chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Medisch controleorgaan

  Met deze handleiding kan je de meldingen naar en feedback van het medisch controleorgaan raadplegen.

  Indien er voor het personeelslid nooit een controle van het medisch controleorgaan mag plaatsvinden, dan kan men dit registreren in het tabblad Vo Controle MCO van het scherm Persoonsgegevens:

  Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Gegevens persoon aanpassen

  Proces ziekteregistratie, gegevensuitwisseling MCO en verwerking

  • Het personeelslid doet melding naar zijn werkgever en stuurt zijn ziekteattest op naar het medisch controleorgaan (MCO)
  • De entiteit registreert de ziektemelding in Vlimpers en vraagt indien nodig een controle aan bij het medisch controleorgaan
  • Vlimpers genereert een uniek meldingsnummer, genereert een XSD meldingsbestand en stuurt het XSD-meldingsbestand door via mail naar het medisch controleorgaan
  • Het medisch controleorgaan laadt het XSD-meldingsbestand op in hun database.
  • Het medisch controleorgaan voert de eventueel aangevraagde controle uit en koppelt het resultaat van de controle terug via een XSD-bestand.
   OF
   Het medisch controleorgaan voert eventueel op eigen initiatief een controle uit en koppelt het resultaat van de controle terug via een XSD-bestand.
  • Vlimpers laadt het XSD-bestand met het controleresultaat op en laadt de attestgegevens van het ziekteattest op.
  • Vlimpers genereert op basis van de teruggekoppelde gegevens het MCO-log bestand
  • De personeelsadministratie controleert de ingevoerde gegevens in Vlimpers met de opgeladen gegevens en doet de eventuele nodige aanpassingen of neemt waar nodig passende maatregelen.
  • Vlimpers verwerkt de aanpassingen en stuurt de relevante aanpassingen via een XSD-bestand naar het medisch controleorgaan.
  • Het medisch controleorgaan registreert de relevante wijzigingen.

  Vlimpersscherm 1: VO Meldingen MCO

  Meldingen van de Vlaamse overheid naar het medisch controleorgaan (MCO)

  Alle nieuwe of aangepaste ziektemeldingen in Vlimpers worden via een mail met meldingsbestand doorgestuurd naar het MCO.

  Het gaat hierbij alleen over afwezigheden van de volgende types:

  • Gaan door als ziekte (Z):
   • VO_AT_VZV     Verlof wegens ziekte
   • VO_AT_VZD     Verlof Wegens Ziekte Deeltijds
   • VO_AT_MR1     Bevallingsverlof
  • Gaan door als arbeidsongeval (A):
   • VO_AT_AO1    Arbeidsongeval
   • VO_AT_AD1     Arbeidsongeval deeltijds
   • VO_AT_AO2    Arbeidsongeval/beroepsziekte na consolidatie
   • VO_AT_AD2     Arbeidsongeval deeltijds na consolidatie
  • Gaan door als beroepsziekte (B):
   • VO_AT_BZV      Beroepsziekte
   • VO_AT_BZD      Beroepsziekte deeltijds
   • VO_AT_BDL      Beroepsziekte dl
   • t/lc met rente

  Op het moment van opslaan van deze ziekte wordt een XML bestand aangemaakt van één van de volgende types:

  • M1                     
   • Melding
   • Volledig nieuwe melding van een afwezigheid van één van de bovenstaande types.
  • M2
   • Controleaanvraag
   • Controleaanvraag op een reeds doorgegeven melding M1.
  • M3
   • Melding + controleaanvraag
   • Controleaanvraag op een volledig nieuwe melding.
  • M4 
   • Annuleer melding
   • M4 wordt doorgestuurd op het moment dat een ziektemelding in Vlimpers wordt geannuleerd, of wanneer het type wordt veranderd van één van de bovenstaande ziektetypes naar een andere, die niet aan het MCO moet worden gemeld
  • M5
   • Vervroegde werkhervatting
   • M5 wordt doorgestuurd op het moment dat in Vlimpers een werkhervatting wordt geregistreerd. Hierbij komt de werknemer eerder terug uit ziekteverlof dan oorspronkelijk gemeld.
  • M6
   • Wijziging einddatum afwezigheid
   • M6 wordt doorgegeven als de einddatum van de afwezigheid wordt aangepast (in principe indien een ééndagziekte wordt gewijzigd naar een langere periode na consultatie van een arts)
  • M7     
   • Wijziging adresgegevens
   • M7 wordt doorgegeven als adresgegevens bij een bestaande afwezigheid worden toegevoegd, in de pagina ziektelocatie. Als deze bij een nieuwe melding meteen worden ingegeven, gaan deze mee met de M1. Let wel: indien additionele adresinformatie wordt meegegeven (Hospitalisatie of Ander Verblijfsadres), dient ook een geldige periode ingevuld te worden.
  • M8        
   • Wijziging/invoer hospitalisatie op reeds bestaande afwezigheid
   • M8 betreft een invoer van of wijziging aan de hospitalisatiegegevens op een reeds bestaande afwezigheid.

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Meldingen MCO

  De meldingen kan je raadplegen in VO Meldingen MCO. Het bevat algemene gegevens over de afwezigheid en daaronder de verschillende lijnen feedback die daarop zijn ontvangen (attestgegevens, controleresultaten, enz). Men kan van hieruit ook doorklikken naar de afwezigheid.

  Vooraleer er contact opgenomen wordt met het medisch controleorgaan, kan hier worden nagegaan of het attest wel degelijk doorgestuurd werd, maar om een of andere reden niet opgeladen wordt. Vaak kan hier ook al de reden worden achterhaald. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld dat de werknemer gebruikte een ziekteattest met een verkeerd MCO nummer. Dit is het aansluitingsnummer van de entiteit bij het medisch controleorgaan.

