chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken

  Met deze handleiding kan je een inactieve arbeidsrelatie aanmaken.

  Een inactieve arbeidsrelatie wordt gebruikt als er een nieuwe arbeidsrelatie moet aangemaakt worden waarbij het Elvirenummer behouden blijft aangezien de RSZ-categorie niet wijzigt.

  Een inactieve arbeidsrelatie tussen verschillende bedrijven mag niet gebruikt worden.

  Bijvoorbeeld

  • Een mandaat, een detachering, een bevordering, een zelfde statuut met proeftijd, een terbeschikkingstelling contractuelen naar een kabinet waarbij het bedrijf hetzelfde behouden blijft zoals van 810 AgO naar 810 AFB.
   Maak een inactieve arbeidsrelatie aan.
  • Een mandaat, een detachering, een bevordering, een zelfde statuut met proeftijd, een terbeschikkingstelling contractuelen naar een kabinet waarbij het bedrijf niet behouden blijft zoals van 810 AgO naar 844 Vlaamse Landmaatschappij.

  Maak geen inactieve arbeidsrelatie aan. Maak een nieuwe arbeidsrelatie aan:

  Arbeidsrelatie van bedrijf 810:

  - Voeg een functierij toe <Langdurige afwezig> en <verlof>. Plaats de betaalgroep op NVT en betaal vervroegd vakantiegeld en vervroegd eindejaarspremie uit.

  - Voeg een verlof toe in Afwezigheidsmutatie. Bij een detachering gebruik verlofcode VO_AT_VOA of 

    VO_AT_VOB

  Arbeidsrelatie van bedrijf 844:

  Maak een nieuwe arbeidsrelatie aan <Aanstelling> en <Aanwerving>

  - Bij een detachering naar een Vlaams kabinet voeg in Vaste inkomsten looncode 003, 500 en 550 in met

    <Begindatum> de ingangsdatum van de detachering en <Einddatum> 50 jaar later

  Het toevoegen van een inactieve arbeidsrelatie wordt gebruikt bij:

  een mandaat: aanstelling met terugvalpositie
  - een detachering naar een Vlaams kabinet
  - een bevordering
  - een zelfde statuut met proef, dit kan bij een personeelslid dat een andere functie (met hetzelfde statuut) opneemt waar een proefperiode aan verbonden is
  - een terbeschikkingstelling contractuelen naar een kabinet, dit is een aanstelling van kabinetsondersteuners met terugvalpositie

  De bestaande arbeidsrelatie wordt gekopieerd naar de achtergrond en krijgt een nieuw arbeidsrelatienummer. De anciënniteiten blijven verder lopen, maar de arbeidsrelatie stroomt nooit door naar de loonmotor. Het personeelslid behoudt in zijn nieuwe functie zijn oorspronkelijk arbeidsrelatienummer.

  Men maakt dus een kopie van de oude bestaande functie waarin de werknemer zich op dat moment bevindt. Indien de werknemer zijn proeftijd niet gunstig werd geëvalueerd, dan wordt de inactieve arbeidsrelatie teruggezet naar de oude functie waarvan een kopie werd gemaakt.

  Indien de werknemer zijn proeftijd (bij eenzelfde RSZ-categorie), mandaat of zijn tijdelijke tewerkstelling beëindigd is dan wordt de inactieve arbeidsrelatie stopgezet.

  Vlimpersscherm 1: Arbeidsrelaties beheren

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Arbeidsrelaties beheren

  Opgelet

  Bij een mandaat van een nieuw personeelslid dien je eerst het proces (her)aanstelling (zie Vlimpershandleiding: Aanstelling en Vlimpershandleiding: Heraanstelling) te volgen met de ingevulde gegevens van de terugvalgraad.

  Een vastbenoemd personeelslid die wordt aangesteld in een proeftijd om een mandaatfunctie uit te oefenen, zal 2 inactieve arbeidsrelaties hebben. Eén inactieve arbeidsrelatie met de gegevens van de arbeidsrelatie waarin het personeelslid vastbenoemd is en één inactieve arbeidsrelatie met de gegevens van de terugvalgraad.

