chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Feestdagenteller continudiensten

  Deze teller is van toepassing voor de personeelsleden tewerkgesteld in continudienst bij de Vlaamse Waterweg.

  Toepassing

  In plaats van de 14 feestdagen (10 wettelijke en 4 decretale) toe te voegen aan de jaarlijkse verlofteller wordt er een aparte teller vervangende uren voor feestdagen opgezet zodat het jaarlijks verlof en de vervangende feestdagen van elkaar gescheiden worden.

  In de planningstool bij de Vlaamse Waterweg geeft de planner aan of het om een aantal uren jaarlijks verlof  gaat dan wel om uren van een gecompenseerde feestdag.

  Op die manier is de registratie veel zuiverder, ook naar DmfA is er duidelijkheid over de prestaties.
  Op die manier blijft ook de jaarlijkse verlofteller zuiver en kan er op VO-niveau eenvormig gerapporteerd worden over de jaarlijkse verloftellers ongeacht of het om personeelsleden in administratieve dienst dan wel in continudienst gaat.

  Gezien de grote verscheidenheid in shiftroosters wordt de feestdagenteller uitgedrukt in uren volgens de berekeningswijze van de variabele continudiensten. We maken hier m.a.w. geen onderscheid tussen vaste of variabele continudiensten. Hierdoor kan men de uren opnemen die men nodig heeft om een bepaalde shift in te vullen. Shift A, 5 uur en shift B 11 uur, dus Shift A 5 uur compensatie voor een feestdag en shift B 11 uur compensatie.

  Op basis van het VPS worden voor vervangende vakantiedagen voor een feestdag dezelfde regels als bij jaarlijks verlof toegepast

  • In dienst in de loop van het kalenderjaar:
   • pro rata toekenning van de vervangende uren voor feestdagen op basis van datum indiensttreding
  • Uit dienst in de loop van het kalenderjaar:
   • pro rata toekenning van de vervangende uren voor feestdagen op basis van datum uitdiensttreding
  • Personeelsleden die deeltijds werken (contract of verlofstelsel) daarvoor wordt de compensatie geprorateerd (afronding in uren telkens naar boven tot 2 decimalen na komma).
   • volgens het tewerkstellingspercentage (zie voorbeelden hieronder) –
   • afwezigheden met financiële impact (b.v. losse dagen onbetaald verlof, zorgkrediet)
   • bij deeltijdse afwezigheden
   • opname van losse dagen onbetaald verlof
   • langdurige voltijdse afwezigheden tijdens het jaar
  • Overdracht beperkt tot 11 dagen: Het is de bedoeling dat personeelsleden in continudiensten 14 feestdagen t.t.z. vervangende vakantiedagen voor feestdagen (in geval van een voltijdse tewerkstelling) kunnen opnemen in de loop van een kalenderjaar. In die optiek is het niet logisch om vervangende vakantiedagen voor feestdagen te kunnen overdragen naar het volgende jaar. Indien personeelsleden in continudiensten de vervangende uren voor feestdagen niet hebben kunnen opnemen, dan mogen ze samen met het jaarlijks verlof niet meer dan 11 dagen van 7,6u overdragen (of in combinatie met opname van onbetaald verlof in losse dagen niet meer dan 5 dagen van 7,6u).
  • Aanrekening van feestdagen op de ziekteteller (statutaire personeelsleden):
   • Ziekte omboeken naar vervangende uren feestdag
   • Overuren, jaarlijks verlof, andere afwezigheden omzetten naar vervangende uren feestdagen
   • Indien dit niet kan dan zal saldo vervangende uren feestdag aangerekend worden op ziektecontingent waardoor betrokkene meer ziektedagen kan opnemen (is enkel van toepassing statutaire personeelsleden)
  • Voorrangsregels inzake schorsing
   • Iemand die ingepland is om te werken op 1 november en die ziek wordt, daarvoor wordt ziekte geregistreerd en behoud die persoon de compensatieuren voor die feestdag, als je pro rata regeling onverkort toepast.
  Voorbeelden

