minstens 100 dagen hebben opgebouwd
    • PLn die nog verplicht zijn verlof op te nemen
   Arbeidsplaatsbeheer
   • Wie zit op welke arbeidsplaats - gekoppeld aan arbeidsplaatsprofiel, functieprofiel, FFN- en FUFA-profiel (beschikbaar sinds februari 2019): rapport om het PEP op te volgen. Ook een datum in het verleden kan gekozen worden.

   Infosessies HR-rapportering

   Infosessie op afspraak

   Heb je vragen over een of meerdere rapporten? Schrijf je dan in voor de maandelijkse infosessie ‘Vraag en antwoord Vlimpers rapportering’ waarbij je vragen persoonlijk kunt stellen.

   Hoe inschrijven?

   Je schrijft je in via self service - Vlimpersmodule Leren.

   Inschrijven is noodzakelijk want er zijn maximaal 5 inschrijvingen per dag mogelijk (1 uur per inschrijver).

   Datum

   Locatie

   Wanneer

   Donderdag 16 juli

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur
   Donderdag 13 augustus

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur
   Dinsdag 15 september

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur
   Dinsdag 13 oktober

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur
   Dinsdag 10 november

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur
   Dinsdag 8 december

   Herman Teirlinck - 01.42 - Alice Nahon (of via MS Teams)

   9 tot 13 uur

   Algemene infosessie HR-rapportering

   Heb je vragen die voor alle collega’s nuttig zijn? Dan kun je je inschrijven voor de algemene infosessie.

   Hoe inschrijven?

   Je schrijft je in via self service - Vlimpersmodule Leren.

   Datum

   Locatie

   Wanneer

   Maandag 7 september Herman Teirlinck - 1.46 - Louis Paul Boon 13 tot 16 uur

   Opgelet: de inschrijvingen zijn beperkt tot 25 personen per sessie.

   Infosessie aansluiting Orafin-Vlimpers

   Het Agentschap Overheidspersoneel en het Departement Financiën en Begroting organiseren samen een infosessie van 3 uur op dinsdagnamiddag 13 oktober.  Na de infosessie kun je zelfstandig een aansluiting maken voor je entiteit aan de hand van de beschikbare financiële data uit Cognos (Vlimpers) en Orafin.

   Om te kunnen deelnemen moet je de rol 'HR financieel' in Cognos en/of de rol 'financieel analist' in Orafin hebben. Voorkennis in de personeelskost van de eigen entiteit is een must.

   Tijdens deze infosessie leer je hoe je uit de beschikbare rapporten in Cognos en Orafin de nodige financiële data over personeelskost kunt verzamelen. Vervolgens wordt toegelicht hoe je de data uit beide rapporteringssystemen met elkaar kunt vergelijken en de verschillen inhoudelijk kunt verklaren.

   Inschrijven doe je op Vlimpers Leren via deze link. 

   Jaarlijkse rondvragen rond beleidsthema’s

   Jaarlijks coördineert AgO een aantal rondvragen over bepaalde beleidsthema’s om de verschillende rapporteringsverplichtingen in kaart te brengen en beleidsvragen te beantwoorden. Je ontvangt de rondvragen telkens via een e-mailbericht, gericht aan de leidend ambtenaar, met jou als HR-businesspartner in kopie.

   De nieuwe ‘cyclus’ start altijd met een rondvraag waarvan de e-mail eind december wordt verzonden en eindigt met de rondvraag verzonden eind juni. Je krijgt per rondvraag telkens een periode van 3 weken voor opzoek- en verzamelwerk.

   Wat is de planning voor de rondvragen in 2020?

   maand e-mail

   thema

   december 2019

   • diversiteit
   • loonkost
   • personeelseffectieven (inclusief demografie)
   • vacatures

   januari 2020

   vergrijzingskost

   maart 2020

   ziekte

   mei 2020

   • arbeidsongevallen
   • evolutie arbeidsvoorwaarden
   • fietsvergoeding
   • pensioen
   • personeelsbewegingen (in-, door- en uitstroom)
   • plaats- en tijdsonafhankelijk werken

   juni 2020

   • diversiteit (enkel opvraging van rijksregisternummers voor rapportering over personeelsleden van buitenlandse herkomst)   
   • evaluaties
   • personeelseffectieven (exclusief demografie)
   • vacatures

   september 2020

   management ondersteunende functies (MO-functies)

   Documenten

   Contact

   Meer informatie of een vraag?

   Contacteer team HR-data via het Vlimpers-contactformulier. Bezorg een duidelijke omschrijving van de inhoudelijke vraag of het technisch probleem voor een snelle oplossing. Voeg eventueel een schermafdruk (bijvoorbeeld foutmelding) toe als bijlage van je vraag of melding.