chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Gegevens gezinslid toevoegen

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om de gegevens van een gezinslid toe te voegen.

  Extra informatie

  Deze handleiding is enkel van toepassing op:

   • personeelsleden waarvoor er geen machtiging is om de gegevens uit de KSZ te halen, aangezien voor hen de gegevens niet automatisch worden opgeladen;
   • de registratie van een partner bij een feitelijke samenwoning, omdat dat geen officiële burgerlijke staat is die geregistreerd wordt in de KSZ.

  Goed om weten: een personeelslid kan zelf via de selfservice een feitelijk samenwoning registeren (als de burgerlijke staat in de KSZ op ongehuwd, echtgescheiden of weduw(e)(naar) staat) en de partnergegevens invullen.

  Opgelet: de informatie rond de fiscale gegevens in deze handleiding is van toepassing voor iedereen (KSZ of niet), aangezien Vlimpers deze gegevens niet uit de KSZ kan halen.

  Meer informatie: zie Vlimpershandleiding 'Integratie met de KSZ'.

  Heeft het personeelslid zelf zijn burgerlijke staat gewijzigd waarbij er partnergegevens werden doorgegeven, dan zal Vlimpers automatisch een rij met de partnergegevens geregistreerd hebben.

  Was er voorheen een andere partner geregistreerd en staat die partner nog op gezinslidnummer 01 dan zal de nieuwe partner niet automatisch onder gezinslidnr. 01 worden geregistreerd.
  Het is aan jou om de vorige partner te verplaatsen naar gezinslidnr. 50 of hoger, vergeet zeker niet om er een ex-gezinslid van te maken. Wijzig de gezinslidnr. van de nieuwe partner naar 01.

  Vlimpersscherm 1: Gegevens gezinslid

  Navigatie: Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonlijke relaties > Gegevens gezinslid

  Alle inwonende gezinsleden worden ingegeven. Voor elk gezinslid wordt een lijn toegevoegd, ook de inwonende niet-bloedverwanten kunnen worden opgenomen. Hou er rekening mee dat u telkens op de laatst ingevoerde lijn gaat staan vooraleer een extra rij toe te voegen. Doet u dit niet, dan worden de rijen door elkaar ingevoerd en staan ze niet chronologisch gerangschikt.

  Belangrijk is de volgorde van ingave ID gezinslid/begunstigde van de gezinsleden:

  • Alle gezinsleden (behalve de kinderen) worden ingegeven met ‘ID gezinslid/begunstigde’ van 1 t/m 10
  • Kinderen worden ingegeven met ‘ID gezinslid/begunstigde’ vanaf 11.

  De volgorde van ingave ID was vroeger belangrijk voor de rapportering. Vandaag kan men op basis van andere invoervelden de relatie tot de werknemer uit de rapportering afleiden. Het heeft dus geen gevolgen als men een kind zou registreren met een ID nummer onder 11.

  OpgeletHet is niet mogelijk om rijen te verwijderen, d.w.z. eens een gezinslid is ingevoerd en opgeslagen, dan kan het niet worden verwijderd door de personeelsadministratie. Dit zou namelijk gevolgen kunnen hebben naar de loonmotor.

  Vul alle velden aan op de verschillende tabbladen. Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  Tabblad Naam:

  1: <Ingangsdatum>

  • Vul de <Ingangsdatum> in van burgerlijke staat (bij partners) of de geboortedatum (bij kinderen)

  Tabblad Persoonlijk profiel:

  • Volgende velden hebben geen impact op verloning of tellers en moeten niet ingevuld worden: <Datum recht op Medicare>, <Amend./ger. bevelen bestaan>, <Cursist>, <Gehandicapt>, <Roker>
  • Indien een echtgenoot / partner een ex wordt, selecteer <Soort gezinslid / begunstigde> ex-gezinslid. Ook overleden gezinsleden worden op die manier aangeduid. Dit veld zorgt voor doorstroming naar de loonmotor en zorgt er tevens voor dat een ex-gezinslid niet wordt getoond in de selfservice van de werknemer.

  2: <Relatie tot werknemer>

  • Indien de werknemer wettelijk samenwoont met de bewuste persoon, kies voor ‘huisgenoot partner’ indien de bewuste persoon in kwestie naast huisgenoot, tevens ook de partner is van de werknemer. Gegeven de burgerlijke staat van het betrokken personeelslid (nl. wettelijk samenwonend) is het begrip ‘echtgenoot’ niet van toepassing, aangezien dat op een gehuwde persoon slaat (zie: https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen

  3: <Ingangsdatum> in blok Fiscale gegevens

  • Vul de datum in vanaf wanneer de fiscale gegevens van toepassing zijn.

  4: <Beroepscategorie partner>

  • De beroepscategorie ambtenaar dient aangeduid te worden indien de partner in statutair verband tewerkgesteld is bij een overheid (federaal, deelstaat, lokaal).
  • De beroepscategorie EEG dient aangeduid te worden indien de partner is tewerkgesteld bij een internationale organisatie. Hier volgt een lijst van instellingen die onder het begrip internationale organisatie vallen:
   • Eurocontrol
   • Europees Universitair Instituut
   • Europees Centrum voor weervoorspellingen op middellange termijn
   • Europese octrooiorganisatie
   • Centrum voor Industriële Ontwikkeling
   • Europees ruimte-agentschap (E.R.A.)
   • Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegverkeer (OTIF)
   • Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten (EUTELSAT)
   • Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT)
   • Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
   • Europese Organisatie voor de exploitatie van de metereologische satellieten (EUMETSAT)
   • Internationale Organisatie voor telecommunicatiesatellieten (INTELSAT)
   • Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelands-ontwikkeling
   • Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking (ACTS)
   • Raad voor samenwerking van de Arabische-Golfstaten (GCC)
   • Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
   • Liga van de Arabische Staten
   • Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (TA/EVA)
   • Conferentie van het Energiehandvest
   • Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee
   • Internationaal Strafgerechtshof
   • Organisatie voor Afrikaanse Eenheid
   • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
   • West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU)
  • De partner dient aangeduid te worden als loontrekkend privé zodra die een inkomen heeft, ook een werkloosheidsuitkering is een inkomen, net als alle andere vormen van vervangingsinkomsten. Ook mensen met brugpensioen vallen onder de categorie loontrekkend privé.
  • Zonder werk is enkel bedoeld voor de partners die geen enkel inkomen hebben, ook geen vervangingsinkomen.

   5: <Fiscale status partner>

  • De keuze eigen inkomen/eigen inkomen onder limiet of pensioen boven/onder/tussen grenzen  is naargelang het inkomen onder of boven het grensbedrag ligt. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geregeld bij het koninklijk besluit dat de bedrijfsvoorheffing vaststelt. Het exacte bedrag kan je terugvinden in het document ’barema bedrijfsvoorheffing’ bij ‘De Lijnen’ op de webpagina van Persopoint 

   6: <Gezinslid (fiscaal)>

  • Voor een partner mag <Gezinslid (fiscaal)> niet  worden aangevinkt, een partner/echtgeno(o)t(e) kan nooit als ten laste worden beschouwd. Wel kan er op basis van de inkomsten van de partner/echtgeno(o)t(e) een forfaitaire vermindering op de basisbelasting worden toegestaan, dit gebeurt in de loonverwerking op basis van de aangeduide beroepscategorie en de fiscale status echtgeno(o)t(e). Voor kinderen etc. mag je deze optie wel gebruiken.
  • Voor kinderen met een handicap die ten laste zijn van het personeelslid, moet zowel <gezinslid (fiscaal)> als <gehandicapt (fiscaal)> aangevinkt worden.