  Ingepland op 1 en 2 november

  1. Ziek worden op 1/11 en 2/11 is ziekteverlof en heeft geen impact op het aantal compensatieuren voor de feestdagen, want er worden de facto 14 op een heel jaar toegekend;
  2. Vervangende verlofdag van 1/11 tot 4/11 en ziek op 1/11: De ingeplande compensatieuren, al dan niet aangevuld met jaarlijks verlof, blijven staan en worden niet naar ziekte omgezet. Bij ziekte voorafgaand aan deze periode kunnen de dagen wel worden ingetrokken en vervangen door ziektedagen. Ook geen invloed op recht dat je aan vervangende vakantiedagen voor feestdagen hebt.
  • Overgang in het jaar van voltijds naar deeltijds (of omgekeerd)
   • Persoon blijft in continudienst dus alle vervangende uren voor feestdagen zitten sowieso verrekend in de compenserende feestdagenteller.
    • Er wordt niet gekeken naar het aantal feestdagen die nog volgen in de periode na het ingaan van de deeltijdse prestaties.
  Voorbeeld

  Iemand start op 1/12/2017 aan 80% te werken voor de duur van 5 maanden. Voor 2017 zou de berekening zijn: (334/365*1 + 31/365*0.8)*14*7,6

  • Overgang in het jaar, van continudienst naar niet-continudienst (en vice versa)
   • Principe: In continudienst worden vervangende uren voor feestdagen behandeld als jaarlijks verlof, in niet-continudienst worden de feestdagen opgenomen zoals ze komen, en feestdagen die in een weekend vallen worden tussen Kerst en Nieuw opgenomen.
    • Case 1 = eerst niet-continu, dan continu
     • Niet-continu volgens hoe feestdagen komen
     • Aantal resterende feestdagen voor tewerkstelling in continudienst is gelijk aan
      • pro rata op basis van het aantal kalenderdagen in continudienst.
    • Case 2 = eerst continu, dan niet-continu
     • Aantal feestdagen in continudienst = pro rata kalenderdagen in dienst als continu (dus feestdagen gelijk verdeeld over alle maanden)
      • Persoon moet die opgenomen hebben, desnoods door dagen van de feestdagenteller te wisselen met jaarlijks verlof
     • Nadien niet-continudienst = regeling zoals administratieve
      • Resterende effectieve feestdagen + vervangende feestdagen tijdens de periode tussen Kerst en Nieuw
    • Case 3 = x maanden niet-continudienst met vooraf en nadien continudienst
     • Zoals regels hierboven: regels continu indien continu en regels niet-continu indien niet-continu

  Dus in geval van overgang tussen continudiensten en niet-continudiensten wordt de regeling onverkort toegepast van de dienst waar je op dat moment werkzaam bent (zonder te kijken naar de feestdagen die voor administratieve functies van toepassing zijn).
  Dit zal in sommige gevallen positiever uitvallen, in andere gevallen negatiever. Maar dat is ook zo in administratieve functies waar bijvoorbeeld iemand in dienst treedt op 1/12: dit personeelslid is ook thuis tussen Kerst en Nieuw zonder op de feestdagen te hebben gewerkt.
  Idem voor een personeelslid dat uit dienst gaat in de loop van het jaar (niet binnen de DVO) en die geen compensatie krijgt voor de feestdagen die in het weekend vielen (uitgezonderd voor mensen die met pensioen gaan).

  Technische opzet

  Een uniforme berekening van de teller: één manier van berekenen voor continufuncties. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen continudiensten met een variabel of een vast rooster. Er is in Vlimpers ook geen onderscheid te detecteren tussen personeelsleden in continudienst met een vast of variabel rooster.

  1. Doelgroep teller

  • Teller is enkel zichtbaar voor personeelsleden in continusysteem en;
  • alleen gedurende de tijd van het jaar waarvoor ze in continusysteem werken
   • Van zodra in Vlimpers wordt ingegeven dat het personeelslid in de toekomst in continudienst gaat werken, wordt de teller wel al berekend en doorgestuurd naar de planningstool

  2. Algemene berekening van de teller vervangende uren voor feestdagen

  Automatische berekening van beginrecht en gewijzigd recht in Vlimpers o.b.v. wijzigend tewerkstellingspercentage, opname losse dagen verlof e.d..

  Pro rata op basis van het aantal kalenderdagen en niet volgens het aantal maanden.

  Vlimpers berekent de teller volgens dezelfde regels als jaarlijks verlof (schorsing, langdurige afwezigheid, pro rata bij uitdienst of uit regime continusysteem, …).

  Uitzondering: voor losse dagen wel t.o.v. 365 kalenderdagen i.p.v. bij jaarlijks verlof t.o.v. 260

  Indicatie in Vlimpers of iemand al dan niet recht heeft op feestdagenteller:

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  <Feestdagenrooster>

  • Toekennen van specifiek feestdagenrooster <contfd> Continudiensten feestdagen.

