chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Aanstelling Vlaamse doelgroepvermindering

  Met deze handleiding kan je een Vlaamse doelgroepvermindering aanstellen.

  Vlimpersscherm 1: Persoonsgegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoon toevoegen

  Belangrijk is er op te wijzen dat deze doelgroepvermindering enkel geldt voor werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen. Maw, deze Vlaamse doelgroepvermindering is niet van toepassing op personeelsleden van de Vlaamse overheid die tewerkgesteld zijn in Brussel (vallen voorlopig onder de federale doelgroepvermindering), maar wel op personeelsleden tewerkgesteld in de VAC’s en andere locaties gelegen in Vlaanderen.

  Indien de werkgever ook de doelgroepvermindering jongeren vraagt voor tewerkstelling in een andere regio, moet nog wel voldaan zijn aan de startbaanverplichting over heel België.

  De vermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren is bedoeld voor jongeren met gewone arbeidsovereenkomst, aangeworven voor hun 25e verjaardag. 

  De Vlaamse vermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren is gekoppeld aan deze basisvoorwaarden:

  1. De tewerkstelling gebeurt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
  2. De aanwerving gebeurt ten vroegste op 1 juli 2016
  3. De werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
  4. De tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst (dus niet met een overeenkomst voor alternerende opleiding)
  5. De werknemer is laag- of middengeschoold conform de Vlaamse definitie
  6. De scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
  7. Het refertekwartaalloon bereikt niet het maximum gekoppeld aan deze vermindering

  Te ondernemen stappen buiten Vlimpers

  Invoer in Vlimpers

  Met het oog op het opmaken van een correcte DMFA-aangifte en teneinde eventueel beroep te kunnen doen op de door de RSZ voorziene doelgroepenkorting dienden  in Vlimpers volgende velden correct te worden ingevoerd :

  • Hoogste opleidingsniveau
  • Startbanen Contracttype
  • Begindatum aanwervingskader

  Statutair / contractueel: SBO wordt gelijkgesteld met contractuele personeelsleden.

  Dit scenario begint bij de invoer van de persoonsgegevens van de nieuwe werknemer en toont hoe de functiegegevens voor de doelgroepvermindering moet worden ingevuld.

  De persoons- en functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een gewoon personeelsdossier (zie Vlimpershandleing: Aanstelling). Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken:

  Het is noodzakelijk aan te geven dat de werknemer laaggeschoold of middengeschoold is voor het bekomen van de doelgroepenvermindering. Het is wel belangrijk dat hier met het oog op het eventueel bekomen van de doelgroepenkorting het correcte <hoogste opleidingsniveau> wordt ingevoerd. 

  Volgende opleidingsniveaus komen in aanmerking voor een overgang van de federale SBO maatregel naar de Vlaamse doelgroepvermindering:

  6030 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en laaggeschoold. Diplomacodes:

  • 21. 3e gr BSO z. gts HSO
  • 2. Buitengewoon sec. onderwijs
  • 26. BUSO 4

  6031 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst. Diplomacodes:

  • 3. Lager secundair onderwijs
  • 1. Geen diploma
  • 11. lager ond. of geen onderw.
  • 12. LSO / BUSO 1,2,3 / DT LSO

  6032 Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold. Diplomacodes:

  • 22. 3e gr TSO, KSO + BSO
  • 23. 3e gr ASO
  • 24. dlt Tech. ond.
  • 25. dlt BSO hog. middelb.
  • 27. 7e jr BSO + dip SO/gts HSO
  • 4. Hoger secundair onderwijs

  Voor personeelsleden die nieuw in dienst komen en geen gebruik hebben gemaakt van de SBO

  6300 Jonge werknemers – laaggeschoold. Diplomacodes:

  • 11. lager ond. of geen onderw.
  • 1. Geen diploma
  • 2. Buitengewoon sec. onderwijs
  • 3. Lager secundair onderwijs
  • 12. LSO / BUSO 1,2,3 / DT LSO
  • 21. 3e gr BSO z. gts HSO

  6301 Jonge werknemers – middengeschoold. Diplomacodes:

  • 22. 3e gr TSO, KSO + BSO
  • 23. 3e gr ASO
  • 24. dlt Tech. ond.
  • 25. dlt BSO hog. middelb.
  • 27. 7e jr BSO + dip SO/gts HSO
  • 4. Hoger secundair onderwijs

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een gewoon personeelsdossier (zie Vlimpershandleiding: Aanstelling).

  Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken:

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  1: <Begindatum Aanwervingskader>

  • <Begindatum Aanwervingskader> is verplicht in te vullen indien de code <aanwervingskader> is ingevuld, want deze datum stroomt ook door naar de loonmotor. Met het oog op het eventueel bekomen van de doelgroepenkorting is het uiterst belangrijk dat hier de correcte startdatum van de doelgroepvermindering wordt ingevoerd. De in te voeren data zijn de geldigheidsdata beschikbaar via ecaro. In principe is de <begindatum aanwervingskader> de begindatum van de doelgroepvermindering. 

  2: <Startbanen Contracttype>

  • In principe worden bij <Startbanen Contracttype> enkel nog de waarden AOV werkloze +45j, gewone AOV en mindervalide gekozen.
  Opgelet

  Indien men betrokkene in dienst wil nemen vóór het jaar dat hij/zij 19 jaar wordt moeten er twee contractrijen in Vlimpers worden aangemaakt:

  Rij 1: vanaf de wervingsdatum tot 31 december van het jaar waarin betrokkene 18 jaar is geworden met:

  • <Begindatum aanwervingskader> blijft blanco
  • <Einddatum aanwervingskader> blijft blanco
  • <Startbanen contracttype> blijft blanco
  • <type werknemer 1> Deeltijds leerplichtig

  Rij 2: vanaf 01 januari van het jaar waarin betrokkene 19 jaar wordt:

  • <Begindatum aanwervingskader> invullen
  • <Einddatum aanwervingskader> invullen
  • <Startbanen contracttype> invullen
  • <type werknemer 1> Gewone categorie

  Indien de betrokkene in dienst wordt gehouden na het einde van het kwartaal waarin de werknemer 26 jaar is geworden: sluit de contractrij op het einde van het kwartaal waarin betrokkene 26 jaar is geworden af door een nieuwe functierij aan te maken.

  • <Ingangsdatum> eerste dag volgend op het einde van het kwartaal waarin betrokkene 26 jaar is geworden.
  • <Begindatum aanwervingskader> blijft blanco
  • <Einddatum aanwervingskader> blijft blanco
  • <Startbanen contracttype> blijft blanco
  • <type werknemer 1> Gewone categorie