  Het proces zal in geen enkele situatie de einddatum van de afwezigheid automatisch aanpassen. De Personeelsadministratie dient die handmatig te doen op basis van de informatie in het LOG-bestand.

  Per ziektemelding wordt er één sleutel aangemaakt. Op die sleutel kan er slechts één ziekteattest gekoppeld worden.
  Als een ambtenaar een ziekteattest instuurt voor deeltijdse werkhervatting wegens ziekte wordt een medische controle uitgevoerd. Als de controlearts deze aanvraag afkeurt, zal de betrokken ambtenaar een ziekteattest moeten insturen voor de voltijdse ziekteafwezigheid, tenzij de ambtenaar het werk voltijds hervat.


  Het medische controleorgaan kan geen voltijds- en deeltijds ziekteattest opladen op dezelfde ziektemelding (sleutel). 


  De Personeelsadministratie dient de voltijdse ziekte te registreren. Op deze ziektemelding wordt het ziekteattest voor de voltijdse afwezigheid opgeladen.


  De gegevens omtrent de deeltijdse ziekteafwezigheid mogen worden verwijderd

  Vlimpersscherm 2: VO Log MCO

  Terugkoppeling van het medisch controleorgaan (MCO) naar de Vlaamse overheid

  Drie keer per dag stuurt het MCO een terugkoppelling (feedback) naar een mailbox bij de Vlaamse overheid, die automatisch ingelezen wordt naar Vlimpers. Dit bestand bevat terugkoppelingen over alle afwezigheden die bij het MCO werden verwerkt.

  Een feedbackbestand maakt onderscheid in volgende types feedback:

  • F1
   • Attestgegevens
  • F2
   • Controleresultaat
  • F3
   • Door het MCO logisch geannuleerde melding omwille van overlap
  • F4
   • Door het MCO logisch geannuleerde melding

  Het MCO deelt het soort informatie op in vier waarden. De mogelijkheden zijn:
  - huisbezoek: werknemer werd aan huis bezocht
  - in centrum: werknemer bood zich aan in een centrum
  - informatie, geen controleresultaat
  - weekend: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen huisbezoek en raadpleging

  Voor wat betreft de categorie informatie wordt het versturen van e-mails tegengehouden. De records met informatie mogen niet als controleresultaten aanzien worden. Zij sturen niets nieuws in een record informatie. Om die reden wordt er geen mail gestuurd als er een informatierecord wordt opladen.

  Inhoud van de mails die bij een F2 worden verstuurd:

  Afwezigheid Gewettigd Afwezigheid niet gewettigd

  Naar superieur en naar team-

  verantwoordelijke met rol

  VO_DWE_MAIL_CONTROLE_ZIEKTE

  De afwezigheid van xxx (emplid) werd

  gecontroleerd en gewettigd bevonden.

  De controleresultaten van xxx (emplid) werden

  opgeladen in Vlimpers, en zijn te consulteren

  via deze link (VO Meldingen MCO)

  Naar personeelsadministratie

  De afwezigheid van xxx (emplid) werd

  gecontroleerd en gewettigd bevonden.

  De controleresultaten van xxx (emplid) werden

  opgeladen in Vlimpers, en zijn te consulteren

  via deze link (VO Log MCO)

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvangers > Afwezigheid beheren > VO Log MCO

  De feedback van het MCO naar de Vlaamse overheid komt terecht in de log MCO.

  Bij het openen van deze log dient een datum gekozen te worden. Hierna worden alle feedbackgegevens getoond die op die datum zijn opgeladen, én alle feedbackgegevens die tijdens de 30 dagen hier aan voorafgaand niet zijn aangevinkt als zijnde afgehandeld.

  De log is onderverdeeld in 8 secties:

  Meldingen

  1: Nieuwe Meldingen

  • De gegevens van ziekteattesten ontvangen door het MCO, waar nog geen administratieve melding voor is gebeurd (VO_AT_AZM).

  2: Gewiste meldingen

  • Bevestiging van de vraag om bepaalde meldingen te wissen.


  Attestgegevens

  3: Periode nt volledig gedekt dr attest / overlappende attesten

  • Hier komen attesten die ontvangen werden door MCO waarvan de periode niet overeenstemt met de afwezigheid in Vlimpers, en attesten die over dezelfde afwezigheid handelen, maar waarvan de periodes elkaar overlappen of aanvullen.

  4: Geen attest na zeven dagen

  • Als het personeelslid na zeven dagen nog geen attest instuurde dat werd ingeladen, wordt hiervan melding gemaakt in deze component.

  Controleresultaten

  5: Controle niet uitgevoerd

  • Indien de controlearts niet in staat is om zijn controle uit te voeren (om welke reden dan ook), stuurt het MCO hierover feedback terug, die onder deze sectie opgeslagen wordt.

  6: Overlegprocedure / Verkorte periode

  • De overlegprocedure is opgestart, of de controlearts heeft beslist dat de werknemer vroeger het werk dient te hervatten

  7: Afwezig / Niet Aangeboden

  • Deze sectie bevat de feedback over het feit dat de gecontroleerde afwezig was tijdens het huisbezoek, en/of dat de gecontroleerde zich nadien niet heeft aangeboden voor controle.

  8: Ongewettigd

  • De controlearts heeft de afwezigheid ongewettigd bevonden.

  Bij iedere lijn in de feedback is het mogelijk om door te klikken naar het feedbackscherm, door middel van het informatie-icoon.