chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Individueel loondossier

  Met deze handleiding kan je alle loonruns voor een loondossier nakijken.

  Vlimpersscherm 1: Individueel loondossier

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Individueel loondossier

  Het Individueel loondossier geeft per werknemer een gedetailleerd overzicht van alle loonruns. Zowel de fictieve loonberekening (eerste berekening voor een nieuwe betaalmaand), de herberekeningsruns (indien er wijzigingen met invloed op het salaris zijn ingevoerd tijdens deze betaalmaand), als de definitieve berekeningen worden via dit scherm ter beschikking gesteld.  Fictieve en herberekeningsruns worden daarbij voor drie maanden bijgehouden, definitieve runs voor altijd. Deze laatste runs zijn opgeladen vanaf 01/01/2005.

  Bij het selecteren van een bepaalde loonrun wordt een scherm getoond dat een overzicht geeft van het berekende salaris voor de geselecteerde betaalmaand, alsook een vergelijking met vorige betaalmaanden en/of vorige herberekeningsruns. Daarbij kunnen a.h.v. dit scherm ook de tijdsbreuken en de RSZ-codes geraadpleegd worden.

  Bovenaan het scherm kan u nalezen over welk personeelslid en welke betaalmaand het gaat, wat het afwerkingsnummer is en om welk type loonrun het gaat (fictief, herberekening of definitief).

  1: Betaaloverzicht

  • De link Betaaloverzicht geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van wat er voor een geselecteerde betaalmaand berekend is. Dit zowel voor de huidige prestatiemaand, als voor voorgaande prestatiemaanden.
  • Het “eindsaldo voor deze betaalmaand” geeft weer wat er effectief uitbetaald is of zal uitbetaald worden. Dit scherm is hetzelfde als datgene dat het personeelslid in de Selfservice werknemer te zien krijgt.
  Opgelet

  De link Betaaloverzicht wordt enkel weergegeven als het over een definitieve loonrun gaat.

  Het “eindsaldo voor deze betaalmaand” geeft de som weer van enerzijds het “netto huidige betaalmaand” en anderzijds het “saldo herberekeningen vorige maanden”. Hier dient rekening gehouden te worden met de 10%-regel van de schulden.

  • Indien het “saldo herberekeningen vorige maanden” negatief is en kleiner dan 10% van het “netto huidige betaalmaand” zal dit negatief bedrag onmiddellijk ingehouden worden. Het “eindsaldo voor deze betaalmaand” is dan exact het bedrag dat zal uitbetaald worden.
  • Indien het “saldo herberekeningen vorige maanden” negatief is en groter dan 10% van het “netto huidige betaalmaand” zal dit niet onmiddellijk ingehouden worden. In dit geval is het niet het “eindsaldo voor deze betaalmaand”, maar het “netto huidige betaalmaand” dat zal uitbetaald worden. Het “saldo herberekeningen vorige maanden” moet dan via de module Schuldbeheer afgehandeld worden. (Zie Vlimpershandleiding: Schulden)

  Blok (Her)berekening

  Deze blok geeft een overzicht van welke nettobedragen er in een bepaalde loonrun voor een geselecteerde betaalmaand berekend zijn. Dit zowel voor de huidige prestatiemaand, als voor voorgaande prestatiemaanden.

  1: <Betalingstype L4>

  • Geeft aan om welk betalingstype het gaat.
  • Hier zijn vier mogelijkheden:
   • Lonen: gewone loonsberekeningen
   • EJT: eindejaarstoelage
   • VAK: vakantiegeld
   • Achterstallen: betalingen van vorige prestatiemaanden uitgevoerd op 31 december

  2:  Kolom 'Bedrag'

  • Geeft per maand en per looncode een overzicht van de berekende nettobedragen van vorige prestatiemaanden (voor deze loonrun).

  3: Totaal in kolom 'Bedrag'

  • Is de sommatie van wat er in deze loonrun voor de geselecteerde prestatiemaanden berekend is.

  4: <Totaal Run>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van wat er voor de geselecteerde betaalmaand berekend is in deze loonrun. Dit zowel voor de huidige prestatiemaand als voor voorgaande prestatiemaanden.

  5: <Huidige maand>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van wat er in deze loonrun voor de huidige prestatiemaand berekend is.

  Blok Overzicht herberekening betaalmaand > Vorige prestatiemaanden

  In deze blok wordt een totaaloverzicht gegeven van wat er in een betaalmaand zal uitbetaald worden. Er wordt daarbij een vergelijking gegeven van de berekende nettobedragen van de huidige betaalmaand met zowel de bedragen van de vorige betaalmaand als met de bedragen van de vorige loonruns.

  1: <Prest.maand>

  • Geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van alle betaalmaanden waarin de geselecteerde prestatiemaand berekend of herberekend werd.

  2: <Som voorgaande def.>

  • Geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van alle definitieve loonruns die er in het verleden voor de geselecteerde prestatiemaand gebeurd zijn, exclusief de berekening van de huidige betaalmaand.

