chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Moederschapsrust invoeren

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar en doublure manager om moederschapsrust in te voeren in Vlimpers.

  Extra informatie

  De moederschapsrust, bestaande uit een pre- en postnataal verlof bedraagt 15 weken bij de geboorte van één kind en 19 weken bij de geboorte van een meerling.

  Het prenataal verlof kan ten vroegste ingaan de 6de week (of de 8ste week bij een meerling) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

  Er mag geen arbeid meer verricht worden vanaf de 7de dag die de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaat. Als het personeelslid voor de voorziene datum bevalt, dan worden de dagen waarop ze heeft gewerkt gedurende de 7 dagen die de bevalling voorafgaan in mindering gebracht op de verlenging van de postnatale rust. 

  Vanaf de dag van de bevalling start de verplichte postnatale rust en mag het personeelslid gedurende 9 weken niet werken. Als het personeelslid nog gewerkt heeft op de dag van de bevalling, vangt de moederschapsrust aan op de dag na de bevalling.

  Verlengingen

  Het postnataal verlof kan op verzoek van de werkneemster worden verlengd met:

  • De duur gelijk aan de periode dat het pasgeboren kind na de eerste 7 dagen te rekenen vanaf de geboorte in het ziekenhuis moet opgenomen blijven. Deze verlenging(en) mag niet meer bedragen dan 24 weken (zie Vlimpershandleiding: Bijkomende moederschapsrust invoeren).
  • 2 weken indien het personeelslid bevallen is van een meerling
  • Een periode waarvan de duur gelijk is aan de periode waarin het personeelslid heeft gewerkt vanaf de 6de week (meerling: 8ste week) voor de werkelijke bevallingsdatum. Deze periode wordt verminderd met het aantal gewerkte dagen tijdens de verplichte rust van 7 dagen voor de werkelijke bevallingsdatum. Hieronder vind je de regels om te bepalen of een periode al dan niet moet worden beschouwd als een gewerkte periode.

  Gewerkte periodes

  • Dagen waarop gewerkt werd, zijn gewerkte dagen en verlengen de moederschapsrust.
  • Ook als slechts een dagdeel (= enkele uren of een halve dag) werd gepresteerd, tellen deze mee als een volledig gewerkte dag. Een verlenging van de moederschapsrust gebeurt immers steeds in volledige dagen.
  Bijvoorbeeld
  • Verlof voor deeltijdse prestaties wordt op zich niet met arbeid gelijkgesteld. De combinatie van een halve dag of enkele uren deeltijds werken met een halve dag of enkele uren werken leidt tot een verlenging van de postnatale rust met 1 dag
  • Losse dagen onbetaald verlof worden op zich niet met arbeid gelijkgesteld. De opname van een halve dag onbetaald verlof in combinatie met een halve dag werken leidt tot de verlenging van de postnatale rust met 1 dag
  • De dienstvrijstelling prenataal onderzoek wordt niet met arbeid gelijkgesteld. De opname van een onvolledige dag dienstvrijstelling in combinatie met werken leidt tot de verlenging van de postnatale rust met 1 dag

  Gelijkgestelde afwezigheden

  Uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheden

  Bepaalde afwezigheden die zich voordoen in de 6/8 weken voor de werkelijke geboortedatum worden door de federale reglementering uitdrukkelijk gelijkgesteld met een periode van arbeid en geven recht op een verlenging van de postnatale rust. Zie Vlimpersdocument: Verlofcodes. Andere afwezigheden worden niet gelijkgesteld.

  • Gelijkgestelde afwezigheden die een volledige dag beslaan, geven recht op een verlenging van de moederschapsrust met een volledige dag.
  • Wanneer de gelijkgestelde afwezigheid een gedeeltelijke dag beslaat en het andere dagdeel werd gepresteerd, geven recht op een verlenging van de moederschapsrust met een volledige dag (er is die dag immers gewerkt, en een verlenging van de moederschapsrust gebeurt immers in volledige dagen)
  Om welke afwezigheden gaat het?
  Verlofcode Omschrijving Invloed
  VO_AT_JVE Jaarlijkse vakantie De eerste 24 dagen mogen worden gelijkgesteld, de volgende 11 dagen niet als deze in volledige dagen worden opgenomen.
  HOL Feestdagen Gelijkstelling, behalve 11 juli, 2 november en 15 november (decretale feestdagen)
  Omstandig-heidsverlof