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  • Voeg met dezelfde ingangsdatum als het toevoegen van de feestdagenrooster een werkrooster toe.
  Opgelet

  Bij elke wijziging van feestdagenrooster <contfd> naar een ander rooster en omgekeerd moet er steeds een nieuwe lijn met het werkrooster toegevoegd te worden.

  Indien het personeelslid een deeltijds verlof heeft met impact op het verlofrecht, splits in het scherm Afwezigheidsmutatie het deeltijds verlof op zodat de ingangsdatum van het deeltijds verlof gelijk is met de ingangsdatum van het werkrooster.

  Voorbeeld

  VO_AT_VDR van 1/1/2018 tot 31/12/2018.
  Op 1/1/2018 standaard feestdagenrooster, vanaf 1/3/2018 feestdagenrooster Continudiensten feestdagen.
  Werkrooster toewijzen: op 1/3/2018 nieuwe lijn met werkrooster toevoegen
  Afwezigheidsmutatie: VO_AT_VDR opsplitsen:
  1/1/2018 – 28/2/2018 en 1/3/2018 – 31/12/2018.

  3. De teller wordt weergegeven in uren met 2 decimalen

  Het beginrecht en saldo van de teller wordt beide in uren tot 2 decimalen weergegeven. Opname van de teller in de planningstool moet mogelijk zijn in minuten.

  Ga naar Salarissen (GBL) >Afwezigh. en salarisverwerking > Afwezigh.-/salarisgegevens > Resultaten per kalendergroep

  In het scherm Resultaten per kalendergroep gebeurt de telling in dagen in het overzichtsscherm van de tellers worden de dagen omgezet in uren.

  Formules:

  • Van minuten naar decimaal getal:
   Minuten decimaal = (Aantal minuten / 60) en afgerond naar boven tot 2 decimalen
   Voorbeeld: 14 minuten = 0,2334 ≈ 0,24
  • Van decimaal getal naar minuten:
   Aantal minuten = (minuten decimaal * 60) en afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal
   Voorbeeld:
   0,11 = 6,6 minuten ≈ 7 minuten, maar ook
   0,12 = 7,2 minuten ≈ 7minuten

  Indien periodes van continudienst elkaar onderbreken in de loop van één kalenderjaar dan wordt de afronding op het totaal toegepast (in het scherm Resultaten per kalendergroep tot 6 cijfers na de komma). Heel het jaar wordt opnieuw bekeken. Uiteindelijk gaat slechts over een verschil van enkele minuten als het berekend wordt op alle kalenderdagen in plaats van een som van de afzonderlijke periodes.

  Indien het saldo van eerste periode continudienst nog open stond, kan dit saldo nog opgenomen worden bij het opnieuw in continudienst treden, op voorwaarde dat dit plaatsvindt in hetzelfde kalenderjaar.

  Technisch gezien kan de teller in negatief gaan maar het is de verantwoordelijkheid van de planner om erop toe te zien dat dit in de praktijk niet, of nauwelijks, gebeurt.

  Elk kalenderjaar moet de teller vervangende uren voor feestdagen starten met saldo 0,00. Indien het saldo negatief is, moet dit saldo op nul gezet worden.

  Opgelet

   Een manuele aanpassing van de teller is nodig voor de back office, maar correcties moet gebeuren in dagen.

  De teller wordt in het overzichtsscherm van de tellers afgeboekt van zodra er een afwezigheidscode VO_AT_HOL gedetecteerd wordt in de kalender/afwezigheidsmutatie maar enkel voor de lopende maand en het verleden. Er is geen controle op het feit of betrokkene recht heeft op feestdagenteller voor die periode (van belang bij afwisselende tewerkstelling als continu en administratieve).

  4. Over te dragen uren 

  Saldo teller vervangende uren voor feestdagen en teller jaarlijks verlof mogen samen maximum 11 dagen bedragen (of in combinatie met opname van onbetaald verlof in losse dagen niet meer dan 5 dagen). Negatief saldo teller vervangende uren voor feestdagen moet niet van teller jaarlijks verlof afgetrokken worden.

  Voorbeeld

  Nog 11 dagen jaarlijks verlof om over te dragen en -0,67 u in negatief van teller vervangende uren voor feestdagen mogen er 11 dagen jaarlijks verlof overgedragen worden naar volgend jaar.

  5. Verwerking saldo vervangende uren voor feestdag bij uitdiensttreding door DCPA

  Analoog aan jaarlijks verlof dus saldo uit te betalen (aligneren op jaarlijks verlof VII 11, §2 VPS). We betalen immers het verlof uit dat we voorafgaand aan de uitdiensttreding niet hebben kunnen opnemen.