  3: <Res.vorige herberekening>

  Geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van de vorige herberekeningsrun die er in de huidige betaalmaand voor de geselecteerde prestatiemaand gebeurd is.

  4: <Resultaat huidige herberekeningen>

  • Geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van wat er in de laatste loonrun voor de geselecteerde prestatiemaand berekend is.

  5: <Verschil vorige berekening>

  • Geeft een vergelijking weer van wat er in de vorige en de laatste loonrun berekend is.

  6: <Som voorgaande def. en huidige herberekeningen>

  • Geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van alle definitieve loonruns die er in het verleden voor de geselecteerde prestatiemaand gebeurd zijn, inclusief de laatste berekening van deze prestatiemaand in de huidige betaalmaand.

  7: <Loonstrook>

  • Geeft de online loonstrook weer van de geselecteerde prestatiemaand. Ook bij fictieve en herberekeningsruns wordt er een voorlopige loonstrook opgemaakt. Bij een definitieve loonrun geeft deze online loonstrook telkens een weergave met de meest recente gegevens in Vlimpers.

  8: <Totaal vorige prest.mnd>

  • Dit geeft de som weer van alle nettobedragen die in de laatste loonrun herberekend zijn.

  Blok Overzicht herberekening betaalmaand > Huidige maand

  1: <Prest.maand>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van alle betaalmaanden waarin de geselecteerde prestatiemaand berekend of herberekend is. 

  2: <Vorige maand>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van de definitieve loonrun van de vorige betaalmaand.

  3: <Res.vorige herberekening>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van de vorige herberekeningsrun die er in de huidige betaalmaand, voor de huidige prestatiemaand gebeurd is.

  4: <Huidig resultaat>

  • Deze link geeft een gedetailleerd overzicht per looncode van wat er in de laatste loonrun voor de huidige prestatiemaand berekend is. 

  5: <Verschil vorige maand>

  • Deze link geeft een vergelijking weer van wat er in de vorige en de huidige betaalmaand berekend werd/wordt.

  6: <Verschil vorige berekening>

  • Deze link geeft een vergelijking weer van wat er in de vorige en de laatste loonrun berekend werd. 

  7: <Totaal betaalmaand>

  • Dit geeft de som weer van de nettobedragen die terug te vinden zijn bij het “huidig resultaat” en “totaal vorige prest. mnd”.

  8: 

  • Geeft de loonfiche weer met de gegevens die gekend waren op het moment van de berekening van het salaris. Dit icoontje is enkel te zien bij de definitieve loonrun en de loonstroken zijn dus idem als deze die raadpleegbaar zijn via de Selfservice werknemer.
  Opgelet

  Net zoals in het Betaaloverzicht (zie boven), dient hier ook rekening gehouden te worden met de 10%-regel van de schulden.

  Indien het “totaal vorige prest. mnd.” negatief is en groter dan 10% van het “huidig resultaat” zal dit niet onmiddellijk ingehouden worden. In dit geval is het niet het “totaal betaalmaand”, maar het “huidig resultaat” dat zal uitbetaald worden. Het “totaal vorige prest. mnd.” moet dan via de module “schuldbeheer” (zie Vlimpershandleiding: Schulden) afgehandeld worden.
  Indien het “totaal vorige prest. mnd.” positief is, zal dit altijd bijgeteld worden bij het “huidig resultaat” en zal het “totaal betaalmaand” gelijk zijn aan het uitbetaalde bedrag.

  Blok status

  Onderaan dit scherm bevindt er zich nog een kader waarin wordt weergegeven of de geselecteerde loonrun voor het betreffende personeelslid gecontroleerd en goedgekeurd werd. Zolang de personeelsadministratie nog geen controle heeft uitgevoerd staat er enkel een rood blokje. Na de controle staat er een groen blokje met de datum/uur van goed-/afkeuring, alsook de gebruikersnaam weer van de persoon die deze loonrun heeft goed- of afgekeurd.

  De goed- of afkeuring van de laatste loonrun stroomt tevens door naar de Gewijzigde dossiers (zie Vlimpershandleiding: Gewijzigde dossiers) en omgekeerd, alsook naar het scherm Beheer loonberekening (zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening) . Wanneer men dus in het scherm Individueel loondossier de laatste herberekeningsrun van een personeelslid goedkeurt, zal het groene bolletje, alsook de datum / het uur en de gebruikersnaam van de goedkeurder doorstromen naar de Gewijzigde dossiers en de module Beheer loonberekening. Een bijkomende controle hierop is een controle op het afwerkingsnummer. Indien een dossier in het individueel loondossier goedgekeurd wordt, zal de doorstroom naar de gewijzigde dossiers pas gebeuren als het om hetzelfde afwerkingsnummer gaat ( zie kolom C in de module Gewijzigde dossiers).