  1: <Ingangsdatum>

  • Vul de ingangsdatum wanneer de inactieve arbeidsrelatie uitwerking heeft in.
  • Heeft het personeelslid meerdere arbeidsrelaties, kijk goed in welke arbeidsrelatie je <Ingangsdatum> invult. Deze arbeidsrelatie zal men inactiveren.

  2: ‘Inact. Arbeidsrel. Toevoegen’

  • Klik op ‘Inact. Arbeidsrel. Toevoegen.
  • Het scherm functiegegevens verschijnt, dit is het scherm van de nieuw aangemaakte inactieve arbeidsrelatie.

  3: <Reden>

  • Selecteer de juiste reden

  Opgelet

  Maak <Arbeidsvoorwaarde> leeg indien dit een Planning of tijdsregistratiedossier is.

  4: ‘OK’

  • Klik op ‘OK’.
  • Het scherm functiegegevens is afgesloten en men komt opnieuw in het scherm Arbeidsrelaties beheren

  In het vak Overzicht arbeidsrelaties ziet men een overzicht van de actieve en inactieve arbeidsrelatie.

  5: Functiegegevens bekijken

  • Klik op Functiegegevens bekijken van de actieve arbeidsrelatie. Het scherm functiegegevens verschijnt, hier dient men de nieuwe gegevens te registreren (bevorderingsgraad, terugvalgraad bij mandaatfunctie, mandaatfunctie).

  6: ‘Plusteken’

  • Klik op 'Plusteken' om een om een nieuwe rij toe te voegen

  7: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> moet gelijk zijn met de ingangsdatum van de inactieve arbeidsrelatie.

  8: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Nieuwe aanstelling binnen AR.

  9: <Reden>

  • Selecteer de juiste reden.

  10: <Verwachte datum einde mandaat>

  • Enkel in te vullen bij een mandaatfunctie. Vul de einddatum van de mandaatfunctie in.

  Wijzig eventueel de overige velden op het tabblad werklocatie.

  Tabblad Functiegegevens

  11: <Functiecode>

  • Wijzig de <Functiecode>

  12: <Ambtenaar/contractueel>

  • Wijzig eventueel <Ambtenaar/contractueel>

  Wijzig eventueel de overige velden op het tabblad Functiegegevens.

  Tabblad Salarissen

  13: <Gerechtigheidsgroep>

  • Wijzig eventueel de <gerechtigheidsgroep>

  Tabblad Vo Specifieke gegevens

  14: <Aantal maanden stage>

  • Vul de aantal maanden proeftijd in.

  Opgelet: Is er nog een andere functierij met dezelfde ingangsdatum dat volgnummer 1 kreeg, dan zal Vlimpers de einddatum van de stageperiode of inwerkperiode niet correct berekenen en dien je de proeftijd manueel op te volgen via het veld <Einddatum Proeftijd>.

  15: Inschaling

  • Wijzig eventueel <Niveau>, <Rang>, <Graad>, <Functionele schaal> en <Salarisschaal>

  16: <Einddatum Proeftijd>

  • Vul de <Einddatum Proeftijd> van de statutaire proeftijd in als het veld <Aantal Maanden stage> de einddatum van de proeftijd geen correcte einddatum berekend. Maak het veld <Aantal Maanden stage> dan ook leeg zodat er een juiste doorstroom naar de module Ploeg kan gebeuren.

  17: <Wervingsreden>

  • Bij een mandaatfunctie selecteer Belast met mandaat

  Pas indien nodig de overige velden op het tabblad Vo Specifieke gegevens aan

  Opgelet

  Een inactieve arbeidsrelatie tussen verschillende bedrijven mag niet gebruikt worden.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1: werkwijze detachering naar Vlaams Kabinet (KAB = 810)

  Detachering vanuit hetzelfde bedrijf (VO = 810)

  Werk met een inactieve arbeidsrelatie.

  Detachering vanuit een ander bedrijf (bijvoorbeeld OVAM = 835)

  Werk met twee arbeidsrelaties:

  Arbeidsrelatie 1 = entiteit van herkomst (bestaande arbeidsrelatie)

  - Maak een nieuwe functierij aan met als <Actie>: 'Langdurig afwezig' en <Reden>: 'Verlof externe tewerkstelling'

  - Voeg verlofcode toe: (Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie): VO_AT_VOA (Detachering Kabinet Vlaamse Regering) of VO_AT_VOB (Detachering Kabinet andere)

  - Het loon wordt hierop verder betaald en wordt teruggevorderd van het Vlaams kabinet.