  Omstandigheidsverlof mag in beperkte mate gelijkgesteld worden

  • VO_AT_OM1 (huwelijk of wettelijk samenwonen): 2 dagen mogen gelijkgesteld worden op voorwaarde dat de dagen worden opgenomen gedurende de week waarin de plechtigheid viel of de week die er op volgt
  • VO_AT_OM2 (huwelijk kind): de dag van het huwelijk
  • VO_AT_OM3 (huwelijk bloed-/aanverwant): de dag van het huwelijk
  • VO_AT_OM5 (overl echtg/sw.partn/aanv.1gr): 3 werkdagen mogen gelijkgesteld worden op voorwaarde dat de dagen worden opgenomen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis
  • VO_AT_OM6 (overl bloed-/aanvrw inwonend): 2 werkdagen mogen gelijkgesteld worden op voorwaarde dat de dagen worden opgenomen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis
  • VO_AT_OM7 (overl bloed-/aanvrw niet inw): de dag van de begrafenis

  De opname van ziekteverlof heeft een verlenging van de postnatale rust tot gevolg:

  • Deze ziektedagen – in de 6/8 weken voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum - worden door het systeem aangerekend op het contingent van 666 werkdagen ziekte. 
  • Dit is niet conform artikel X 23 van het Vlaams Personeelsstatuut: de dagen afwezigheid wegens ziekte die zich voordoen in de 6/8 weken voor de werkelijke bevallingsdatum: in dit geval is er geen aanrekening op het ziektecontingent: 
   • 666 werkdagen: artikel X 20 
   • 222 werkdagen: artikel XI 7 
   • 365 kalenderdagen: artikel XI 13
  • De verloning gebeurt wel correct (voor statutaire en contractuele personeelsleden).
   Bij statutaire personeelsleden dient er handmatig gecorrigeerd te worden op de ziekteteller van 666 werkdagen. Het aantal werkdagen ziekte in de 6/8 weken voorafgaand de werkelijke bevallingsdatum die onterecht werden verminderd van de ziekteteller moeten handmatig worden bijgegeven (zie Vlimpershandleiding correctie tellers).

  Niet uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheden

  Volgende afwezigheden hebben wanneer ze zich voordoen in de 6/8 weken voor de werkelijke bevallingsdatum ofschoon ze niet door de wet met arbeid gelijkgesteld worden een verlening van de postnatale rust voor gevolg:

  • Een volledige dag dienstvrijstelling sportdag en dienstvrijstelling vorming/opleiding wordt in het kader van de bevallingscyclus met een gewerkte dag gelijkgesteld (afspraak met Juridisch Kenniscentrum);
  • De progressieve/gedeeltelijke werkhervatting wegens ziekte (contractuelen) of deeltijdse prestaties wegens ziekte (statutairen): de gehele periode van dit verlofstelsel telt mee als gewerkte periode, inclusief de volledige dagen afwezigheid

  Niet gelijkgestelde afwezigheden

  Andere dan de hierboven vermelde afwezigheden die zich voordoen in de 6/8 weken voor de werkelijke geboortedatum worden niet met arbeid gelijkgesteld.

  Als deze afwezigheden een volledige dag beslaan en er die dag dus niet is gewerkt, zal de dag geen verlenging van de postnatale rust voor gevolg hebben.

  Bijvoorbeeld
  • De opname van een volle dag onbetaald verlof heeft geen verlenging van de postnatale rust voor gevolg
  • De opname van een volle dag verlof voor deeltijdse prestaties of deeltijds zorgkrediet, federaal zorgverlof heeft geen verlenging van de postnatale rust voor gevolg
  • De opname van een volledige dag dienstvrijstelling prenataal onderzoek heeft geen verlenging van de postnatalerust voor gevolg

  Opgelet: Beslaat deze afwezigheid slechts een dagdeel (= een halve dag of enkele uren), dan zal naar het andere dagdeel moeten worden gekeken om te weten of deze dag de moederschapsrust al dan niet verlengt.

  • Werd tijdens het andere dagdeel gewerkt, dan verlengt deze dag de postnatale rust met 1 dag
  • Werd tijdens het andere dagdeel een met arbeid gelijkgesteld afwezigheid opgenomen dan verlengt deze dag de postnatale rust met 1 dag
  • Werd er tijdens het andere dagdeel een andere niet-gelijkgesteld afwezigheid opgenomen dan verlengt deze dag de postnatale rust niet

  Algemeen schematisch overzicht

  Kwalificatie dagdeel 1

  Kwalificatie dagdeel 2

  Verlenging moederschapsrust? Uitleg

  Effectief gewerkt

  Effectief gewerkt

  Ja Er is die dag gewerkt

  Effectief gewerkt

  Uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Ja Er is die dag gewerkt

  Effectief gewerkt

  Niet uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Ja Er is die dag gewerkt

  Uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Niet uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Ja Want dagdeel 1 verlengt de moederschapsrust en er wordt steeds verlengd in volledige dagen

  Niet uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Niet uitdrukkelijk gelijkgestelde afwezigheid

  Nee Want er is deze dag niet gewerkt, en bovendien geeft geen enkel dagdeel aanleiding tot verlenging

  Invoerinstructies personeelsadministratie

  Moederschapsrust wordt geregistreerd op afdelingsniveau. Deze handleiding beschrijft hoe de Personeelsadministratie een moederschapsrust registreert.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Navigatie: Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_MR1 of %MR1 in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  10: <Verwachte geboortedatum>

  • Vul de verwachte geboortedatum in

  11: <Werkelijke geboortedatum>

  • Vanaf het moment dat het personeelslid bevallen is, vul <Werkelijke geboortedatum> in

  12: <Meerling>

  • Vink <Meerling> aan indien van toepassing

  13: <Gewerkt dag vd bevalling?>

  • Indien het personeelslid nog gewerkt heeft op de dag van de bevalling begint de periode postnatale rust vanaf de volgende dag te tellen. Vink hiervoor <Gewerkt dag vd bevalling?> aan.

  14: <Verlofdagen postnatale rust>

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.

  Vlimpersscherm 2: Functiegegevens

  Navigatie: Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  1: 'Plusteken'

  • Voeg een rij toe met het ‘Plusteken’

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de begindatum van de voltijdse langdurige afwezigheid in

  3: <Actie>

  • Selecteer <Actie> Langdurig afwezig

  4: <Reden>

  • Selecteer <Reden> Gezondheidsredenen

  Invoerinstructies Doublure manager

  Moederschapsrust wordt geregistreerd op afdelingsniveau. Deze handleiding beschrijft hoe je als Vlimpers aanspreekpunt een moederschapsrust registreert.

  Vlimpersscherm 1: Verlofaanvraag dr doublure MGR

  Navigatie: Selfservice Manager > Afwezigheden > Verlofaanvraag dr doublure MGR

  1: Afwezigheidsaanvraag indienen

  • Klik op Afwezigheidsaanvraag indienen

  2: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  3: <Soort afwezigheid>

  • Kies Medische redenen

  4: <Naam afwezigheid>

  • Kies Moederschapsrust

  5: <Einddatum>

  • Laat dit veld blanco, het systeem zal zelf de einddatum berekenen

  6: <Verwachte geboortedatum>

  • Vul de verwachte geboortedatum in

  7: <Meerling>

  • Vink <Meerling> aan indien van toepassing

  Op voorwaarde dat de rollen werden toegekend, ontvangen volgende personen een e-mail met de mededeling dat de ziekte werd geregistreerd:

  • De manager
  • De superior
  • Het personeelslid

  De prikklokverantwoordelijke ontvangt een mail met de opdracht om de dag te regulariseren via de prikklok.

  Voer volgende stappen uit wanneer het personeelslid bevallen is:

  1: Historiek Afwezigheidsaanvragen

  • Zoek de afwezigheidscode moederschapsrust

  2: 'Bewerken'

  • Klik op 'Bewerken'

  3: <Werkelijke geboortedatum>

  • Vul de werkelijke geboortedatum in

  4: <Gewerkt op dag van bevalling>

  • Vink <Gewerkt op dag van bevalling> aan indien van toepassing

  5: <Hospitalisatie>

  • Wanneer het personeelslid werd gehospitaliseerd vinkt u hospitalisatie aan.
  • Vul in de balk Ziektelocaties bij <Begindatum> en <Einddatum> de periode van hospitalisatie in.
  • LET OP! Ingeval van hospitalisatie mag er geen controle aangevraagd worden.

  6: Adres bewerken

  • Verblijft het personeelslid op een ander adres tijdens zijn afwezigheid, klik op Adres bewerken en vul het adres in.
  • Klik vervolgens op ‘OK’ en vul in de balk Ziektelocaties bij <Begindatum> en <Einddatum> de periode van het verblijf op een ander adres in.

  Op voorwaarde dat de rollen werden toegekend, ontvangen volgende personen een e-mail met de mededeling dat de ziekte werd geregistreerd:

  • De manager
  • De superior
  • Het personeelslid

  De prikklokverantwoordelijke ontvangt een mail met de opdracht om de dag te regulariseren via de prikklok.