  Arbeidsrelatie 2 = entiteit Vlaams kabinet KAB (nieuwe arbeidsrelatie)

  - Voeg een nieuwe arbeidsrelatie toe met als <Actie>: 'Aanstelling' en <Reden>: 'Aanwerving'

  - Voeg looncodes toe: (via vast inkomsten): 003 - salariscomponent (begindatum detachering / einddatum 31/12/3999), 500- trigger gewoon vakantiegeld (begindatum detachering / einddatum 31/12/3999) en 550 - eindejaarstoelage (begindatum detachering / einddatum 31/12/3999)

  Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie aanmaken | Werking van de Vlaamse overheid

  Voorbeeld 2: werkwijze kabinetsondersteuning naar Vlaams kabinet (KAB = 810)

  Detachering vanuit hetzelfde bedrijf (VO = 810) 

  Statutair:

  - Maak nieuwe functierij aan met <Actie>: 'Overplaatsing' en <Reden>: 'Kabinetsondersteuning' (met aanpassing gegevens facilitair ondersteunende entiteit)

  - Voeg extra looncode toe (via vaste inkomsten): 249 - Toelage Kabinetsondersteuning

  Contractueel extern aangeworven:

  - Aanstelling (<Actie>: 'Aanwerving' en <Reden>: 'Aanstelling')

  - Voeg extra looncode toe (via vaste inkomsten): 249: Toelage Kabinetsondersteuning

  Contractueel werkt al bij Vlaamse overheid:

  - Werk met een inactieve arbeidrelatie met als <Reden>: 'Ter beschikkingstelling contractuelen naar kabinet' (=terugvalpositie)

  - Maak een nieuwe functierij aan met <Actie>: 'Aanstelling' en <Reden>: 'Ter beschikkingstelling contractuelen naar kabinet'

  - Voeg extra looncode toe (via vaste inkomten): 249 - Toelage Kabinetsondersteuning

  Detachering vanuit een ander bedrijf (bijvoorbeeld OVAM = 835)

  Werk met twee arbeidsrelaties:

  Arbeidrelatie 1 = entiteit van herkomst (bestaande arbeidsrelatie)

  - Beëindig de arbeidsrelatie met <Actie>: 'Beëindiging' en <Reden>: 'Nieuwe arbeidsrelatie'

  - Vul bij <Soort einde contract>: 011 Langdurig afwezig en <Reden einde contract>: 11 onderlinge toestemming

  Arbeidsrelatie 2 = entiteit Vlaamse kabinet KAB (nieuwe arbeidsrelatie)

  - Voeg een nieuwe arbeidsrelatie toe met <Actie>: 'Aanstelling' en <Reden>: 'Aanwerving' (met gegevens facilitair ondersteunende entiteit)

  - Voeg extra looncode toe (via vaste inkomsten): 249 - Toelage Kabinetsondersteuning

  Vlimpersscherm 2: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Voer in de inactieve arbeidsrelatie een afwezigheid.

  Voorbeeld

  Bevordering met proeftijd van 1/2/20XX tot 31/1/3999
  In de inactieve arbeidsrelatie dient men een ambtshalve onbetaald verlof te registreren van 1/2/20XX tot 31/12/3999. Pas bij einde van de statutaire proeftijd wijzig je de einddatum naar de laatste dag van de statutaire proeftijd

  Indien de werknemer zijn proeftijd niet gunstig werd geëvalueerd, dan wordt de inactieve arbeidsrelatie teruggezet naar de oude functie waarvan een kopie werd gemaakt. Zie Vlimpershandleiding: inactieve arbeidsrelatie stopzetten bij niet slagen proeftijd

  Indien de werknemer zijn proeftijd, mandaat of zijn tijdelijke tewerkstelling beëindigd is dan wordt de inactieve arbeidsrelatie stopgezet.
  Zie handleiding: Zie Vlimpershandleiding: Inactieve arbeidsrelatie stopzetten bij slagen proeftijd, einde mandaat of einde tijdelijke tewerkstelling